Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0013-C0001
Номер на проект: РД-02-14-754/12.05.2009
Наименование: Предоставяне на специализирани юридически услуги на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, във връзка с осъществяване на дейността му”
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.05.2009
Начална дата: 12.05.2009
Дата на приключване: 12.07.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на Управляващия орган за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на средствата по ОПРР. С този проект се цели осигуряването на подкрепа на Управляващия орган чрез предоставяне на юридическа помощ в процеса на управление и изпълнение на Оперативна програма “Регионално развитие”.
Дейности: Дейност 1:Сформиране на екип по проекта
Дейност 2:Изготвяне на техническо задание/ технически спецификации
Дейност 3:Подготовка на документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услугаИзбор на изпълнител за предоставяне на специализирани юридически услуги за нуждите на Управляващия орган на ОПРР и сключване на договор за изпълнени
Дейност 5:Изпълнение на услугата за предоставяне на юридически услуги на Управляващия орган на ОПРР
Дейност 6:Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 4: Избор на изпълнител за предоставяне на специализирани юридически услуги за нуждите на Управляващия орган на ОПРР у сключване на договор за изпълнение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Обединение "Евролекс, Модус и Новел"
"Плана Билд"ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 519 700 BGN
Общ бюджет: 280 146 BGN
БФП: 280 146 BGN
Общо изплатени средства: 280 146 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 146 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 880 BGN
2010 0 BGN
2011 52 320 BGN
2012 209 946 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
280 146 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 15 198 BGN
2010 0 BGN
2011 44 472 BGN
2012 178 454 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
238 124 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 682 BGN
2010 0 BGN
2011 7 848 BGN
2012 31 492 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 022 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проверени документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП
Индикатор 2 Осъществен предварителен контрол на документация за избор на изпълнители по ПМС 55
Индикатор 3 Предложени и реализирани променени в нормативни документи във връзка с изпълнението на ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз