Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0005-C0001
Номер на проект: 0020-СО-1.2
Наименование: Повишаване на ефективността и ефикасността на процесите на верификация и сертификация на разходите по оперативните програми/ програмите за трансгранично сътрудничество и провеждане на обучения на служителите от Управляващи органи, Междинни звена и конкретни бенефициенти
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2009
Начална дата: 30.04.2009
Дата на приключване: 30.06.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да подобри ефективността и ефикасността на процеса на верификация и сертификация на разходите по Оперативните програми/Програмите за трансгранично сътрудничество.
Дейности: Дейност 1 Разработване на стратегия и учебна програма за провеждане на специализирани обучения на служители от УО, МЗ и конкретни бенефициенти по ОП/ПТГС Предвижда се за изпълнението на дейността да бъде нает външен консултант в областта на човешките ресурси и обученията, който ще изготви стратегия за провеждане на обучения за УО, МЗ и конкретни бенефициенти, включително предложение за постигане на висока ефективност, определяне на основни приоритети и целеви групи, разпределение на модулите и участниците в специализираното обучение, както и индикативна учебна програма. Предвид спецификата на материята, обученията по дейност 2 се налага да бъдат проведени от служители на СО, които, макар и експерти в своята област, следва да придобият специфична компетентност - лекторски качества, знания и умения, които са необходими за унифицирано и адекватно представяне на цялостната система за управление, ролята и отговорностите на всички участници в процеса на усвояване на средствата от европейските фондове. Предвижда се определяне на приблизително 20 лектора от СО, но конкретният брой зависи от броя на обученията и на учебната програма. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани 3 работни семинара със съвместното участие на служители от дирекция "Национален фонд" и избрания консултант за дискутиране и финализиране на стратегията и учебната програма, както и за провеждане на обучения по презентационни и комуникационни умения за избраните лектори.
Дейност 2 Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на УО, МЗ и конкретни бенефициенти по ОП/ПТГС В рамките на дейността ще се организират и проведат специализираните обучения относно прилагането на Указанията на министъра на финансите и осъществяване на дискусия върху задълженията на страните в процеса на управление на европейските фондове. Предвижда се обученията да бъдат организирани след предварително съгласуване на времето за тяхното провеждане, отчитайки натовареността на обучаваните и необходимостта от пълно откъсване от работния процес за времето на обучението като промени на план-графика са възможни. Предвижда се да бъдат обучени приблизително 500 служители на УО, МЗ и конкретни бенефициенти. Този брой представлява над 50% от всички служители в държавната администрация ангажирани с процесите на мониторинг, финансово управление и докладване на нередности по СКФ и осигури устойчивост на резултатите от проекта. За да се постигне максимална ефективност за обученията се предвижда във всяко едно обучение да участват 15-20 обучавани. Обученията ще бъдат приблизително 32 на брой и ще се проведат при пълно откъсване на участниците от работната среда и постигане на по-голяма ефективност на обученията. Ще се наемат подходящи помещения, ще се осигури мултимедия, кетъринг по време на обученията, транспорт и настаняване на пълен пансион за всички участници. Обученията ще бъдат осъществени под формата на лекции съчетани с мултимедийно представяне на конкретните модули, както и казуси с практическа насоченост. В рамките на обучението ще бъде предоставена възможност за дискусии по въпроси възникнали в теоретичната или практическата част на обучението. Подходът за провеждането на всеки модул ще се определя от нуждите на целевата група и спецификата на програмата (ОП или ПТГС). Разпоредбите в Указанията на министъра на финансите ще бъдат представени съобразено със специфичните нужди на целевата група, с цел повишаване на квалификацията на обучаваните, респективно повишаване на ефективността и качеството на изпълнение на задълженията на УО, МЗ и конкретни бенефициенти по ОП при финансовото управление, верифицирането на разходи, осчетоводяването и третирането на нередности във връзка с изпълнението на програмите. Определените лектори ще разработят пълен комплект с презентационни и учебни материали, които ще бъдат представени и/или раздадени на участниците в обученията. След приключване на всяко обучение ще се изготвя списък с въпроси, които следва да се обсъдят по време на работните срещи по дейност 3.
Дейност 3 Анализ на резултатите от проведените обучения и получената обратна връзка от обучените Предвижда се провеждане на 2 работни срещи (1 за Оперативните програми, съфинансирани със СКФ и 1 за ПТГС), на които ще се обсъдят и анализират на резултатите от проведените обучения и получената обратна връзка от обучените, включително повдигнатите въпроси относно практически аспекти от приложението на Указанията. В рамките на тези срещи ще се определи необходимостта и/или възможностите за допълнително подпомагане/ обучение на УО, МЗ и конкретни бенефициенти, ако е приложимо. В резултат от дейността ще бъде подготвен Доклад за резултатите от обученията на УО, МЗ и конкретни бенефициенти и получената обратна връзка от обучените, който ще бъда представен и на публичното събитие в края на проекта.
Разходи за закупуване на специализирана литература Конкретната специализирана литература ще се определя в хода на изпълнението на проекта, особено в рамките на дейност 1. Специализираната литература ще служи за справки, референции и анализи при прегледа и актуализацията на създадената система за управление и контрол по СКФ, както и за подобряване на разбирането на икономическите, социалните и политическите процеси и ще подпомага всички дейности по проекта.
Разходи, свързани с дейности по осигуряването на информираност и публичност За популяризиране на дейностите и постиженията по проекта се предвиждат да бъдат разработени информационни и промоционални материали. Предвидените разходи са индикативни и включват разходи за графично оформление/дизайн и отпечатването на 600 информационни брошури и 500 пакета с промоционални материали. За организирането на 2 публични събития за приблизително 100 участника са предвидени разходи за наем на зала, техническо оборудване, мултимедия и кетъринг за времето на мероприятията.
Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Консултим хюмън кепитал България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 478 812 BGN
Общ бюджет: 217 643 BGN
БФП: 217 643 BGN
Общо изплатени средства: 217 643 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 217 643 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 295 762 BGN
2010 36 883 BGN
2011 - 108 271 BGN
2012 0 BGN
2013 - 6 731 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
217 643 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 251 398 BGN
2010 31 350 BGN
2011 - 92 031 BGN
2012 0 BGN
2013 - 5 721 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
184 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 44 364 BGN
2010 5 532 BGN
2011 - 16 241 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 010 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 646 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ
Индикатор 2 Брой обучени експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ
Индикатор 3 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 4 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 5 Брой изработени документи
Индикатор 6 Брой проведени публични събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз