Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.2.01-0007-C0001
Номер на проект: 0130-МЗ-3.2
Наименование: СМАРТ решения (Статистически Модели за Аргументирани Рационални и Тактически решения)
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 03.11.2014
Начална дата: 04.11.2014
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на стратегически и сравнителни данни през, както и документи за планиране на стратегическо ниво за периода 2014-2020 година
Дейности: Администриране на проекта Осигуряване на техническо администриране на проекта, регулярно отчитане и синхоринизарно изпълнение на дейностите. За изпълнение на дейността, ще се сформира екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, финансист и координатор от структурата, подчинена на бенефициента. Екипът ще отговаря за администрирането на проекта и отчитане на резултатите и индикаторите.
Организиране и провеждане на Национална конференция и осигуряване на публичност В съответствие със Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (обн., ДВ бр. 62 от 29.07.2014 г. и бр.70 от 22.08.2014 г.), следва да бъде организирана и проведена Национална конференция по темата за финансиране на здравеопазването, на която ще бъдат представени констатациите в доклада и за обсъждане на предвидените варианти за реформа на политиката. Конференцията ще представи възможност за прозрачност и обсъждане на различните варианти за реформа във финансирането на здравния сектор от всички заинтересовани страни в България. В рамките на дейността ще бъдат изготвени необходимите информационни и промоционни материали, съгласно ръководството за публичност по Оперативна програма "Техническа помощ". За организиране на конференцията и подготовка на информационни и промоционни материали ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки.
Осигуряване на консултантска помощ за реализирането на мерките по Националната здравна стратегия 2014-2020 Дейността се изпълнява в съответствие със Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на здравеопазването на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 04.04.2014 г. (Обнародвано в Държавен вестник на Република България, бр. 62 от 29.07.2014 г. и бр.70 от 22.08.2014 г.) в подкрепа на правителството на Република България при поставянето на основите за реализиране на Националната здравна стратегия 2014—2020 г. В рамките на изпълнение на Споразумението Международната банка за възстановяване и развитие ще предостави консултантска помощ на Министерството на здравеопазването, като разработи и оцени варианти в областта на финансирането на здравеопазването за повишаване на ефективността, справедливостта, финансовата закрила и дългосрочната устойчивост на системата на здравеопазването. По-конкретно, в рамките на тази дейност Международната банка за възстановяване и развитие ще: 1. Изготви доклад с описание и анализ на състоянието на финансирането на здравеопазването в България и разработване на предложения за варианти. в доклада ще бъде включен анализ на текущите и бъдещите предизвикателства пред финансирането на здравеопазването, който ще обхваща събираемостта на приходите, групирането на приходите, заплащането на доставчиците на здравни услуги и въпроси, свързани с управлението, ще очертае последиците от избраните варианти за реформа и ще представи най-важните предварителни условия за изпълнението им (включително от гледна точка на изискванията на здравната информационна система). По-конкретно докладът ще включва: - Анализ на състоянието на системата за финансиране на здравеопазването; - Анализ на ограничен брой подбрани в консултация с МЗ варианти за реформа на политиката, които могат да бъдат разглеждани за реализация през следващите години. 2.Предостави целева техническа помощ за разработване на проект на план за действие за прилагането в България на плащане по диагностично свързани групи (ДСГ). 3. Изготви доклад, съдържащ анализ и препоръки за реформиране на сектора на лекарствените продукти в България. Докладът ще включва оценка на нормативната рамка, обществените поръчки, финансирането, реимбурсирането и управлението на лекарствените продукти, включително преглед на политиките и практиките за: - управление и изготвяне на Позитивния лекарствен списък, включително основани на доказателства процедури за изготвяне на списъци и определяне на цени; - подкрепа за използването на генерични лекарствени продукти и рационално използване на включените лекарства; - осигуряване на лекарствени продукти и ценообразуване на оригинални и незащитени с патент лекарства. Също така, Банката ще предложи изпълними препоръки за укрепване на посочените по-горе процеси и ще предостави помощ на МЗ за повишаване на справедливостта и качеството на достъпа до лекарствени продукти, както и на рентабилността на разходите за лекарства. Където е уместно, ще бъдат подчертани най-важните последствия по отношение на здравните информационни системи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 066 810 BGN
Общ бюджет: 1 057 133 BGN
БФП: 1 057 133 BGN
Общо изплатени средства: 1 057 493 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 057 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 206 420 BGN
2015 851 073 BGN
1 057 493 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 898 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 175 457 BGN
2015 723 412 BGN
898 869 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 963 BGN
2015 127 661 BGN
158 624 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Изготвен доклад, включващ анализ на състоянието, актюерския разходен модел и набор от варианти за реформиране на сегашната система
Индикатор 2 (е-ПП) Изготвяне на окончателен доклад, който представя анализ на текущите и бъдещи предизвикателства пред финансирането на здравеопазването и обхваща събираемостта на приходите, групирането на приходите, плащанията на доставчиците на здравни услуги и въ
Индикатор 3 (е-ПП) Изготвяне на окончателен проект на план за действие за прилагане на заплащане по диагностично свързани групи
Индикатор 4 (е-ПП) Изготвяне на окончателен доклад с препоръки за реформиране на сектора на лекарствените продукти в България
Индикатор 5 (е-ПП) Провеждане на двудневна Национална конференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз