Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0042-C0001
Номер на проект: 14-22-45
Наименование: Повишаване на квалификацията и надграждане на уменията и компетенциите на служителите на КЗЛД за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Бенефициент: Комисия за защита на личните данни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 26.09.2014
Дата на приключване: 26.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши квалификацията и да се надградят съществуващите уменията и компетенции на служителите в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), за по – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 7: Дейности, свързани с цялостното управление и отчитане на проекта
Дейност 5: Организиране на участия в ИПА обучения за служители от общата администрация на КЗЛД за повишаване на квалификацията и компетенциите им при изпълнение на преките им задължения.
Дейност 2: Организиране и провеждане на обучение (training of trainers) за служители от специализираната администрация на КЗЛД в областта на управление на риска, с цел последващо запознаване и обучение от тяхна страна на администраторите на лични дан
Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта
Дейност 3: Организиране и провеждане на обучение за служители от специализираната администрация на КЗЛД в областта на стратегическото планиране, анализът и оценка по изготвяне и прилагане на законодателството в областта на защита на личните данни.
Дейност 6: Информация и публичност
Дейност 4: Организиране и провеждане на 2 (две) обучения за служители от специализираната администрация на КЗЛД в областта на по – ефективната комуникация с институциите на Европейския съюз, разработването на комуникационни стратегии и провеждането н
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
Реклама Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 068 BGN
Общ бюджет: 129 354 BGN
БФП: 129 354 BGN
Общо изплатени средства: 129 354 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 600 BGN
2015 97 754 BGN
129 354 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 860 BGN
2015 83 091 BGN
109 951 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 740 BGN
2015 14 663 BGN
19 403 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1 - Брой на членовете в сформирания екип
Индикатор 2 (Д) 1 - Изработени технически задания/длъжностни характеристики на членовете на екипа
Индикатор 3 (Д) 1 - Актуализиран план –график за изпълнение на дейностите по проекта
Индикатор 4 (Д) 1 - Продължителност на проекта
Индикатор 5 (Д) 2 - Сключен договор/и с избрания изпълнител/и по ЗОП за организиране и провеждане на обученията
Индикатор 6 (Д) 2 - Концепция/методика за провеждане на обучението за управление на риска
Индикатор 7 (Д) 2 - Разработени въпросници за идентифициране на риска
Индикатор 8 (Д) 2 - Лектори за обучението за управление на риска
Индикатор 9 (Д) 2 - Брой на подготвените обучителни пакети
Индикатор 10 (Д) 2 - Брой на идентифицираните служители за участие в обучението
Индикатор 11 (Д) 2 - Изготвената програма на обучението за управление на риска
Индикатор 12 (Д) 2 - Наета зала и осигурено оборудване за провеждане на обучението
Индикатор 13 (Д) 2 - Попълнени въпросници от участниците в обучението
Индикатор 14 (Д) 3 - Брой сключени договори с изпълнител/и за провеждане на обученията
Индикатор 15 (Д) 3 - Брой лектори
Индикатор 16 (Д) 3 - Брой пакети
Индикатор 17 (Д) 3 Брой служители
Индикатор 18 (Д) 3 - 30 попълнени въпросника за генериране
Индикатор 19 (Д) 4 - Брой и вид на проведената процедура за реализация на дейности 2, 3 и 4 от проекта
Индикатор 20 (Д) 4 - Брой на обучителните пакети за обучението за работа с бази данни (МS Access)
Индикатор 21 (Д) 4 - Брой на изготвените графици и програми за обученията
Индикатор 22 (Д) 4 Брой на изпратените покани за обучението за ефективна комуникация
Индикатор 23 (Д) 4 - Брой на изпратените покани за обучението за работа с бази данни (MS Access)
Индикатор 24 (Д) 4 - Брой на наетите зали за обученията
Индикатор 25 (Д) 4 - Брой на проведените обучения
Индикатор 26 (Д) 5 Служителите на КЗЛД, преминали през ИПА обучения
Индикатор 27 (Д) 6 - Стартирана пресконференция
Индикатор 28 (Д) 6 - Тетрадки
Индикатор 29 (Д) 6 - Папки
Индикатор 30 (Д) 6 - Папки k
Индикатор 31 (Д) 6 - Химикалки
Индикатор 32 (Д) 6 - Визитници
Индикатор 33 (Д) 6 - Флашпамети
Индикатор 34 (Д) 6 - Публикации
Индикатор 35 (Д) 6 - Брошури
Индикатор 36 (Д) 7 Технически и финансови отчети за наппредъка
Индикатор 37 (Д) 6 - Финален технически и финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз