Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0079-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-01/2008/079-01
Наименование: „Оптимизиране функциите, процесите и организационната структура на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2015
Начална дата: 21.03.2015
Дата на приключване: 21.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложението е да се възложи и изготви функционален анализ на УО на ОПРР по отношение на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността на работните (бизнес) процеси, в рамките на който да се формулират области за подобрение и конкретни препоръки за това. Докладът следва да представи както анализ на документите, регламентиращи структурата, отговорностите и функциите на УО, така и възможности за оптимизиране на цялостния работен процес, отправяйки препоръки за избягване дублирането на функции и отстраняване на евентуални дефекти в структурата на процесите в организацията.
Дейности: Дейност 2: Разработване на документация за провеждане на обществена поръчка за разработване на функционален анализ на УО на ОПРР
Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изготвяне на функционален анализ на УО на ОПРР;
Дейност 5: Приемане на работата и приключване на проекта.
Дейност 4: Изготвяне на функционален анализ на УО на ОПРР;
Дейност 1: Създаване на екип за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консорциум „Ефективност 2015“ ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 000 BGN
Общ бюджет: 83 650 BGN
БФП: 83 650 BGN
Общо изплатени средства: 42 350 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 42 350 BGN
42 350 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 35 998 BGN
35 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 6 353 BGN
6 353 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Проведени консултации
Индикатор 2 (Д) Извършени оценки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз