Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0042-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/046
Наименование: Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на Община Бобов дол
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 10.04.2009
Дата на приключване: 02.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е обмен на ноу-хау и създаването на най-добри практики за междурегионално сътрудничество между Община Бобов дол и Община Сурия и Община Кастелгали в рамките на европейската территория.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Подготвителен етап
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2 Проучвания и анализи на ресурсите за разкриване на туристическия потенциал в Община Бобов дол.
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Анализ на най- добри практики и критериии / benchmarking analyses
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 Обмен на добри практики – учебни посещения в Общините Сурия и Кастелгали , Испания
Подготовка и Изпълнение на Дейност 5 Предоставяне на консултации и услуги от международен експерт и експерти от Общините Сурия и Кастелгали
Подготовка и Изпълнение на Дейност 6 Създаване на Консорциум за напредък и инициативност между Община Бобов дол и Общините Сурия и Кастелгали -Испания
Подготовка и Изпълнение на Дейност 7 Разработване на портал
Подготовка и Изпълнение на Дейност 8 Мерки за информация и кампания за повишаване на информираността на населението.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 9
Подготовка и Изпълнение на Дейност 10
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 223 906 BGN
Общ бюджет: 173 016 BGN
БФП: 173 016 BGN
Общо изплатени средства: 170 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 114 058 BGN
2011 0 BGN
2012 56 808 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 96 949 BGN
2011 0 BGN
2012 48 287 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
145 236 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 109 BGN
2011 0 BGN
2012 8 521 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 630 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество План за Изпълнение на Стратегията за туризъм в Община Бобов дол; Стратегия за развитие на туризма в Община Бобов дол; План за изпълнение на Иновационна Стратегия; Ин
Индикатор 2 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта Меморандум за разбирателство Консорциум
Индикатор 3 индикатор: .... проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 4 индикатор: участници в междурегионални събития
Индикатор 5 индикатор:.... междурегионални събития, организирани за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз