Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0101-C0001
Номер на проект: M13-22-102
Наименование: Повишаване капацитета на служителите на община Стамболово и подобряване ефективността им на работа
Бенефициент: Община Стамболово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Стамболово
Описание
Описание на проекта: Развитие на уменията и подобряване компетентността на служителите, кметовете и кметските наместници на община Стамболово с цел по-ефективно административно обслужване и конкурентоспособна администрация
Дейности: Дейност 1: Управление и организация на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител, счетоводител и координатор. Екипът ще провежда регулярни срещи и ще отговаря за всички дейности от организационен и координационен характер, свързани с изпълнението на проекта. Ще бъде създаден детайлен план за изпълнението на стъпките по проекта, заложени в проектното предложение. Екипът ще има за цел да следи за успешното осъществяване на зададените обучения и мерки за публичност; ще бъде отговорен за несъответсвие на изпълнението със зададените дейности в предложението; както и ще предприеме корективни мерки и уведомява навременно УО за трудно разрешими казуси. Описание на конкретните етапи от изпълнение на Дейност 1: • Избор на длъжностни лица според опита и степента на справяне със заданията по управление и организация на проекта; • Разработване на детайлен план, описващ дейностите по проекта; • Провеждане на работни срещи на управленческия екип, като задължителният брой е 8 – една начална и една финална срещи, които ще бъдат съпътствани с 6 междинни, които ще бъдат разпределени според разпределението на останалите дейности по проекта; • Създаване на подходящите условия за мониторинг на проекта; • Поддържане на ясни, толерантни и прозрачни отношения между всички участници в изпълнение на проектните дейности; • Изготвяне на процедура за избор на изпълнители на дейностите, които следва да бъдат изпълнени от външен изпълнител;
Дейност 2: Провеждане на обучения в ИПА Служители на община Стамболово ще се включат в три обучения, предлаганив каталога на ИПА за 2014 г. Две от тях касаят прилагането на различни закони и разпоредби, а третият е трейнинг, подбран за ръководните кадри в общината, които целят да чрез практически упражнения да усвоят техники за мотивиране на служителите. Обученията са както следва: - Обучение (ПП-8)"Прилагане на закона за защита на личните данни" – в обучението ще се включат 15 служители, които са пряко ангажирани с обработването на лични данни. Занятията ще съдържат полезна информация за всички особености и правни механизми, касаещи закона за защита на личните данни; обучението цели също така да създаде практически умения за анализ на ситуации в сферата на обработване на личните данни от страна на адмнистрацията; - Обучение(ЗА-2) "Административни разпоредби в прилагане на семейния кодекс" – в което ще се включат 4 служители, чиято основна дейност е пряко свързана с поддържането на регистри по Семейния кодекс; - Обучение(ЗА-4) "Как да мотивираме ефективната работа на служителите" – Този трейнинг е предвиден за 15 ръководни позиции, като основните дейности ще включват идеи за това как да се мотивира индивидуалната и работата в екип на служителите, и тяхната ефективност.
Дейност 3: Обучение по информационни технологии В тази дейност ще вземат участие 30 служители, за усвояване на техники при работа с “MS Excel”. Провеждането на това обучение ще надгради следващо ниво, както и ще се добави обучение за работа с база данни – “MS Access”. Тези обучения ще модернизират работата на общинската администрация и ще я подготвят за бъдещо въвеждане на така нареченото „електронно правителство“. Съответните курсове завършват със сертификат за преминатото обучение.
Дейност 4: Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности Обученията по тази дейност ще бъдат проведени за 95 служители на община Стамболово. Обученията ще бъдат проведени извън територията на общината и ще включват всички участници в групови занятия, които ще акцентират върху теоретичното представяне на темите и последвалите практически задачи.  Обучение на тема „Ефективно общуване и обслужване на специфични групи граждани“ – ще се включат 25 човека (служители, кметовете на населени места и кметските наместници), насочено към добиване на умения за ефективна комуникация и пълноценното обслужване на граждани, принадлежащи към тази специфична група.  Обучение на тема „Привличане на инвестиции за устойчиво развитие“ – за 15 служители на община Стамболово - усвояване на методи и начини за подобряване на бизнес климата на територията на община Стамболово, с цел привличане на инвестиции и ефективност при въвеждане на нови идеи за развитие на бизнеса и подобряване на заетостта.  Обучение на тема „Работа с електронно подписани документи и електронен подпис“ – за 20 служители на община Стамболово - развиване на практически умения за работа с електронни документи; изясняване на спецификите на работа с електронно подписани документи и електронен подпис.  Обучение на тема „Комуникативни и презентационни умения“ – за 15 служители на община Стамболово - професионализъм в обслужването чрез по-добро представяне на информацията; възможност за намаляване на техничното време за работа, както и предпоставки за подобряване на цялостния имидж на обслужването.  Обучение на тема „Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията, етика на общуване с електронни средства“ – за 20 служители на общината; Представяне на основните техники за работа и търсене на информация в Интернет; Обучението ще въведе и обучи служители как цялостно да работят с електронни средства;
Дейност 5: Информация и публичност За достигане на максимална публичност и прозрачност ще бъдат предприети следните конкретни мерки: • Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта. • Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото по проекта. • Организация на 3 публикации в печатните медии. • Отпечаатване на брошури – 1000 бр. • Поставяне на банер на Интернет страницата на община Стамболово Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно изискванията на ЗОП (публична покана
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Реклама Консулт ЕООД
ДЗЗД "ЕЙС"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 444 BGN
Общ бюджет: 79 850 BGN
БФП: 79 850 BGN
Общо изплатени средства: 79 850 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 888 BGN
2015 62 962 BGN
79 850 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 355 BGN
2015 53 518 BGN
67 873 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 533 BGN
2015 9 444 BGN
11 978 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Съставени и подписани 3 договора с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Изготвен протокол от началната среща
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Изготвени и проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изготвени междинни и окончателен технически доклади
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Бр. Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Бр. Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 15 (Д) По Дейност 4 - Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 16 (Д) По дейност 4 - Бр. Обучени служители
Индикатор 17 (Д) По дейност 5 - Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 18 (Д) По Дейност 5 - Бр. Разработени и разпространени брошури
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Брой проведени конференции
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Брой поставени банери на Интернет страницата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз