Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0043-C0001
Номер на проект: 08-23-42/24.04.08
Наименование: Повишаване капацитета на СГО и създаване на устойчиви структури за диалог и съвместна работа с местната администрация в община Бяла, община Суворово, община Девня и община Долни чифлик
Бенефициент: Сдружение ДНЕСС
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество на територията на община Бяла, община Суворово, община Девня и община Долни чифлик за реализиране на местни политики, и постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията
Дейности: 1. Създаване организация за протичане на дейностите по проекта.
2. Провеждане на проучвания и анализ на данните, които ще се обработват и предоставят, и отпечатване на "Алманах" с данните от проведеното социологическо проучване.
3. Провеждане на кръгли маси.
4. Изработка на Уеб сайтове.
5. Създаване на бази с данни
6. Обучение на представителите на СГО за работа с Уеб сайта и базите данни.
7. Мониторинг.
8. Отчитане на дейностите по проекта /текущо и цялостно/
9. Счетоводно отчитане и изплащане на възнагражденията на персонала, зает с дейностите по проекта.
11. Дейности за информация и публичност.
10. Одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 248 952 BGN
Общ бюджет: 163 431 BGN
БФП: 163 431 BGN
Общо изплатени средства: 163 431 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 172 290 BGN
2010 0 BGN
2011 - 8 859 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
163 431 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 146 447 BGN
2010 0 BGN
2011 - 7 530 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
138 917 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 25 844 BGN
2010 0 BGN
2011 - 1 329 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 515 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - сформиран екип, организиран офис
Индикатор 2 По Д2 - проведено социологическо проучване и нализ на данните
Индикатор 3 По Д3 - проведени 3 кръгли маси - изградени 4 съвета за сътрудничество
Индикатор 4 По Д4 - създадени 4 уебсайта с необходимата база данни
Индикатор 5 По Д5 - създадени бази данни с информационни масиви
Индикатор 6 По Д6 - проведено двудневно обучение - брой обучени от СГО
Индикатор 7 По Д7 - създадена и функционираща с-ма за мониторинг
Индикатор 8 По Д2 - отпечатан Алманах с данните от социологическото проучване
Индикатор 9 По Д1 - Сключени договори за доставка на консумативи
Индикатор 10 По Д8 - Създаване на система за отчетност по проекта
Индикатор 11 По Д9 -11 сключени договори; Водене на счетоводни документи; Документооборот
Индикатор 12 По Д10 - Изготвен одитен доклад
Индикатор 13 По Д12 - 3 пресконференции; 6000 брошури; 20 публикации; 6000 диплянки; 1000 стикера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз