Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0082-C0001
Номер на проект: РД-02-36-218/28.04.2015
Наименование: Подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" чрез избор на изпълнител за предоставяне на юридически услуги и изготвяне на условия на договори за безвъзмездна финансова помощ, за нуждите на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.04.2015
Начална дата: 28.04.2015
Дата на приключване: 28.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подкрепа за дейности, осигуряващи правилното и ефективно управление, изпълнение наблюдение, оценка и контрол на ОПРР, укрепване на административния капацитет на Управляващия орган за успешно изпълнение и осигуряване на висока степен на усвояване на ОПРР.С този проект се цели осигуряването на външна правна помощ за подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. при изготвяне на условия на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДПБФП/, за нуждите на „Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. /ОПРР/ .
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип по проекта
Дейност 2 Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки за предоставяне на услугата.
Дейност 3Избор на изпълнител на услугата за предоставяне на юридически услуги, за изготвяне на условия на договори за безвъзмездна финансова помощ, за нуждите на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.” и сключване на договор за изпълне
Дейност 4 Изготвяне на „общи“ и „специални“ условия на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съобразени с правото на ЕС и националното законодателство за нуждите на ОПРР 2014-2020 г.
Дейност 5 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЛЕГА КОРП ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 39 000 BGN
Общ бюджет: 7 680 BGN
БФП: 7 680 BGN
Общо изплатени средства: 7 680 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 7 680 BGN
7 680 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 6 528 BGN
6 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 152 BGN
1 152 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Образец на „общи“ условия на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
Индикатор 2 (Д) Образец на «специални» условия на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
Индикатор 3 (Д) Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз