Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0015-C0001
Номер на проект: 14-11-15
Наименование: Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси
Бенефициент: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността и ефикасността на дейността на ДАМТН за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика по надзор на пазара, метрологичен и технически надзор, нотификация на органи за оценяване на съответствието и контрол на качеството на течните горива
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Създаване на екип по управлението на проекта от 4 души: ръководител проект, юрист, счетоводител и технически сътрудник. Екипът ще отговаря за цялостното изпълнение на проекта, в т.ч. организиране, провеждане, реализация, отчетност, наблюдение и контрол. Екипът ще провежда редовни срещи, не по-малко от 1 на месец. На първата работна среща на екипа ще се: приеме актуален план за изпълнение с междинни показатели, график на дейностите, правила и процедури за работа, механизъм за вътрешна комуникация, разпределение на отговорности, в т.ч. за наблюдение на индикатори и събиране на информация за потвърждение.
Дейност 4: Информация и публичност Целта на дейност 4 е осигуряване на информация и публичност на дейностите и резултатите от проекта. Чрез изготвените информационни материали за проекта и проведени информационни мераприятия ще бъдат представени неговите цели и постигнатите резултати. При изготвянето на информационните материали трябва да бъдат спазени изискванията и техническите характеристики на мерките за информация и публичност на ОП „Административен капацитет” и Европейския социален фонд, съгласно Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 при изпълнение на проекти, финансирани от ЕСФ. Следва да бъдат изработени или проведени: • Информационна табела; • Рекламни материали за проекта – химикали и чанти, календар, бележник; • Брошура, представяща целите на проекта и планираните резултати от неговото изпълнение; • Брошура, представяща резултатите от изпълнението на проекта; • Плакат за повишаване на информираността на целевата група – служители на ДАМТН в централните и териториални звена, както и на гражданите, посещаващи офисите на агенцията в цялата страна; • Планиране, провеждане и документиране на информационна кампания, включително стартираща и заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Като комуникационен канал за разпространение на информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъдат използвани и интернет страницата на ДАМТН, на която следва да бъде публикуван банер, отвеждащ към информация за проекта и неговите цели, за получената от ОП „Административен капацитет” подкрепа.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП Съгласно изискванията ще се организират и проведат процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители. Процесът на провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и при спазване на реда, правилата и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Всяка процедура се определя от предмета на услугата. Първата процедура, с която ще започне дейността е за избор на външен изпълнител за „ подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки”. Администрацията на ДАМТН в партньорство с екипа за управление на проекта ще ще проведе процедурата. Документацията по процедури (дейност 3 и дейност 4) ще бъде изготвена от избрания външен изпълнител. Процедурите по ЗОП за избор на външни изпълнители ще се провеждат от администрацията на ДАМТН. В комисията, провеждаща процедури за възлагане на обществени поръчки ще участват и членове от екипа за управление на проекта.
Дейност 3: Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Дейност 3 включва пет поддейности, които включват етапите на провеждане на функционалният анализ в държавната администрация съгласно Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Изпълнението им ще бъде възложено на външен изпълнител избран чрез процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП. Поддейност 3.1: Установяване на текущото състояние. Планиране и подготовка на функционалния анализ, преглед на законодателството. Поддейност 3.2: Анализ на натовареността на отделните звена в структурите и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите и предложение за подобряване. Поддейност 3.3: Изготвяне на предложения за функционално и структурно оптимизиране и план на действие. Поддейност 3.4: Разработване на проект на Устройствен правилник и вътрешни нормативни документи. Поддейност 3.5: Повишаване на капацитета на служителите на ДАМТН за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 193 BGN
Общ бюджет: 166 408 BGN
БФП: 166 408 BGN
Общо изплатени средства: 39 039 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 39 039 BGN
2015 0 BGN
39 039 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 33 183 BGN
2015 0 BGN
33 183 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 856 BGN
2015 0 BGN
5 856 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Подписани договори с членовете на екипа
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - План с междинни показатели
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Актуализиран график на дейностите
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Междинни доклади за изпълнението на проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Окончателен доклад за изпълнение на проекта
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Подготвени документации
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Проведени процедури
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Избрани външни изпълнители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Сключени договори
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Изготвен доклад за резултатите от анализа
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Обхванати звена и структури на ДАМТН
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Интервюирани служители на ДАМТН
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Извършен анализ на нормативните актове с оглед оптимизация на системата на ДАМТН
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Изготвен доклад с препоръки
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Доклад за извършен анализ и предложения за усъвършенстване на бюджетите, стратегическите документи и на организацията за изпълнение на целите
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Извършена оценка на ефикасността на ключови звена в ДАМТН
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - Доклад за разработени индикатори за измерване на изпълнението на структурите на ДАМТН
Индикатор 21 (Д) По Дейност 3 - Доклад за разработена Система за измерване на изпълнението и Ръководство за работа със системата
Индикатор 22 (Д) По дейност 3 - Доклад за изготвени конкретни препоръки за оптимизиране на структурата на ДАМТН
Индикатор 23 (Д) По Дейност 3 - Доклад за извършена оценка на въздействието на изготвените предложения
Индикатор 24 (Д) По Дейност 3 - Изготвена пътна карта за реализиране на направените предложения
Индикатор 25 (Д) По Дейност 3 - Изработени комплекти с материали за провеждане на срещите на консултативната работна група
Индикатор 26 (Д) По Дейност 3 - Съставени протоколи с резултатите от обсъжданията при проведените срещи на консултативната работна група
Индикатор 27 (Д) По Дейност 3 - Проект на нормативния акт с придружаващите го документи
Индикатор 28 (Д) По Дейност 3 - Изготвени проекти на нови вътрешни нормативни документи и правила
Индикатор 29 (Д) По Дейност 3 - Проведено двудневно обучение на служители на ДАМТН
Индикатор 30 (Д) По Дейност 3 - Разработена програма за обучението
Индикатор 31 (Д) По Дейност 3 - Изработени комплекти обучителни материали за провеждане на обученията
Индикатор 32 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители на ДАМТН
Индикатор 33 (Д) По Дейност 4 - Изработени интернет банери
Индикатор 34 (Д) По Дейност 4 - Проведени пресконференции
Индикатор 35 (Д) По Дейност 4 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 36 (Д) По Дейност 4 - Информационна табела
Индикатор 37 (Д) По Дейност 4 - Брошури
Индикатор 38 (Д) По Дейност 4 - Плакат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз