Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0110-C0001
Номер на проект: M13-22-111
Наименование: „Компетентна и ефективна администрация в Община Бобов дол“
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 22.08.2014
Дата на приключване: 22.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Бобов дол чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции
Дейности: Дейност 3: Дейности за информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства. Още при подаване на проектните предложения кандидатите представят предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ).
Дейност 2. Провеждане на обучения за цялата общинска администрация – Бобов дол Под-дейност 2.2. Специализирани обучения Необходимостта от повишаване на квалификацията на тази целева група, доведе до идентифицирането на специализираните обучения на следните теми:  Асертивно поведение, Даване и получаване на обратна връзка, Групова динамика за 50 човека;  Атрибутивни стилове и влиянието им върху професионалното развитие за 39 човека;  Взаимоотношение между субструктурите в организацията за 39 човека;  Водене на делова кореспонденция за 39 човека;
Дейност 4: Подготовка, управление и отчитане на проекта Под-дейност 4.1: Сформиране на екип и дейности по организация, управление и отчитане на проекта Със заповед на кмета на Бобов дол ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане.
Дейност 4: Подготовка, управление и отчитане на проекта Под-дейност 4.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Разработването на документации ще се възложи на външен изпълнител.
Дейност 1. Провеждане на обучения за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от общинска администрация – Бобов дол Под-дейност 1.2. Специализирани обучения По време на подготовката на проектното предложение е идентифицирана необходимостта от провеждане на специализирани обучения за служители на ръководни длъжности, различни от обученията на ИПА на следните теми:  Мениджърски роли за Управленски екип – кмет, зам.кмет, секретар на община; Началници на отдели – 3 човека; Главен инженер (отговаря за отдел „Устройство и развитие на територията“) и Главен експерт Европейска политика от отдел „Европейска политика и процедури“; Кметове на кметства и кметски наместници – 15 човека;  Създаване и поддържане на партньорства за кмет, зам.кмет, кметове на кметства и кметски наместници;  Управление на качеството на трудовия живот и Изграждане и задържане на талантливи служители за Управленски екип – кмет, зам.кмет, секретар на община; Началници на отдели – 3 човека; Главен инженер (отговаря за отдел „Устройство и развитие на територията“) и Главен експерт Европейска политика от отдел „Европейска политика и процедури“; Кметове на кметства и кметски наместници – 15 човека.
Дейност 2. Провеждане на обучения за цялата общинска администрация – Бобов дол Под-дейност 2.1. Обучения от каталога на ИПА за 2014 г. В отговор на идентифицираните нужди на служителите за повишаване на квалификацията са избрани обучения от каталога на ИПА за 2014 г., на следните теми:  Оценка на ефективността на публични инвестиционни проекти (ЕБ–2) от каталога на ИПА за 2014 г., за 5 служители от отдел “Европейска политика и процедури” - 2,5 дни, 20 учебни часа;  Одит на изпълнението в дейността на администрацията (ЕБ–5) от каталога на ИПА за 2014 г., за 10 служители от отдел “Бюджет, финанси, счетоводство и местни данъци и такси” - 2 дни, 16 учебни часа.
Дейност 1. Провеждане на обучения за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от общинска администрация – Бобов дол Под-дейност 1.1. Обучения от каталога на ИПА за 2014 г. Обученията за кмет, зам.кмет и служители на ръководни длъжности от администрацията, избрани от каталога на ИПА за 2014 г. са:  Административно регулиране и подобряване на бизнес средата (ПП–5) от каталога на ИПА за 2014 г. за 8 човека – Управленски екип – кмет, зам.кмет, секретар на община; Началници на отдели – 3 човека; Главен инженер (отговаря за отдел „Устройство и развитие на територията“) и Главен експерт Европейска политика от отдел „Европейска политика и процедури“ - 2,5 дни, 20 учебни часа;  Предварителна и последваща оценка на въздействието (ПП-2) от каталога на ИПА за 2014 г. за 8 човека - Управленски екип – кмет, зам.кмет, секретар на община; Началници на отдели – 3 човека; Главен инженер (отговаря за отдел „Устройство и развитие на територията“) и Главен експерт Европейска политика от отдел „Европейска политика и процедури“- 3 дни, 24 учебни часа;  Оценка на индивидуалното изпълнение (УА-4) от каталога на ИПА за 2014 г. за 6 човека - Секретар на община; Началници на отдели – 3 човека; Главен инженер (отговаря за отдел „Устройство и развитие на територията“) и Главен експерт Процедури от отдел „Европейска политика и процедури“ - 1 ден, 8 учебни часа;  Управление на промяната и организационно развитие (УА-7) от каталога на ИПА за 2014 г. за 8 човека - Управленски екип – кмет, зам.кмет, секретар на община; Началници на отдели – 3 човека; Главен инженер (отговаря за отдел „Устройство и развитие на територията“) и Главен експерт Европейска политика от отдел „Европейска политика и процедури“ - 2 дни, 16 учебни часа;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 153 433 BGN
Общ бюджет: 124 477 BGN
БФП: 124 477 BGN
Общо изплатени средства: 89 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 687 BGN
2015 58 553 BGN
89 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 084 BGN
2015 49 770 BGN
75 854 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 603 BGN
2015 8 783 BGN
13 386 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1, под-дейност 1.1: Брой обучени служители
Индикатор 6 (Д) По дейност 1, под-дейност 1.2: Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 2, под-дейност 2.1: Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) По дейност 2, под-дейност 2.2: Брой обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Брой пресконференции
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Брой дипляни
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Брой изработени интернет банери
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Публикувана информация на сайта на общината
Индикатор 13 (Д) По дейност 4, под-дейност 4.1: Брой граждански договори
Индикатор 14 (Д) По дейност 4, под-дейност 4.1: Брой отчети за напредъка на проекта, вкл. финален
Индикатор 15 (Д) По дейност 4, под-дейност 4.1: Брой протоколи от проведени работни срещи
Индикатор 16 (Д) По дейност 4, под-дейност 4.2: Брой разработени документации за избор на изпълнители и проведени процедури по ЗОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз