Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0066-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12-0066/D01-35/16.09.2014
Наименование: "Деинституализация в действие"
Бенефициент: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2014
Начална дата: 16.09.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Провадия
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 1 бр., ЗЖ 1 бр.
Дейности: Деиност 1: Сформиране на екип за управление на проекта Екипът за управление и администриране на проекта ще бъде съставен от служители на бенефициента. Създаването на организация за ефективно управление е основна предпоставка за успешното реализиране на проекта. Екипът за организация и управление ще бъде определен със Заповед на Кмета на Община Провадия, отчитайки спецификата на проекта и съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Екипът за организация и управление на Проекта ще включва: ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носи Екипа за управление на проекта
Дейност 2: Информация и публичност Ще се реализира по време на цялата продължителност на проекта, с цел осъществяване широко популяризиране на обществеността относно осъществяваните по проекта дейности и финансовия принос на ЕСФ. Стартирането на дейностите по проекта ще започне с официална пресконференция, на която ще бъдат поканени представители на местни и регионални медии. Ще бъде представен проекта и целите, които следва да постигне. Ще се представят и дейностите и резултатите, които ще бъдат постигнати в края на изпълнението му. Приключването на проекта ще завърши с официална заключителна пресконференция. На нея ще бъде раздадена информационна брошура, съдържаща информация за целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта, снимки и др.
Дейнонст 3: Подбор и наемане на персонал в новоразкритите социални услуги Дейността включва: Провеждане на процедури за подбор на персонал за предоставяне на услугите. При определяне на персонала на „Център за настаняване от семеен тип” (ЦНСТ) и „Защитено жилище“ (ЗЖ) ще се спазват изискванията на Методиките за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Провеждане на процедура за подбор на специалисти, предоставящи подкрепящи дейности, касаещи подготовката, преместването и настаняването на децата в новоразкритите центрове. Изготвяне и подписване на договори с одобрените кандидати. Персоналът ще бъде нает 3 месеца преди реалното стартиране на услугите. Същият ще бъде ангажиран и в подготовката, преместването и настаняването на децата в социалните услуги ЦНСТ и ЗЖ. Персоналът ще бъде нает след провеждане на конкурси за заемане на съответната длъжност съгласно нормативните разпоредби. Част от персонала ще бъде нает заедно с екипа на проекта, 2 месеца преди стартиране на услугите, за да участват в подготовката по преместването на потребителите.
Дейност 5: Подготовка за преминаване към държавно делегирана дейност Изготвяне на докладна записка до Общински съвет – Провадия за преминаване на дейността като държавно делегирана; Подготовка на документите и депозирането им в АСП за издаване на заповед за делегиране на дейността като държавна;
Дейнонст 6: Мониторинг и отчетност на проекта. Дейността обхваща изработването на : подробен времеви график за изпълнение на дейностите, система за комуникация и документооборот с ясни и точни процедури, които ще се спазват стриктно по време на изпълнението на проекта с цел прозрачност и бърз и лесен достъп до всеки документ. Ежемесечно ще се провежда вътрешен мониторинг на предоставянето на услугата, консултации и обратна връзка за удовлетвореността на целевите групи. Ежемесечно ще се провеждат работни срещи на екипа за обсъждане на дейностите по проекта, достигнатия напредък, закъснения и проблеми, набелязване мерки за преодоляването им.
Дейност 7.2.Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище Услугата се предвижда да бъде разкрита в гр.Провадия, в реконструиранаа, оборудвана и обзаведена за целта сграда по проект, финансиран по ОПРР, Капацитета на услугата е 8
Дейност 4: Подготовка и преместване на децата в социалната услуга ЦНСТ и ЗЖ Предвижда да се реализира посещение на място в специализираната институция от която са насочени децата и младежите, запознаване с тях. Срещи между персонала на ЦНСТ и ЗЖ, както и предварително посещение на децата в ЦНСТ и ЗЖ. За целта се предвидени средства за командировка на персонала на услугите, както и за предварително посещение на потребителите на мястото на новите услуги
Дейност 7.1. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Услугата се предвижда да бъде разкрита в гр.Провадия, в новоизградена, оборудвана и обзаведена за целта сграда по проект, финансиран по ОПРР, Капацитета на услугата е 12+2.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 869 BGN
Общ бюджет: 86 404 BGN
БФП: 86 404 BGN
Общо изплатени средства: 78 431 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 574 BGN
2015 39 858 BGN
78 431 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 788 BGN
2015 33 879 BGN
66 667 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 786 BGN
2015 5 979 BGN
11 765 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз