Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Осигуряване на финансови средства за заплащане на специализирано одиторско предприятие/предприятие на регистрирани одитори/регистриран одитро по Закона на независим финансов одит(ЗНФО) при извършване на верификация на искания за плащане; проверка на финансови отчети, доклади за напредъка и окончателни доклади на проекти по приоритена ос "Техническа помощ" на ОПТ, с бенефициент УО на ОПТ, за периода 01.12.2008-31.12.2010 г."
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2009
Начална дата: 14.05.2009
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на финансови средства зазаплащане наспециализирано одиторско/предприятие на регистрирани одитори/ регистриран одитор по Закона на независим финансов одит при извършване на верификация
Дейности: Не се планират дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
доц. д-р Васил Стефанов Божков
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 000 BGN
Общ бюджет: 55 000 BGN
БФП: 55 000 BGN
Общо изплатени средства: 41 136 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 461 BGN
2010 26 815 BGN
2011 5 265 BGN
2012 - 2 405 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 136 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 742 BGN
2010 22 793 BGN
2011 4 475 BGN
2012 - 2 044 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 965 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 250 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 719 BGN
2010 4 022 BGN
2011 790 BGN
2012 - 361 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 170 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Верификация на пакет документи, включващ искане за плащане, финансов/и отчет/и, доклад/и за напредък/окончателен доклад по проекта и проверки на място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз