Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0051-C0001
Номер на проект: 08-23-302/25.04.08
Наименование: Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции
Бенефициент: Сдружение " Асоциация Човешки права-стъпка по стъпка"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: • Повишаване капацитета на СГО за подобряване организационното развитие, управлението на ресурси и сътрудничеството с местната администрация за постигане на ефективно участие на гражданското общество в разработването на комуникационна стратегия и прилагането на политики на местно ниво областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции • Създаване на условия за разработване и реализиране на общинска политика с участието на структурите на гражданското
Дейности: Дейност 1 (Анализ на натрупания опит от партньорствата с местни власти)
Дейност 2 (Анализ на средата на развитие на СГО)
Дейност 3 (Разработване на методика №1)
Дейност 5 (Съвместни работни срещи)
Дейност 6 (Разработване на методика №3)
Дейност 7 (Разработване на стратегия)
Дейност 8 (Публични общински уебрегистри на СГО)
Дейност 9 (Изготвяне на брошури)
Дейност 10 (Отпечатване на брошури и методики)
Дейност 11 (Изработване на обучителни филми)
Дейност 12 (Разработване на специализиран уебсайт)
Дейност 13 (Обучителни семинари)
Дейност 14 (Заключителни кръгли маси)
Дейност 15 (Извършване на външен одит на проекта)
Дейност 16 (Дейности по информация и публичност)
Дейност 4 (Разработване на методика 2)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 384 632 BGN
Общ бюджет: 324 421 BGN
БФП: 324 421 BGN
Общо изплатени средства: 324 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 324 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 76 926 BGN
2009 217 269 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 226 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
324 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 275 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 65 387 BGN
2009 184 679 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 692 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
275 758 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 539 BGN
2009 32 590 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 534 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 663 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - Доклад - обобщение на информацията за съществуващи партньорски взаимоотношения между СГО и местните власти в областта на взаимодействието между НПО и местна власт при създаване и реализиране на добри практики
Индикатор 2 По Д2 - Доклад от анализа на средата за развитие на СГО през периода 2003-2007 г. с план за задълбочаване на съществуващите добри практики; Доклад от организационен одит с план за преструктуриране на партньорските организации чрез изработване и прилагане
Индикатор 3 По Д3 - Разработена един брой методика /№1/ за въвеждане на ефективни механизми на устойчиво финансово подпомагане на НПО сектора и набелязване на мерки за стимулиране на активност в местната власт за възприемане на предложените модели
Индикатор 4 По Д4 - Предложение за модел на взаимодействие с местните власти базиран на опита на всички партньори по проекта;
Индикатор 5 По Д4 - Методика по приоритетите на участващите в проекта партньорски структури на гражданското общество за управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции в двете проектни общини
Индикатор 6 По Д5 - брой съставени протоколи от проведените работни срещи
Индикатор 7 По Д6 - Изготвяне на методика на наблюдение на общинските програмни документи в публично-обществения сектор;
Индикатор 8 По Д7 - Създаване на един брой общинска програма за управление на образованието и оптимизация на образователните институции;
Индикатор 9 По Д8 - Създаване на два броя Публични общински уебрегистри на СГО
Индикатор 10 По Д9 - Изработване на 3 вида брошури
Индикатор 11 По Д10 - Отпечатани 3 вида по 3000 броя брошури- общо 9000 бр. Отпечатана брошура за ОПАК и проекта- 4000 броя Отпечатани 3 вида методики по 2000 броя от всяка- общо 6000 бр.
Индикатор 12 По Д11 - Изработени 3 бр. учебни филми по 30 мин. всеки от тях
Индикатор 13 По Д12 - Създаване на един брой специализиран информационен уебсайт по проекта с регистри на НПО и дейността им на територията на двете общини
Индикатор 14 По Д13 - Проведени 4 бр. обучителни семинари в двата проектни града- по 2 във всяка община с най-малко 60 обучени представители на СГО при равно представителство на двата пола
Индикатор 15 По Д14 - Проведени 2 бр. кръгли маси- по една в София и Варна;
Индикатор 16 По Д15 - Изготвяне на един брой външен одит на проекта
Индикатор 17 По Д16 - 5 публикации в местната и централната преса 3 радиопредавания Отпечатани и разпространени чрез мрежата от доброволци на партньорите 4000 броя от специалната брошура за ОПАК и проекта. Проведена заключителна конференция с 40 участници; Постиг


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз