Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0025-C0001
Номер на проект: 14-32-25
Наименование: Система за валидиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен
Бенефициент: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 26.09.2014
Дата на приключване: 26.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Система за валидиране на данните на ИАРА.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на обединяващ регистър на уловите и продажбите и съответна система за валидиране на данните с възможност за предоставяне на 6 бр. административни услуги по електронен път.
Дейност 2. Цифровизиране (разработка на програмни средства и въвеждане) на данните в обединяващия регистър на уловите и продажбите и съответната система за валидиране на данните за обезпечаване на автоматизиран обем на регистрови данни и инф. от ел.
Дейност 3. Изгр. на интерфейс, който дава възможност за връзка на обединяващия регистър на уловите и продажбите и съответната с-ма за валидиране на данните с централните с-ми на е-упр. и въвежд. на 6 е-услуги, в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и М
Дейност 4. Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на ИАРА.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност
Дейност 6. Одит
Дейност 8. Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители по ЗОП.
Дейност 7. Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Баланс - М" ЕООД
"ИНФО ТРЕЙДИНГ" ООД
"Стандарт - Р" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 490 402 BGN
Общ бюджет: 332 244 BGN
БФП: 332 244 BGN
Общо изплатени средства: 139 789 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 332 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 080 BGN
2015 41 709 BGN
139 789 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 282 407 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 368 BGN
2015 35 452 BGN
118 820 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 712 BGN
2015 6 256 BGN
20 968 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) Дейност 1 - Доклад с дефинирани изисквания към модули
Индикатор 3 (Д) Дейност 1 - Архитектурен модел и дизайн на базата данни
Индикатор 4 (Д) Дейност 1 - Създаден прототип на информационен модул
Индикатор 5 (Д) Дейност 1 - Разработен информационен модул
Индикатор 6 (Д) Дейност 2 - Цифровизирани досиета в електронния регистър
Индикатор 7 (Д) Дейност 3 - Регистри с осигурена възможност за свързване
Индикатор 8 (Д) Дейност 3 - Въведени електронни административни услуги
Индикатор 9 (Д) Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) Дейност 5 - Изготвени и разпространени плакати и брошури
Индикатор 11 (Д) Дейност 5 - Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) Дейност 5 - Публикувани статии/интервюта и други материали
Индикатор 13 (Д) Дейност 5 - Публикувани информационни материали на уебсайта на ИАРА
Индикатор 14 (Д) Дейност 6 - Представени доклади
Индикатор 15 (Д) Дейност 7 - Създадена организация за изпълнение на проекта
Индикатор 16 (Д) Дейност 7 - Тръжни документации
Индикатор 17 (Д) Дейност 7 - Проведени процедури
Индикатор 18 (Д) Дейност 7 - Подписани договори
Индикатор 19 (Д) Дейност 8 - Тръжни документации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз