Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0070-C0001
Номер на проект: M13-22-71
Наименование: Община Ветово – компетентна и ефективна администрация
Бенефициент: Община Ветово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 01.08.2014
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ветово
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в община Ветово чрез обучения в страната
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от трима члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
Дейност 2. Обучения по ключови компетентности 2.1 Развитие на умения за лична ефективност В обучението ще бъдат включени 23 служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа и ще се проведе на две групи. Обучението е предвидено за служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в общинската администрация. 2.2 Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация В обучението е изнесено с продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще се включат 23 служители. Обучението е насочено към всички служители предвид важността на тематиката за добрия психо-климат на работното мяст, който от своя страна е предпоствака за ефективно изпълнение на служебните задължения. 2.3 Работа с хора със специфични потребности В обучението ще се включат 20 служители. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа в рамките на 3 дни. Обучението е предвидено за кметовете, кметските наместници и служителите, ангажирани в административното обслужване на гражданите. 2.4 Комуникативни и презентативни умения Обучението е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. В него ще се включат 22 служители. Обучението е предвидено за служителите на всички нива в общинската структура.
Дейност 3. Обучения, проведени в Института по публична администрация Курс: Прилагане на Административно-процесуалния кодеск /за неюристи/ /сигнатура по Каталога на ИПА за 2014 – ПП-5.2/. Обучението е с продължителност 1,5 дни, 12 учебни часа и в него ще се включат трима общински служители. За участниците в обучението са предвидени командировъчни съгласно Наредбата за командировките в страната. Преминалите курса на обучение служители ще получат сертификат.
Дейност 4. Информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална (за запознаване на обществеността с целите и очакваните резултати на проекта) и заключителна (за представяне на постигнатите резултати). Изработване на брошури с темите на обученията, предназначени за информиране за обученията. Изработване на банер, който ще се поставя пред помещенията при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта. Изработване на семинарни папки, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Блок-листи ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за отбелязване желанията на участниците за включване в обучение. Изработване на химикали с логото на програмата. Изработване на флаш памети, съдържащи материали за обученията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИП 2000" ЕООД
ДЗЗД "Ефективност и компетентност"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 264 BGN
Общ бюджет: 73 164 BGN
БФП: 73 164 BGN
Общо изплатени средства: 73 164 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 853 BGN
2015 55 312 BGN
73 164 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 175 BGN
2015 47 015 BGN
62 190 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 678 BGN
2015 8 297 BGN
10 975 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 13 (Д) По дейност 4: Изработени банери
Индикатор 14 (Д) По дейност 4: Изработени - брошури - семинарни папки - блок-листи за писане - регистрационни форми за включване в обучение - химикали - флаш-памети


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз