Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0108-C0001
Номер на проект: M13-22-109
Наименование: Ефективна общинска администрация Балчик
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 13.08.2014
Дата на приключване: 13.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Балчик
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейността В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител. Всеки член на екипа ще има конкретни разписани ангажименти. На срещите на екипа ежемесечно ще се отчита напредъка по изпълнение на проекта, ще се обсъждат евентуалните пропуски и възможностите за избягването им.
Дейност 2. Обучения, проведени в Института по публична администрация 2.1 Ефективно управление на общинската собственост /сигнатура по Каталога за 2014 - ДУО–2/. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 учебни часа и в него ще се включат 5 общински служители. 2.2 Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране /сигнатура по Каталога за 2014, ДУО – 8/. В обучението ще бъдат включени 5 служителя. Обучението е с продължителност 1 ден, 8 учебни часа. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетентности Поддейности: 3.1 Идентифициране на рисковете и тяхното управление. В обучението ще бъдат включени 20 служители, заемащи ръководни и експертни позиции в общинска администрация. То е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа. 3.2 Етика и превенция на корупцията в държавната администрация. В обучението ще се включат 30 служители. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е предназначено за служителите заемащи ръководни и експертни длъжности в администрацията. 3.3 Основни техники и умения при водене на писмена комуникация? В обучението ще се включат 40 служители. Обучението ще е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа. Обучението е предвидено за всички служители в администрацията предвид спецификата на административната работа както и важността за ефективността на работа.
Дейност 4. Дейности по информация и публичност Провеждане на една пресконференция: заключителна за отразяване резултатите от проекта пред обществеността и служителите от администрацията. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на заключителната пресконференция. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференцията за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията, пресконференцията. Изработка на химикали с логото на програмата - ще бъдат разпространявани на пресконференцията и обученията. Регистрационни форми за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите. Флаш памети, брандирани с логата на програмата, съдържащи материали от обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 020 BGN
Общ бюджет: 80 689 BGN
БФП: 80 689 BGN
Общо изплатени средства: 80 025 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 804 BGN
2015 63 221 BGN
80 025 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 283 BGN
2015 53 738 BGN
68 022 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 521 BGN
2015 9 483 BGN
12 004 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) Д1: Сключени договори
Индикатор 6 (Д) Проведени срещи
Индикатор 7 (Д) Д1: Изготвени доклада
Индикатор 8 (Д) Д2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Д2: Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) Д3 :Обучени служители
Индикатор 11 (Д) Д3: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) Пресконференция
Индикатор 13 (Д) Информационни листи
Индикатор 14 (Д) Семинарни папки
Индикатор 15 (Д) Химикалки
Индикатор 16 (Д) Блок листи
Индикатор 17 (Д) Регистационни форми
Индикатор 18 (Д) Флаш памет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз