Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0006-C0001
Номер на проект: 14-22-7
Наименование: Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен
Бенефициент: Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 29.09.2014
Дата на приключване: 29.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите, за ефективно и устойчиво развитие на администрацията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Под-дейност 1.1 Сформиране на екип и дейности по организация, управление и отчитане на проекта Със заповед на Директора на БДУВДР ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен за изпълнението на проекта и за неговото отчитане, за комуникацията с Управляващия орган на ОПАК, в съответствие с длъжностните характеристики на неговите членове. Екипът ще се състои от следните длъжности: • Ръководител • Счетоводител • Координатор • Юрист Под-дейност 1.2: Подготовка на документация и провеждане на процедура за избор на външен изпълнител на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител на дейностите по проекта. Техническото задание и тръжната документация за възлагане на дейности 2 и 3 ще бъдат изготвени от външен експерт по ЗОП, който ще бъде нает на граждански договор. Предвижда се изпълнителят да бъде избран в началото на проекта, като в договора ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати се надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност. При провеждане на процедурата за избор на изпълнител по реда на ЗОП ще бъде включено като условие в техническата спецификация, че дейностите по проекта следва да бъдат приключении и отчетени към УО на ОПАК не по-късно от 31.10.2015 год.
Дейност 2 Провеждане на обучения за повишаване на квалификацията и професионализма Дейността предвижда провеждане на обучения на служителите на БДУВДР по следните теми: Тема 1.Прилагане на европейското и национално законодателство в процеса на управление на водите на басейново ниво. През това обучение ще преминат ръководните служители в администрацията – директори на дирекции, началник отдели; счетоводители; юрисконсулти; всички служители на експертни длъжности в БДУВДР; някои специалисти в администрацията - общо 73 служители, от които 46 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на 3 групи, за да не се нарушава работния процес в администрацията. Ще бъдат включени следните модули: Модул 1 – Актуални разпоредби и изисквания на нормативната уредба, свързана с управлението на водите. Планиране дейността на администрацията, определяне на приоритети. Връзка с други секторни политики и свързаното с тях законодателство (земеделие; енергетика, вкл.ВЕИ; устройство на територията; здравеопазване и др.) Модул 2 – Повишаване компетентността на служителите от БДУВДР, за осигуряване на качествено и своевременно предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса. Подобряване на административното обслужване в администрацията на БДУВДР. Измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, добри практики. Продължителността на обучението е 1 ден. Завършилите обучението, ще получат сертификат. Тема 2.Интегрирано управление на водите в Дунавски район. През това обучение ще преминат ръководните служители в администрацията – директори на дирекции, началник отдели; счетоводители; юрисконсулти; всички служители на експертни длъжности в БДУВДР; някои специалисти в администрацията - общо 73 служители, от които 46 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на 3 групи, за да не се нарушава работния процес в администрацията. Ще бъдат включени следните модули: Модул 1 – Координация на взаимодействието и обмяната на информация между отделните звена в БДУВДР, за по-доброто управление на водите в съответствие с приложимото законодателство. Модул 2 – Взаимодействие, координация и обмен на информация между БДУВДР и външни институции при управлението на водите. Информационен обмен и координация при докладване пред Европейската комисия. Модул 3 – Координация на управлението на водите с други секторни политики на национално ниво. Съгласуване на приоритетите. Модул 4 – Трансгранична координация при управлението на водите – двустранна координация със съседни страни, координация в рамките на международния басейн на р. Дунав. Продължителността на обучението е 2 дни. Завършилите обучението, ще получат сертификат. Тема 3.Управление на информацията. През това обучение ще преминат директори на дирекции „Планове и разрешителни” и „Контрол”, началник отдели „Планове за управление”, „Разрешителни” и „Специализирани карти и зони за защита”, всички служители на експертни длъжности в дирекции „ПиР” и „К”, някои специалисти в дирекции „ПиР” и „К” - общо 62 служители, от които 36 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на 3 групи, за да не се нарушава работния процес в администрацията. Ще бъдат включени следните модули: Модул 1 – Събиране, организация и поддържане на специализирана информация от дейността на БДУВДР. Осигуряване на надеждност и качество на информацията. Поддържане на регистри и информационна система. Предоставяне на информация от дейността на Дирекцията. Осигуряване на електронно докладване пред Европейската комисия и Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД). Модул 2 – Осигуряване на сигурността на информацията в БДУВДР. Организация на съхранението и защитата на данните. Политики за достъп до информацията. Модул 3 – Използване на информация от външни източници в процеса на управление на водите. Информационни системи на други институции. Модул 4 – Организация на информацията за управление на водите на европейско ниво. Европейска информационна система на водите (WISE). Информационна система на МКОРД. Директива 2007/2/ЕС (INSPIRE) – изисквания и прилагане. Продължителността на обучението е 2 дни. Завършилите обучението, ще получат сертификат. Тема 4.Взаимодействие с обществеността. През това обучение ще преминат ръководните служители в администрацията – директори на дирекции, началник отдели; счетоводители; юрисконсулти; всички служители на експертни длъжности в БДУВДР; някои специалисти в администрацията - общо 73 служители, от които 46 жени. Обучаемите ще бъдат разделени на 3 групи, за да не се нарушава работния процес в администрацията. Ще бъдат включени следните модули: Модул 1 – Въвличане на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения за управление на водите. Определяне на целеви групи. Разрешаване на конфликти при управлението на водите. Добри практики. Модул 2 – Повишаване на информираността на обществеността, начини за консултация и подходи към различните групи на заинтересованите страни. Добри практики. Модул 3 – Разпространение на информация за резултатите от дейността на БДУВДР. PR стратегия, планиране и управление на кампании. Продължителността на обучението е 1 ден. Завършилите обучението, ще получат сертификат. Всички обучения ще бъдат с теоретико-приложен характер. Освен лекционен материал, по време на обучението ще се разглеждат и обсъждат конкретни примери от практиката и ще се решават казуси. Обученията по теми 1 и 4 ще бъдат проведени извън работното място, но в община Плевен или друга близка община, най-много на един час път с лек автомобил. Обученията по теми 2 и 3 ще бъдат изнесени в рамките на района за басейново управление на БДУВДР Обученията, включени в дейността ще бъдат възложени на външен за БДУВДР изпълнител, който ще бъда избран по реда на ЗОП. В критериите за подбор на изпълнителя ще бъдат поставени следните минимални изисквания: участниците да имат оборот от сходни с предмета на поръчката услуги на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката през последните 3 години; участниците да имат доказан опит в провеждането на обучения за възрастни и провеждане на обучения по предложените теми; предложеният екип от обучители да има необходимата квалификация и доказан опит. Избраният изпълнител ще бъде отговорен за цялостната организация, логистика и провеждане на обученията. Ще изготви програма за всяка от темите за обученията, която ще бъде съгласувана с екипа за организация и управление на проекта. Изпълнителят следва да съобрази обученията с ангажираността на служителите на работното място, да осигури цялостна логистика по провеждането им (транспорт (вкл. от изнесените работни места в градовете София, Враца, Велико Търново и Русе), нощувки (за изнесените обучения), кетъринг, организиране на кафе паузи), както и да осигури квалифицирани лектори, подготовка, наем на зала, техническо обезпечаване на обученията, изработване, отпечатване и окомплектоване на обучителни материали (папки, химикалки, флашпамети, баджове), сертификати и др. В края на всяко обучение, участникът в него ще попълва анкета за степента на удовлетвореност от проведения курс, изразяваща неговата оценка за обучението. Изпълнителят ще издаде сертификат на всеки служител, преминал успешно през съответното обучение.
Дейност 3 Информация и публичност За да се осигури максимална публичност по проекта са предвидени следните действия: - организиране и провеждане на 2 пресконференции, една за представяне на целите и дейностите на проекта при стартирането му и заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта; - изработване на банер, който ще се ползва по време на пресконференциите и по време на обученията; - изработване и разпространение на 500 информационни брошури, представящи целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; - публикуване на 2 информационни съобщения на интернет страницата на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, за представяне на важни етапи от напредъка по проекта;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 765 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 753 BGN
2015 - 35 753 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 390 BGN
2015 - 30 390 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 363 BGN
2015 - 5 363 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Формиран екип
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Подготвена и проведена тръжна процедура
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Сключени договори с външни изпълнители (граждански и по ЗОП)
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Междинни, годишен, финален доклад
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Проведени групови обучения
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Изработен банер
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Изработени информационни брошури
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Публикувани информационни съобщения на интернет страницата БДУВДР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз