Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0017-C0001
Номер на проект: 08-23-54/24.04.08
Наименование: Структурите на гражданското общество – обединени в различията
Бенефициент: АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ „ ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” - АЛИЗ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество за постигане на ефективно партньорство и диалог с администрацията и подобряване на управлението на човешките ресурси
Дейности: Дейност 1. Създаване на база данни. Създаване на интернет страница на страница на проекта.
Дейност 2. Изграждане на електронен регистър.
Дейност 3. Провеждане на обучения.
Дейност 4. Обмен в държави-членки.
Дейност 5. Изработване на информационни ресурси.
Дейност 6. провеждане на кръгли маси и работни срещи.
Дейност 7. Организация и управление на проекта.
Дейност 8. Информация и публичност на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 765 BGN
Общ бюджет: 152 419 BGN
БФП: 152 419 BGN
Общо изплатени средства: 152 419 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 152 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 37 953 BGN
2009 110 400 BGN
2010 0 BGN
2011 4 066 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
152 419 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 32 260 BGN
2009 93 840 BGN
2010 0 BGN
2011 3 456 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 693 BGN
2009 16 560 BGN
2010 0 BGN
2011 610 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 863 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - създадена база данни и създадена Интернет страница
Индикатор 2 По Д2 - създаден е-регистър - обработени 150 формуляра
Индикатор 3 По Д3 - проведени 4 обучения - 60 обучени
Индикатор 4 По Д4 - проведени 2 посещения в държави-членки - изработен документален филм
Индикатор 5 По Д5 - издаден Справочник (500); изработен КД (100); Сборник (500); листовки (1000)
Индикатор 6 По Д6 - проведени 2 кръгли маси и 8 работни срещи
Индикатор 7 По Д8 - пресконференции след всеки етап; прессъобщения за планирани дейности; 2 Интернет банери; рекламни материали; 100 бр. информационенпакет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз