Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0147-C0001
Номер на проект: 58-131-146-146
Наименование: Подготовка на проектно предложение за изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Белоградчик
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Подготовка на качествен и пълен инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ - гр. Белоградчик
Дейности: Дейност 1: Първа работна среща на екипа по проекта По време на първата среща на екипа ще бъдат разпределени задачите и определени отговорници за конкретните действия с времеви график за работа. Задачите ще бъдат така разпределени между екипът с цел ефективна работа и спазване на сроковете по планът за действие.
Дейност 2: Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за определяне и застрояване на ПИ 59013 Определяне на необходимата площадка, конкретизиране на устройството, изготвяне на план за застрояването и схема на външни връзки на поземления имот за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)
Дейност 3:Изготвяне на проект за предварително (прединвестиционно) проучване за изграждането на ПСОВ Изясняване на инвестиционното строително намерение за изграждане на ПСОВ, проучване на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствения план, избор на оптимална технология на пречистване на водата, техникоикономическата целесъобразност и ефективност на строителното намерение, избор на подходящ етап и себестойност на пречистената отпадъчна вода.
Дейност 4:Извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение 1.Уведомяване на компетентните органи и засегнатото население; 2.Преценяване на необходимостта от ОВОС; 3.Възлагане на извършването на доклад за ОВОС; 4.Оценяване качеството на доклада за ОВОС; 5.Организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС; 6.Вземане на решение по ОВОС;
Дейност 5: Получаване на Решение за определяне и утвърждаване на площадка за строителство на ПСОВ Изготвяне на мотивирано предложение до Комисията по чл. 17, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за издаване на Решение за определяне и утвърждаване на площадка за строителство на ПСОВ – гр.Белоградчик.
Дейност 6: Получаване на Решение за промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на ПСОВ Изготвяне на мотивирано предложение да комисията по чл. 39, ал.1 от ЗОЗЗ за издаване на решение за промяна на земеделската земя за изграждане на ПСОВ – гр. Белоградчик
Дейност 7:Изготвяне на работен проект за изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ – гр.Белоградчик Възлагане изготвянето на работен проект, въз основа на прединвестиционното проучване, включващ: 1.Работни чертежи и детайли, по които да се изпълняват отделните видове строително-монтажни работи 2.Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения 3.Количествена и стойностна сметка за предвидените строително-монтажни работи
Дейност 8:Извършване на оценка за съответствие на работния проект Изготвяне на комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант, несвързана с проектанта за проверка на съответствие на Работния проект за изграждане на ПСОВ – гр. Белоградчик с предвижданията на Подробния устройствен план, правилата и нормативите за устройство на територията и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ.
Дейност 9:Издаване на разрешение за строеж Издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на общината.
Дейност 9:Изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ на разходите и ползите Възлагане изготвянето на финансов и икономически анализ, вкл. анализ на разходите и ползите за оценяване ефективността и приемливостта на ползите и разходите, свързани с реализация на проекта за изграждане на ПСОВ-гр.Белоградчик
Дейност 10:Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за строителство на довеждащ колектор и ПСОВ - гр. Белоградчик Възлагане на подготовката на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на видовете строително-монтажни работи за изграждане на ПСОВ - гр. Белоградчик, съгласно предвижданията на работния проект.
Дейност 11: Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект за изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ - гр. Белоградчик Възлагане попълването на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ - гр. Белоградчик по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-20013 г.”
Дейност 12:Информационно представяне и публичност на проекта Дейността предвижда да бъдат осъществени две пресконференции – по една в началото и в края на проекта. По време на първата ще бъде дадена гласност на целите и задачите на проекта и резултатите, които той се стреми да постигне. Втората пресконференция ще се реализира в заключителната фаза на проекта и на нея ще бъдат представени извършените дейности и постигнатите резултати. В рамките на проекта ще бъде отпечатана и листовка с информация за предвидените в проекта дейности и очаквани резултати, която ще бъде разпространена сред целевата група и останалите заинтересовани граждани на гр. Белоградчик. Листовката ще бъде отпечатана в тираж 3000 бр., формат А4, цветен печат. По време на изпълнението на проектните дейности ще бъде излъчен радио-клип в местно видинско радио за целите, дейностите и резултатите заложени в проекта. За печатните медии ще бъде подготвено изявление за пресата в началото и края на проекта, което ще бъде разпространено сред местни и регионални медии. По време на проекта ще бъдат подавани информации за напредъка на проекта на местни и регионални цифрови и печатни медии. За нуждите на провежданите пресконференции ще бъдат изработени две преносими информационни табла, които ще дават информация за изпълнявания от Община Белоградчик проект. През останалото време от изпълнението на проекта преносимите информационни табла ще бъдат изложени в информационния център на Община Белоградчик.
Дейност 13:Одит на проекта Извършване на одит на настоящето проектно предложение от лицензиран експерт – счетоводител или одиторска фирма
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 100 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 34 220 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 34 220 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 220 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 27 376 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 376 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 6 844 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 844 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз