Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.02-0035-C0001
Номер на проект: 08-23-289/25.04.08
Наименование: Медиация и арбитраж – извънсъдебни способи за решаване на спорове
Бенефициент: Алианс за правно взаимодействие
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване компетентността на структурите на гражданското общество в областта на алтернативното правораздаване за подобряване диалога с местната администрация.
Дейности: 1.Организиране и провеждане на въвеждащ семинар, на който ще се представят целите и предстоящите дейности по текущия проект, чрез популяризирането им в по-широк кръг целеви групи Събитието ще се проведе под формата на две пленарни сесии и ще събере представители на неправителствения сектор, както и членове на Алианс за правно взаимодействие
2. Изследване на практиките на страни-членки на ЕС в алтернативното решаване на спорове Изследването предвижда посещение в страна-членка на ЕС с цел провеждане на изследване на добрите практики в областта на арбитража и медиацията. Изследването ще завърши с изготвяне на наръчник за медиация и арбитраж
3. Изготвяне на програма за обучение на членове на АПВ на относно процедурите за алтернативно решаване на спорове Обучителната програма ще покрива следните основни сфери на медиацията и арбитража - Ocновни характеристики на медиацията и арбитража: арбитраж и арбитражни процедури; медиация и помирителен процес; Дебати и участници в тях в съответствие с националните процедури за алтернативно решаване на спорове;Характеристики на способите за алтернативно решаване на спорове в различните страни-членки на ЕС;Медиатори и арбитри: изисквания; връзки със страните; участници в процедурата на арбитража; безпристрастност на медиаторите и арбитрите
4.Подбор на участниците в обучение за алтернативните способи за правораздаване Подготовка на списък с критерии за подбор на участниците в обучението; Подготовка на информационни писма, които ще популяризират опциите за участие в предвидените по проекта курсове на обучение
5. Провеждане на обучение, базирано на Програмата за способите за алтернативно правораздаване Формиране на две групи от обучаеми; Провеждане на обучението с продължителност от 10 дни за всяка група;Организиране на изпити, чрез използването на предварително подготвени за това форми
6.Създаване на интерактивен център за медиация и арбитраж Интерактивният център за медиация и арбитраж ще се помещава в офиса на Алианс за правно взаимодействие
7. Обновяване на данните в сайта на Алианс за правно взаимодействие Дейността предвижда извършване на обновяване на данните на интернет страницата на Алианс за правно взаимодействие чрез поместване на нови данни, статии, изследвания
8. Организиране и провеждане на семинари за представителите на неправителствения сектор в Северна България Oрганизирани и проведени два обучителни семинара за представителите на неправителствения сектор в целевите региони от Южна България – Североизточен район, Северен централен район и Северозападен район;На базата на проведените семинари и възникналите конкретни въпроси по време на дискусиите, ще се изготви обобщен доклад
9. Организиране и провеждане на семинари за представителите на неправителствения сектор от Южна България Oрганизирани и проведени два обучителни семинара за представителите на неправителствения сектор в целевите региони от Южна България – Югозападен район, Южен централен район и Югоизточен район;
10. Създаване на Консултативен съвет към Алианс за правно взаимодействие Консултативният съвет ще бъде създаден към Алианс за правно взаимодействие. Той ще представлява доброволно сдружение между членове на АПВ, представители на НПО и общинската администрация
11. Организиране и провеждане на финална кръгла маса Форумът ще събере както всички представители на целевите общини и неправителствения сектор, включени в проекта, така и представители на съседни общини в целевите региони и СГО. По време на форума ще се презентират постигнатите резултати от проведените обучения, изпълнението на поставените задачи и постигнатите цели
12.Извършване на одит.
13. Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 002 BGN
Общ бюджет: 272 342 BGN
БФП: 272 342 BGN
Общо изплатени средства: 272 342 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 272 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 63 200 BGN
2009 186 220 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 922 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
272 342 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 231 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 53 720 BGN
2009 158 287 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 483 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
231 490 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 480 BGN
2009 27 933 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 438 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 851 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой присъстващи по дейност 1.
Индикатор 2 Брой изследвани практики на страни от ЕС по дейност 2.
Индикатор 3 Брой участници в изследването по дейност 2.
Индикатор 4 Брой отпечатани наръчници по дейност 2.
Индикатор 5 Брой съставени тестови форми и форми за проверка по дейност 3.
Индикатор 6 Брой подготвени и изпратени информационни писма по дейност 4.
Индикатор 7 Брой подбрани участници за обучението по дейност 4.
Индикатор 8 Брой оценени тестове по дейност 5.
Индикатор 9 Брой предлагани услуги от центъра по дейност 6.
Индикатор 10 Брой проведени дискусии във форума по дейност 6.
Индикатор 11 Брой отправени въпроси към експертите-консултанти по дейност 6.
Индикатор 12 Брой посетители на сайта по дейност 6.
Индикатор 13 Брой актуализирани теми по дейност 7.
Индикатор 14 Брой качени нови статии по дейност 7.
Индикатор 15 Брой участници в семинарите по дейност 8.
Индикатор 16 Качество на направените препоръки и коментари по дейност 8.
Индикатор 17 Брой участници в семинарите по дейност 9.
Индикатор 18 Брой подадени запитвания от НПО и общински администрации по дейност 10.
Индикатор 19 Брой организирани събития по дейност 10.
Индикатор 20 Брой участници по дейност 11.
Индикатор 21 Брой обсъждани теми по дейност 11.
Индикатор 22 Брой публикации по дейност 13.
Индикатор 23 Брой отпечатани рекламни материали по дейност 13.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз