Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0079-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0079/D01-41/17.09.2014
Наименование: Подобряване на грижата за уязвими деца в Община Котел чрез разкриване на ЦНСТ и ЦСРИ в общността
Бенефициент: Община Котел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 17.09.2014
Дата на приключване: 17.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Котел
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 1 бр., ЦСРИ 1 бр.
Дейности: Дейност 4 Подбор на консултанти с подкрепяща функция В помощ на наетия персонал в ЦНСТ се предвижда наемането на до 4 експерта (приложни специалисти и/или консултанти). Тяхната конкретна експертиза и профил ще бъдат изяснени в процеса на изпълнение на проекта, когато ще има пълна информация за домовете, от които ще се местят децата, конкретните деца и техните индивидуални нужди. Експертите ще бъдат наети на граждански договор, като техните услуги ще бъдат ползвани, докато се прецени, че това е от полза за децата, включително и след настаняването им в новия ЦНСТ.
Предоставяне на социалната услуга ЦСРИ Услугите в ЦСРИ в гр. Котел ще бъдат организирани съобразно нуждите на децата от ЦНСТ и на децата със увреждания, отглеждани в семейна среда. За тази цел за всяко дете ще бъде изготвен индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията на потребителя. ЦСРИ ще бъде ръководен от екип, избран след проведен конкурс. Избраният директор ще утвърди Правилник за вътрешния ред.
Дейност 6 Дейности по публичност и визуализация В началото на проекта ще бъде избрана фирма, която ще изработи всички рекламни материали, свързани с публичността и визуализацията на европейската финансова помощ. За целта ЕУП ще разработи подробно техническо задание, което ще включва всички задължителни елементи, а работата ще бъде възлагана по заявка и предварително изготвен график в зависимост от нуждите на проекта. В предвидените дейности по публичност и визуализация ще се спазват задължително изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Предвижда се изпълнението на следните дейности: - Провеждане на две пресконференции – една в началото и една в края на проекта, на които ще бъдат поканени местни, регионални и национални медии. Изготвяне на 2 прессъобщения до всички медии; - Изработване и отпечатване на информационна брошура за популяризиране на проекта и европейската финансова помощ сред обществеността - 200 бр.; - Изработване на информационен банер (трансперант) за визуализация на европейската финансова помощ по време на планираните публични събития в рамките на проекта. - Организиране на 1 събитие „Дни на отворените врати” в двата центъра. Всички събития се правят с цел популяризиране на дейностите на проекта и европейския финансов принос за реализацията им сред широката общественост. Във всеки материал или събитие ще се включат задължителните визуални елементи, които показват източникът на финансиране – Европейски съюз, Европейски социален фонд, Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. В резултат на това ще бъда постигнати: - Популяризиране на дейностите по проекта; - Информираност на местната общественост относно значимостта на проекта; - Информираност на местната, регионална и национална общественост относно финансовия принос на Европейскаия съюз за реализицията на процеса на деинституционализация в България; - Създаден благоприятен обществен климат за социалната интеграция на децата, които ще бъдат ползватели на новия ЦНСТ. Постигната съпричастност и толерантност сред местната общественост към социално уязвимите децата.
Дейност 1 Сформиране на екип по управление и организация на проекта. Непосредствено след подписване на договора за безвъзмездна помощ ще бъде сформиран екип за управление на проекта. Ще бъде издадена надлежна заповед от страна на кмета. В рамките на първите две седмици от началото на проекта ще бъде проведена среща на екипа, на която: - ще бъде обсъден и одобрен актуален план-график на дейностите, - ще бъдат препотвърдени ролите и отговорниците на всички членове на екипа. Всеки член на екипа ще бъде задължен да се запознае подробно със следните документи: - Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на проекти по ОП РЧР; - Общите условия на договора за БФП; - Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР; - Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС; - Методология за регламентиране на възнагражденията по ОП РЧР. Финансистът на проекта ще изготви искане за авансово плащане в размер на 20% общата сума на допустимите разходи по изпълнение на проекта, като подготви всички изискуеми документи, необходими за извършване на авансово плащане. В рамките на първия месец ще бъде създадена и система за мониторинг, контрол и техническо и финасово отчитане. Тя ще включва: - идентифициране на критерии за постигане на резултатите и методи за тяхната оценка, - наблюдение и контрол вкл. от страна на ръководителя на проекта и координаторите по изпълнението на основата на план-графиците и наръчника на проекта и периодичните отчети. - подготовка и периодични докладвания по хода на изпълнението и резултатите пред ръководството на общината; - подготовка на месечни технически отчети; - подготовка на междинен и краен финансови и технически отчети в съответствие с изискванията.
Дейност 2 Управление, координация и мониторинг на проекта Дейността ще бъде изпълнявана от екипа по управление на проекта като се съобразява изцяло с утвърденото ръководство за бенефициента за управление и изпълнение на проекта по настоящата процедура по ОП РЧР. Основните задачи, които ще бъдат реализирани са: - Управление и координация на дейностите по проекта В самото начало на проекта ще бъде проведена среща на екипа заедно с ръководството на общината, на която ще бъде разписан подробен план график с предстоящите дейности, срокове и отговорници. Ще бъде утвърдена практика на всеки две седмици екипът да се събира и да се отчита напредъка по разписаните дейности. За целта ще бъде подготвян дневен ред, протокол и списък на присъстващите за целите на отчетността. Ще бъда създадена процедура за ефективно управление на документацията по проекта и създаване на архив, който да се съхранява три години след закриване на оперативната програма. - Техническо изпълнение и отчитане ЕУП ще следи стриктно за изпълнение на дейностите по начин, по който са описани в настоящия формуляр. Всяка промяна ще бъде осъществявана според разписаните правила в ръководството на бенефициента. ЕУП ще бъде отговорен за отчетността по проекта, което включва подготовка на месечни справки, междинни и финален технически и финансов отчети. - Мониторинг на дейностите по проекта Всички членове на ЕУП ще имат функции по осъществяване на мониторинг върху качеството на извършваните дейности и напредъкът по постигането на очакваните резултати и цели на проекта. Мониторингът ще бъде на ежедневна база като в началото на проекта се разпределят задачите сред членовете на екипа по отношение на различните фази от изпълнение на проекта. Особено внимание ще бъде отделено на следните критични моменти: подготовката на всяко дете за очакваната промяна и вниманието, с което избрания екип се отнася към тази изключително отговорна задача; изборът на персонал за двете социални услуги. Мониторингът ще включва и наблюдение върху изпълнението на заложените индикатори за изпълнение и резултат. - Подготовка на искания за плащания ЕУП ще има първоначалната задача да изготви план график на очакваните искания за плащания като се съобрази със сроковете и завършеността на отделните фази от проекта. Той ще има отговорността подготовката на техническите и финансови отчети да става навременно и в изисканата пълнота от документация, така че разглеждането и одобрението на исканията от страна на ДО да става бързо и безпроблемно. - Избор на изпълнители За изпълнението на дадени дейности ще е необходимо използването на услуги от външни изпълнители. Поради ниските финансови прагове ЕУП няма да провежда процедури по смисъла на закона, а ще приложи разпоредбите на глава осем „а” (за доставката на материали и консумативи) и разпоредбите на чл. 14, ал.5 и ал. 6 от ЗОП ( за другите услуги, при които общата стойност е под 20 000 лв. без ДДС) . По този начин ще бъдат избрани изпълнители за:  Доставка на материали и консумативи, включително на гориво;  Изработка и доставка на промоционални материали;  Изпълнители на комунални услуги – ток, вода, телефон  Доставка на дърва Там, където има съвпадение на предмета на поръчката с други подобни извършвани в Общината те ще бъдат обединени в една поръчка като се проведат обществени поръчки, според съответните разпоредби на ЗОП. - Финансово изпълнение на проекта ЕУП ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство като спазва всички разписани правила в Ръководството за бенефициента. Той ще отговаря за подготовката на документацията по отношение на исканията за плащания – авансово, междинни и финално плащания.
Дейност 5 Подготвителни дейности, преместване и настаняване на децата в ЦНСТ В началото на дейността ще бъде избран мобилен екип, който ще включва представители на персонала на ЦНСТ и избраните консултанти по дейност 4. Ще бъде избран ръководител на мобилния екип, който се очаква да бъде назначения директор на социалната услуга ЦНСТ. Той ще организира първоначална среща, на която ще бъде извършено следното: - Разгледан списъкът с деца, за които е определено да бъдат преместени в новия ЦНСТ в гр. Котел; - Изготвен график на посещения в домовете, от които трябва да бъде извършено преместването. След срещата екипът ще осъществи връзка със следните лица: директорите на специализираната институции (СИ), където се намират избраните деца, местните координатори от проект „Детство за всички”, които отговарят за съответните СИ, представители на съответните общински дирекции „Социално подпомагане” по местонахождение на СИ. След установените контакти се насрочват срещи в социалните домове. На първата среща с ръководството на СИ ще се определи как ще протече подготвителната работа с всяко дете/младеж, съобразно неговото състояние и нужди. Подходът ще бъде строго индивидуален и за всяко дете ще има отговорно лице от мобилния екип, което ще ръководи подготовката. Като резултат от тези първи срещи в СИ ще бъде определено и разработването на индивидуален план за преместването на всяко дете. На базата на тези планове ще бъде разработен подробен план график на посещенията в домовете, по време на които ще се извърши индивидуална или групова работа, според преценката на психолозите/специалните педагози. Броят на посещенията в СИ и срещите с децата ще бъде в зависимост от индивидуалните нужди на всяко конкретно дете и ще бъдат определени отново според преценката на специалистите. При установена нужда се очаква да се организират и определен брой посещения и на самите деца в новия ЦНСТ с цел постепенно адаптиране към новата среда и преодоляване на стреса от промяната, ако се прецени, че такъв ще има. Мобилният екип ще има ангажимент също така да изработи „профил на всяко дете” с най-важната информация за него. В рамките на тази дейност ще трябва да бъде извършена и подготовка на документацията, необходима за формалното преместване на децата. ЕУП ще има грижата да осъществи координация и наблюдение на този процес, тъй като той ще бъде извършен от дирекциите ”Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, отдел „ХУСУ” от общините по местонахождение на специализираната институция. Решение за готовността на всяко дете ще бъде взето след провеждане на среща с участието на членове на мобилния екип, представител на дирекция ”Социално подпомагане” в Община Котел, местния координатор от ДАЗД, ръководството на съответния социален дом, член на ЕУП на проекта. На тази среща освен решение, че детето е готово да бъде преместено ще бъдат изчистени и детайлите по логистиката на самото преместване, както и продължаващата работа с детето, след като бъде настанено в ЦНСТ. Ако бъде постигнато съгласие за готовността на детето да бъде преместено, ЕУП заедно с мобилния екип организира всички детайли по транспортирането и настаняването му. За пълния комфорт на децата по проекта е предвидено да се закупят дрехи, обувки, лични принадлежности и други необходими материали и консумативи, които ще осигурят необходимото качество на живот. За превоза на децата ше бъде използвано МПС на съществуващия ДДУИ в с. Медвен, като по проекта ще бъде покрит разхода за гориво. По време на подготовката на децата, тази част от персонала, която не е ангажирана пряко с работа с децата ще има грижата да приведе в готовност сградата на ЦНСТ. Това ще изисква закупуването на някои почистващи и други материали и консумативи, които ще бъдат използвани за финалното почистване и подреждане на закупеното обзавеждане и техника.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Дейността по предоставяне на социалната услуга ще стартира веднага след поетапното настаняване на децата в ЦНСТ. Тя ще бъде съобразена с всички нормативни изисквания заложени в Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане и правилниците му за прилагане, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Методическото ръководство за условията и реда за предоставяне на социална услуга ЦНСТ. За тази цел ще бъдат изработени: - Регистър на лицата от целевите групи; - Правилник за вътрешния ред; - Правила и процедури за осигуряване на здравето и безопасността на лицата от целевите групи, ангажирани в трудовия процес; - Процедура за подаване и разглеждане на жалби; - Процедура за вътрешен мониторинг; - Декларации за конфиденциалност на информацията, придобита по време на работа; - Досие на всяко едно лице представител на целевата група;
Дейност 3 Избор на персонал на услугите ЦНСТ и ЦСРИ В рамките на тази дейност Община Котел ще проведе писмена процедура за набиране и подбор на персонал за предоставяне на социалните услуги ЦНСТ и ЦСРИ. Длъжностите на специалистите, които ще бъдат назначени в новите социални услуги ще бъдат съобразени с утвърдената от Министъра на труда и социалната политика „Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността”. Водещите критерии при подбора ще бъдат нагласата и чувствителността на кандидатите към работата и общуването с различни деца, емоциналната им зрялост и готовността им да полагат грижи за деца с увреждания. Преди назначаването на работа, всеки един от членовете на екипа ще бъде запознат с Етичния кодекс за работа с деца, както и с преките си ангажименти в услугата, общата й цел и т.н. В новоразкрития ЦНСТ ще бъдат назначени следните специалисти и общи длъжности: - Ръководител на ЦНСТ - Възпитатели – 2 щатни бройки - Социален работник - Медицинска сестра - Детегледачи – 5 щатни бройки - Хигиенист – 2 щатни бройки - Работник поддръжка В новоразкрития ЦСРИ ще бъдат назначени следните специалисти и общи длъжности: - Ръководител на ЦСРИ - Социален работник - Медицинска сестра - Логопед - Рехабилитатор кинезитерапевт – 2 щатни бройки - Специален педагог - Психолог - Трудотерапевт - Хигиенист - Касиер-домакин
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 307 BGN
Общ бюджет: 192 800 BGN
БФП: 192 800 BGN
Общо изплатени средства: 169 045 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 192 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 994 BGN
2015 127 051 BGN
169 045 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 163 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 695 BGN
2015 107 993 BGN
143 689 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 299 BGN
2015 19 058 BGN
25 357 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Закрити специализирани институции
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз