Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0033-C0001
Номер на проект: M13-22-34
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в Община Опака
Бенефициент: община Опака
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 04.08.2014
Дата на приключване: 04.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Опака
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на работата в община Опака.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Опака, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Обучение в ИПА 10 служители, които ще преминат две обучения от каталога на ИПА за 2014 г.
Дейност 3 Организиране и провеждане на външни специализирани обучения по Ключови компетентности Провеждане на следните външни специализирани обучения по Ключови компетентности, ще допринесе за затвърдяване и надграждане на вече придобити умения от предишен проект със сходен предмет, като това ще доведе до една по-гъвкава и ефективна общинска администрация: 1. „ Антикорупционни практики“ – в това обучение ще вземат участие 19 служители на община Опака. Това обучение ще допринесе за създаване и утвръждаване на прозрачна и ефективна администрация, както и за по-побързи и качествени административни услуги. 2. „ Екипна ефективност и екипно лидерство“ - в това обучение ще вземат участие 19 служители на община Опака. Това обученуе ще предостави на общинските служители по-добри възможности за реализация в рамките на структурата на община Опака, ще развият уменията си и способността за работа в екип и ще усвоят нови техники за взаимстване и предаване на придобитите вече умения. 3. „ Ефективна работа в екип“ - в това обучение ще вземат участие 19 служители на община Опака. Това обучение ще предостави на общинските служители по-добри възможности за реализация в рамките на структурата на общината, ще развият уменията си и способностите за работа в екип и ще усвоят нови техники за взаимстване и предаване на придобитите вече умения. 4. „ Комуникативни презентационни умения” - в това обучение ще вземат участие 19 служители на община Опака С това обучение ще се допринесе за развиване уменията на общинските служители, в това число ще се повиши ефективността в комуникацията с гражданите и бизнеса, както и ще помогне за по-бързо и лесно предоствяне на административната услуга. 5. „ Умения за управление на стреса и управление на времето“ - в това обучение ще вземат участие 19 служители на община Опака. Обучението ще доведе до запознаване на обучаващите се служители с различни методи и техники за преодоляване на стреса в администрацията, което ще повиши качеството на услугата. Преодолявайки стреса, ще направи взимането им на решения на работното място по-ефективно и ще улесни комуникацията между граждани и служители като цяло. 6. „ Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията, етика на общуване с елетронни средства“ - в това обучение ще вземат участие 19 служители на община Опака Обучението ще доведе до постигане на по-информирана и гъвкава общинска администрация, като в същото време ще увеличи сигурността на предлаганата административна услуга. Това ще даде възможност за по-голяма информираност на общинските служители, което ще повиши качеството на обслужване на граждани и фирми на територията общината. 7. „ Привличане на инвестиции за устойчиво развитие“ – в това обучение ще вземат ушастие 19 служители на община Опака. Обучаващите се служители на община Опака ще се запознаят с методи и начини за подобряване на бизнес климата на територията на общината, с цел привличане на инвестиции, което като цяло ще направи по- атрактивен региона и ще бъде постигнат социален ефект при откриване на нови работни места.
Дейност 4 Осигуряване на информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени журналисти от регионални и национални медии, както и представители на широката общественост пред които ще бъде представен проекта. Информация за проекта ще бъде публикувана в печатни издания, като ще бъде публикувано кратко представяне на самия проект, целевите групи, полученото финансиране от ЕСФ чрез ОПАК, целите и резултатите от неговото изпълнение. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 300 брошури, представящи обученията и постигнатите по тях резултати, както и отпечатването на един цветен банер
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИП 2000" ЕООД
АКЦЕНТ Р
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 957 BGN
Общ бюджет: 77 322 BGN
БФП: 77 322 BGN
Общо изплатени средства: 77 322 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 191 BGN
2015 61 131 BGN
77 322 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 762 BGN
2015 51 961 BGN
65 724 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 429 BGN
2015 9 170 BGN
11 598 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Бр. подписани договори
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Бр. избрани външни ипълнители
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Бр. проведени работни срещи
Индикатор 8 (Д) По дейност 1: Бр. изготвени протоколи
Индикатор 9 (Д) По дейност 1: Бр. изготвени междинни и окончателни доклади
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: От тях % жени
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 13 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: От тях % жени
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 18 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени пресконференции;
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Отпечатани брошури
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Публикации в местно печатно издание
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Изработка на банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз