Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0063-C0001
Номер на проект: 08-23-195
Наименование: Укрепване на институционалния капацитет на ЦИР за работа с държавната администрация и изграждане на мрежа от НПО в областта на икономическата политика
Бенефициент: Фондация “Център за икономическо развитие”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Укрепване на институционалния и организационния капацитет и експертиза на ЦИР в областта на икономическата политика, развитие на сътрудничеството между НПО, работещи в тази област, обмяна на опит и изграждане на мрежа на НПО в областта на икономическата политика
Дейности: 1. Разработване на план за действие с ясно разпределение на отговорностите и задачите, времеви график за реализиране дейностите по проекта и отговорните за всяка дейност лица.
2. Проучване на добри практики в страни-членки на ЕС за работа на НПО в областта на икономическата политика и формите на сътрудничество с държавната администрация.
3. Доизграждане на Интернет сайта, усъвършенстване и актуализиране на вътрешната информационна система на ЦИР.
4. Проучване на НПО в България, работещи в областта на икономическата политика и установяване на работен контакт с тях.
5. Създаване на мрежа на НПО в областта на икономическата политика.
6. Провеждане на една среща на национално ниво с представители на централната администрация и създадената мрежа от НПО.
7. Провеждане на шест работни срещи на регионално ниво с представители на общинска и областна администрация и създадената мрежа от НПО.
8. Усъвършенстване на дейността на библиотеката на ЦИР чрез привличане на студент-стажант за периода на реализиране на проекта.
9. Дейности за информация и публичност.
1А Изработване на стратегия и план за финасова устойчивост
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"НБГ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 213 679 BGN
Общ бюджет: 121 497 BGN
БФП: 121 497 BGN
Общо изплатени средства: 121 497 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 42 736 BGN
2009 78 281 BGN
2010 479 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 497 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 36 326 BGN
2009 66 539 BGN
2010 408 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 272 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 410 BGN
2009 11 742 BGN
2010 72 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 225 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 по Д1 - приет план за действие със срокове и отговорници
Индикатор 2 По Д2 - изготвен аналитичен доклад
Индикатор 3 по Д3 - усъвършенстван интернет сайт с информация за дейността на цИР
Индикатор 4 По Д4 - създадена актуална база данни
Индикатор 5 По Д5 - сформирана мрежа от НПО
Индикатор 6 Проведена една среща на национално ниво
Индикатор 7 По Д7 - проведени 6 срещи с представители на НПО и администрацията
Индикатор 8 По Д8 - усъвършенствана библиотека на ЦИР
Индикатор 9 По Д9 - постигната широка популярностна проекта и резултатите от него - 50 отпечатани публикации; 5 интервюта; 5 он лайн издания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз