Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0055-C0001
Номер на проект: 08-23-80/24.04.2008
Наименование: Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Българска стопанска камара като национално представителна работодателска организация
Бенефициент: Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 01.09.2008
Дата на приключване: 01.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на Българска стопанска камара и нейните структури за разработване и прилагане на национални и местни политики и постигане на ефективно партньорство и диалог с държавната администрация на различни управленски нива
Дейности: 1.1. Формиране на екипа и уточняване на организацията и управлението на проекта.
1.2. Отчетност и контрол.
2.1. Обсъждане и популяризиране на възможности за трансфер на ноу-хау от водещи европейски работодателски организации за укрепване на административния капацитет на БСК и нейните структури.
2.2. Обсъждане и популяризиране на приложими за България модели за партньорство и диалог между работодателски организации и администрацията при формиране на политики на различни нива.
2.3. Обсъждане и популяризиране на приложимите за България модели за партньорство и диалог между работодателски организации и администрацията при формиране на политики на ниво ЕС.
3.1. Разработване на стратегия за управление на човешките ресурси на БСК и членуващите в нея браншови и регионални организации и структури.
3.2. Определяне на пропуските в знанията, уменията и организационната култура на браншовите и регионалните работодателски организации за координация и комуникация с администрацията.
3.3. Разработване на методическите изисквания, формите и информационните материали за повишаване знанията, уменията и компетенциите на служителите и експертите на структурите на БСК.
3.4. Логистика и материално - техническо осигуряване на работодателското обучение.
3.5. Провеждане на работодателските обучения.
4.1. Дефиниране на съвременни работни парадигми за работа в мрежа на служителите и експертите в работодателските и свързаните с тях структури в областните и общинските администрации.
4.2. Обзавеждане на 1 базов и 6 консултантски центрове с необходимия хардуер и софтуер.
4.3. Да се създаде фокусна точка "Гласът на българските работодатели".
4.4. Провеждане на специализирано обучение на членуващите в БСК представители на браншовите и регионалните организации и структури за работа в "мрежа" на национално, регионално и секторно ниво.
4.5. Да се апробира работен пилотен прототип на съвместна работа в "електронното пространство" при провеждането на иновационна политика чрез партньорство на бизнеса и администрацията.
4.6. Създаване, поддържане и популяризиране на на интерактивен интернет портал.
5.1. Информиране и визуализацията за изпълнението на проекта.
5.2. Информиране на обществеността за изпълнението на проекта.
5.3. Провеждане на заключителна конференция с международно участие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 387 289 BGN
Общ бюджет: 357 489 BGN
БФП: 357 489 BGN
Общо изплатени средства: 357 489 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 357 489 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 77 458 BGN
2009 223 847 BGN
2010 56 183 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
357 489 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 303 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 65 839 BGN
2009 190 270 BGN
2010 47 756 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
303 865 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 619 BGN
2009 33 577 BGN
2010 8 428 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 623 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - сформиран екип, изработен график
Индикатор 2 По Д3 - проведена кръгла маса и изготвен аналитичен доклад
Индикатор 3 По Д2 - проведена кръгла маса и изготвен аналитичен доклад
Индикатор 4 По Д3.5 - проведени 6 тридневни семинара
Индикатор 5 По Д4.1 - аналитичен доклад
Индикатор 6 По Д4.2 - обзаведени 1 базов и 6 консултантски центъра
Индикатор 7 По Д4.3. - създадени е-библиотека с база данни и "фокусна точка"
Индикатор 8 По Д4.4 - проведен двудневен семинар - 20 обучени
Индикатор 9 По Д4.5 - реализиран модел на партньолство в е-пространство и изработен аналитичен доклад за резултатите
Индикатор 10 По Д4.6 - създаден фнкциониращ Интернет портал
Индикатор 11 По Д5.1. - изготвени комуникационен план; информационни материали
Индикатор 12 По 5.2 - проведени 2 пресконференции
Индикатор 13 По 5.3 - проведена заключителна конференция 80 участника


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз