Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0011-C0001
Номер на проект: 14-22-13
Наименование: Подобряване на професионалната компетентност на служителите от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Бенефициент: Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 25.09.2014
Дата на приключване: 25.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да надгради уменията и професионализма на служителите от администрацията на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, като фокусира обученията към теми, тясно свързани с повишаването на квалификацията им.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Експертите ще имат ангажимент да работят по 2 часа дневно ( средно 40 часа месечно) в изпълнение на ангажиментите си по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи: • изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договaращия орган.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители по Закона за обшествените поръчки В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Дейностите са свързани с: 1. Избор на външен изпълнител за Провеждане на специализирани двудневни обучения (3 броя) в сферата на хотелиерството и ресторантьорството 2. Избор на външен изпълнител за Провеждане на специализирано двумодулно обучение (двудневно) за педагогически специалисти, работещи с деца в предучилищна възраст; 3. Избор на външен изпълнител за Провеждане на специализирано двумодулно обучение (двудневно) за служители във военните клубове на ИА “ВКВПД” 4. Избор на външен изпълнител за изпълнение на Дейности за информация и публичност
Дейност 3. Провеждане на специализирани двудневни обучения (3 броя) в сферата на хотелиерството и ресторантьорството Провеждане на специализирани обучения, свързани с надграждането на уменията и професионализма на служителите от администрацията на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, като фокусира обученията към теми, тясно свързани с повишаването на квалификацията им: Обучение 1: Мениджмънт и маркетинг в хотелиерството и ресторантьорството (двудневно) – предназначено за 20 служители от централната Администрация Основни теми:  Организиране, управление и контрол на труда на хотелиерския персонал по отделни звена  Поддържане на материало-техническата база  Координиране на работата и изпълнението на задачите на отделните сектори в хотелите и почивните бази  Организиране и ръководство на цялата дейност на хотелите и почивните бази Обучение 2: Ефективни методи за постигане на високи резултати в хотелиерството (двудневно) – предназначено за 151 служители в Сектори „Военно-почивно дело“ – гр.София, Пловдив, Варна и Бургас, в Резиденция „Лозенец“, почивните бази и хотелите – хотел „Шипка“, хотел „Олимп“, ПС „Боровец“, хотел „Рибарица“, хотел „Хармония“, ПС „Картела“, хотел „Флагман“, туристическо селище ВПД „Несебър“, къмпинг „Чайка“, хотел „Сарафово“ Основни теми:  Технология на хотелиерското обслужване  Туристическа, туроператорска и агентска дейност  Правене на резервация и предоставяне на информация на организирани и неорганизирани туристи Обучение 3: Ефективни методи за постигане на високи резултати в ресторантьорството (двудневно) – предназначено за 116 служители в Сектори „Военно-почивно дело“ – гр.София, Пловдив, Варна и Бургас, в Резиденция „Лозенец“, почивните бази и хотелите – хотел „Шипка“, хотел „Олимп“, ПС „Боровец“, хотел „Рибарица“, хотел „Хармония“, ПС „Картела“, хотел „Флагман“, туристическо селище ВПД „Несебър“, къмпинг „Чайка“, хотел „Сарафово“ Основни теми:  Организация на работа в ресторанта и бара  Правила за сервиране на храни и напитки  Материалознание на хранителните продукти  Управление и контрол на кетерингово събитие
Дейност 4. Провеждане на специализирано двумодулно обучение (двудневно) за педагогически специалисти, работещи с деца в предучилищна възраст Провеждане на специализирано двумодулно обучение, (двудневно), свързано с надграждането на уменията и професионализма на 49 бр. служители в „Детски градини“ на МО (ЦДГ „Кокиче“-Пловдив; ДОДЗ „Калина“-Стара Загора; ДОДЗ „Младост“-София; ДЦДГ „Средец“-София; ДЦДГ „Слава“- София; ЦДГ „Детелина“-Казанлък, ЦДГ „Светлина“-Карлово) като фокусира обученията към теми, тясно свързани с повишаването на квалификацията им:  Модул 1: Ефективна работа с деца в предучилищна възраст – предназначено за 49 служители, заети в „Детски градини“ на МО Основни теми:  Предимства и ограничения на интерактивните методи  Изграждане на доверие и усещане за принадлежност към групата  Техники развиващи вниманието и улесняващи смяната на дейности  Преодоляване на бариерите в общуването  Печелене на доверие и да мотивират за съвместна работа  Модул 2: Методи за въздействие при специфични ситуации в работата с деца в предучилищна възраст– предназначено за 49 служители, заети в „Детски градини“ на МО Основни теми:  Успешни реакции и овладяване на конфликтни ситуации  Разпознаване на проявите на агресия и развиване на емоционална компетентност  Общуване без агресия  Техники за преобразуване на страха  Техники за релаксиране и намаляване на напрежението
Дейност 5. Провеждане на специализирано двумодулно обучения (двудневно) за служители във военните клубове на Агенцията Провеждане на специализирано двумодулно обучение, (двудневно), свързано с надграждането на уменията и професионализма на 74 бр. служители във военните клубове на ИА “ВКВПД”: ВК - Белене, ВК - Плевен, ВМК - Варна, ВК - Айтос, ВК - Асеновград, ВК - Благоевград, ВК - Ботевград, ВК - Бояново, ВК - Брезник, ВК - Бургас, ВК - Велико Търново, ВК - Видин, ВК - Враца, ВК - Гоце Делчев, ВК - Дупница, ВК - Казанлък, ВК - Карлово, ВК - Крумовград, ВК - Кърджали, ВК - Кюстендил, ВК - Ловеч, ВК - Лом, ВК - Момчилград, ВК - Нова Загора, ВК - Пазарджик, ВК - Пещера, ВК - Пловдив, ВК - Разград, ВК - Русе, ВК - Самоков, ВК - Свищов, ВК - Сливен, ВК - Сливница, ВК - Смолян, ВК - Средец, ВК - Стара Загора, ВК - Троян, ВК - Харманли, ВК - Хасково, ВК - Царево, ВК - Чирпан, ВК - Шумен, ВК - Ямбол, ВМК - Созопол, Модул 1: Успешни методи за въздействие на аудиторията. Разработване и представяне на материали – предназначен за 74 служители на Военни клубове Основни теми:  Усвояване на основни принципи на подготовката и реализацията на представяне на материали пред публика  Изграждане на умения за контролиране на публичното поведение  Изграждане на способности за ефективно целево въздействие над аудиторията  Усвояване на помощни комуникативни техники за представяне на материали пред публика Модул 2: Подготовка и реализиране на различни видове мероприятия– предназначен за 74 служители на Военни клубове Основни теми:  Видове мероприятия и специфични изисквания  Организиране, планиране и координация на различните събития  Осъществяване и оценка на мероприятията
Дейност 6. Дейности за информация и публичност Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: • Провеждане на 2 пресконференции относно стартирането на проекта и резултатите от изпълнението му. • Две публикации в медиите относно стартирането на проекта и резултатите от изпълнението му • 64 информационни табели с данни на проекта, оповестяване на участието на ЕС и всички задължителни реквизити В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики, публикации в интернет страницата на Агенцията и т.н.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Рейвън Консултинг Груп
АйВи Комюникейшънс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 544 BGN
Общ бюджет: 22 577 BGN
БФП: 22 577 BGN
Общо изплатени средства: 22 577 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 509 BGN
2015 17 068 BGN
22 577 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 683 BGN
2015 14 508 BGN
19 191 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 826 BGN
2015 2 560 BGN
3 387 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Сформиран екип за управление по проекта
Индикатор 3 (Д) По Дейност 5 - Проведено двумодулно двудневно специализирано обучение
Индикатор 4 (Д) По Дейност 6 - Проведени пресконференции
Индикатор 5 (Д) По Дейност 6 - Публикации в медиите
Индикатор 6 (Д) По Дейност 6 - Изработени информационни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз