Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0480-C0001
Номер на проект: 08-23-191/25.04.08
Наименование: Обединени за реформа в системата за работа с деца в риск
Бенефициент: Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България - гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване компетентностите за ефективно партньорство между членовете на ФИЦЕ-България в общини Велико Търново, Варна, Добрич и Стара Загора, местната власт и неправителствените организации за реализиране на националната политика за деинституционализация на системата за работа с деца в риск.
Дейности: 1. Анализиране на нуждите от обучения на целевата група и разработване на програма за обучение на местни екипи.
2. Създаване на местни работни екипи - Велико Търново, Варна, Добрич и Стара Загора.
3. Организиране и провеждане на 5 обучения за 24 участника в местните работни екипи.
4. Разработване на планове за действие за работа на регионалните екипи по време на обученията.
5. Информиране и публичност - издаване на наръчник.
6. Информиране и публичност - Интернет сайт.
7. Информиране и публичност - организиране и провеждане на 4 кръгли маси с пресконференции за проекта по места.
8. Информиране и публичност - организиране и провеждане на една конференция.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 310 867 BGN
Общ бюджет: 178 637 BGN
БФП: 175 254 BGN
Общо изплатени средства: 175 254 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 62 173 BGN
2009 125 426 BGN
2010 30 000 BGN
2011 3 880 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 46 225 BGN
175 254 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 52 847 BGN
2009 106 612 BGN
2010 25 500 BGN
2011 3 298 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 39 292 BGN
148 966 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 326 BGN
2009 18 814 BGN
2010 4 500 BGN
2011 582 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 934 BGN
26 288 BGN
Финансиране от бенефициента 6 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - разработена методика за анализ; брой анкетирани; доклад с изготвен анализ
Индикатор 2 По Д2 - създадени 4 местни екипа с по 6 участника; разработени правила за работа на екипите
Индикатор 3 По Д3- проведени 5 обучения по 3 дни в пет града за 24 участника
Индикатор 4 По Д4 - разработени 4 плана за действие на местните екипи (броъй проведени консултации)
Индикатор 5 По Д5 - 1000 бр. изадедн и разпространен наръчник
Индикатор 6 По Д6 - работещ интернет сайт; брой посещения; брой публикувани материали
Индикатор 7 По Д8 - проведена 1 конференция с 60 участника; информация в 2 национални медии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз