Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0055-C0001
Номер на проект: M13-22-56
Наименование: Обучение на администрацията на община Ружинци за повишаване на компетенциите и ефективността на работата.
Бенефициент: Община Ружинци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 18.08.2014
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Ружинци
Описание
Описание на проекта: По-ефективно изпълнение на задълженията и подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията .
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обучение в ИПА за служители на ръководна дейност В рамките на тази дейност ще бъдат осъществени обучения на служители от общинска администрация Ружинци, които се предлагат в Каталога на ИПА за 2014 г.: - Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ ( УА-10) – 2,5 дни – 20 учебни часа
Дейност 2 - Провеждане на обучение в ИПА за служители в обща и специализирана администрация; В рамките на тази дейност ще бъдат осъществени обучения на служители от общинска администрация Ружинци, които се предлагат в Каталога на ИПА за 2014 г.: „Прилагане на закона за личните данни” ( ПП-8) – 1,5 дни – 12 учебни часа
Дейност 3 – Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език В рамките на тази дейност ще се проведе обучение по английски език (различно от предлаганите в каталога на ИПА) с продължителност 120 учебни часа за 20 представители на целевата група. Предвижда се определяне нивото знания по английски език на всеки участник от целевата група чрез входящ тест и разделяне на целевата група на две подгрупи.
Дейност 4 – Компютърна грамотност – ниво напреднали Работа в среда Windows – Работа с текстовите редактори Notepad и Wordpad и текстообработващата програма MS Word, MS Excel- Работа с разширените възможности на Excel - вградените функции - COUNTIF, SUMIF, D- функция, VLOOKUP, HLOOKUP. PowerPoint- Създаване на презентация. Въвеждане и коригиране на текст. Пренареждане на слайдове. Показване на слайдовете в изглед Slide Show. Анимиране на обекти от слайд; и др. Outlook Express- Работиа с програмите Eudora, Outlook Express и др.
Дейност 5: Семинар на тема: „Определяне на приоритетите и управление на времето” Тази дейност включва да се развият умения за предвиждане на ефектите от влиянието на голям брой задачи за решение в кратки срокове върху организацията и служителите. Да се усвоят умения за ефективно управление на хората и процесите в условията на промяна. Разглеждане на принципи за определяне и степенуване на приоритети и техники за управление на времето на работното място. Обученията допринасят пряко към изпълнението на целите на проекта
Дейност 6: Семинар на тема: „Средства и методи за добра комуникация” Тази дейност включва да се развият практически умения за ефективно общуване, представяне на правила и примери за ефективни вербални и невербални комуникации. Представяне на начини и средства за успешна комуникация. Представяне на техники за усънършенстване на комуникацията и презентацията. Особености в комуникацията и презентацията в международна среда. Обученията допринасят пряко към изпълнението на целите на проекта
Дейност7: Дейности за информация и публичност Поддейност 3: Изготвяне на материали за популяризиране на обучението Дейността включва изработване на табела, листовки,2 прессъобщения, които ще бъде изготвени спрямо изискванията за публичност и 2 пресконференции. Табелата ще бъде поставена на видно място пред сградата на общинска администрация Ружинци Върху табелата и листовките ще бъде поставени атрибутите: логото и знамето на Европейския съюз, логото на Оперативна програма « Административен Капацитет» с цел популяризиране на Оперативната програма и нейния финансов принос.
Дейност 8: Подготовка, организация и управление на проекта Дейността включва събиране на екипа за управление на проекта, изготвяне на детайлен план-график за изпълнение на проекта, изготвяне на протоколи от заседания на екипа по проекта и следене на качеството по изпълнение на заложените дейности от всички членове на екипа на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Добро управление 2020"
"КЕЙ ПРО СЪРВИСИЗ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 135 BGN
Общ бюджет: 59 914 BGN
БФП: 59 914 BGN
Общо изплатени средства: 26 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 59 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 26 481 BGN
26 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 50 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 22 509 BGN
22 509 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 972 BGN
3 972 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 6 (Д) По дейност 2 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 7 (Д) По дейност 3 - Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) По дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Обучени служители – жени
Индикатор 10 (Д) По дейност 3 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 11 (Д) По дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 4 - Обучени служители – жени
Индикатор 14 (Д) По дейност 4 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 15 (Д) По дейност 5 - Проведени обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 5 - Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Обучени служители – жени
Индикатор 18 (Д) По дейност 5 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 19 (Д) По дейност 6 - Проведени обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 6 - Обучени служители
Индикатор 21 (Д) По дейност 6 - Обучени служители – жени
Индикатор 22 (Д) По дейност 6 - Служители успешно преминали обучението с получаване на сертификат
Индикатор 23 (Д) По дейност 7 - Проведени пресконференции
Индикатор 24 (Д) По дейност 7 - Публикации в медиите
Индикатор 25 (Д) По дейност 7 - Издадени листовки
Индикатор 26 (Д) По дейност 7 - Табела
Индикатор 27 (Д) По дейност 8 - Протоколи от проведени срещи на екипа
Индикатор 28 (Д) По дейност 8 - Кореспонденции
Индикатор 29 (Д) По дейност 8 - Изготвени графици за провеждане по видовете обучения
Индикатор 30 (Д) По дейност 8 - Анкетни карти попълнени от служителите от проведените обучения.
Индикатор 31 (Д) По дейност 8 - Технически и финансов отчет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз