Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0024-C0001
Номер на проект: 07-23-10/19.11.2007
Наименование: Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество за подобряване на корпоративното управление и развитие на корпоративната социална отговорност
Бенефициент: Асоциация на индустриалния капитал в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 04.02.2008
Дата на приключване: 04.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на знанията и уменията на структурите на гражданското общество, работещи в областта на капиталовия пазар за реализиране на националната политика за развитие на корпоративното управление и корпоративната социална отговорност, за осигуряване на прозрачност в дейността на публичните компании и за защита на правата на акционерите в България при ефективно партньорство с държавните органи, регулиращи капиталовия пазар
Дейности: Дейност 1. Старт на проекта
Дейност 2. Анализ на предиз-викателствата за подобряване на корпоративното управление, разви-тие на корпора-тивната социална отговорност, оси-гуряване на проз-рачност в дейност-та на компаниите и защита на пра-вата на акцио-нерите
Дейност 3. Проучване на доб-рите практики в областта на корпоративното управление, развитие на кор-поративната со-циална отговор-ност, осигуряване на прозрачност в дейността на ком-паниите и защита на правата на акционерите
Дейност 4. Разработване на стратегия за орга-низационно разви-тие на АИКБ като организация на емитентите и на АДВИБ като професионална организация на директорите за връзки с инвеститорите
Дейност 5. Изготвяне на ар-хитектура и инф-раструктура на ефективна пар-тньорска мрежа от СГО, работещи по подобряване на корпоративното управление, развитие на корпоративната социална отговорност, осигуряване на прозрачност в дейността на компании
Дейност 6. Развитие на интернет сайтовете на партньорите и създаване на ново уеб съдържание
Дейност 7. Разработване на Наръчник по подобряване на корпоративното управление, развитие на корпоративната социална отговорност, осигуряване на прозрачност в дейността на компаниите и защита на правата на акционерите
Дейност 8. Провеждане на Кръгла маса със СГО и държавните органи
Дейност 9. Разработване на комплект от специализирани програми за обучение на членовете на АИКБ и АДВИБ и провеждане на обученията в шестте региона за планиране
Дейност 10. Заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, с международно участие
Дейност 11. Дейности по осигуряване на информация и публичност
Дейност 12. Оформяне на заключителен доклад и отчетни документи, финализиране изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 272 777 BGN
Общ бюджет: 211 616 BGN
БФП: 211 616 BGN
Общо изплатени средства: 209 621 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 211 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 98 349 BGN
2009 109 208 BGN
2010 9 276 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 995 BGN
2014 - 5 217 BGN
2015 0 BGN
209 621 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 83 596 BGN
2009 92 826 BGN
2010 7 885 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 696 BGN
2014 - 4 434 BGN
2015 0 BGN
178 178 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 752 BGN
2009 16 381 BGN
2010 1 391 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 299 BGN
2014 - 783 BGN
2015 0 BGN
31 443 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Отговорности на членовете на екипа, оформени с договори. Работен график на изпълнение на дейностите по проекта.
Индикатор 2 Подробен набор от критерии за изпълнение и оценка проекта, като и процедури по качеството и по последващ контрол; Прецизиран график за провеждане на тръжните процедури, в съответствие с ПМС № 55 от 12.03.2007 г.
Индикатор 3 Доклад на потребностите на целевите групи и на заинтересованите страни от информация
Индикатор 4 Наръчник на добрите практики в областта на корпоративното управление
Индикатор 5 Стратегия за организационно развитие на АИКБ като организация на емитентите. Стратегия за организационно развитие на АДВИБ като професионална организация на директорите за връзки с инвеститорите.
Индикатор 6 Изчерпателен списък и профили на организациите. Проект на архитектура на мрежата и на инфраструктура за обмен на информация и за координация в мрежата. Основните изводи и препоръки от Мозъчната атака.
Индикатор 7 Съдържание на сайтовете на АИКБ и АДВИБ - % на обновено / допълнително съдържание по месеци
Индикатор 8 Публикувано електронно съдържание на страниците по месеци и по дейности.
Индикатор 9 Разработено на Ръководство по дейност 7
Индикатор 10 Проведена на Кръгла маса със СГО и държавните органи - поне 40 представители на СГО. Основни изводи, направени по време на дискусията
Индикатор 11 Обучени курсисти: Членове на АИКБ – общо 180 души, от които поне 40 % жени. Членове на АДВИБ – общо 100 души, от които поне 60 % жени.
Индикатор 12 ПРоведена заключителна конференция за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, с международно участие
Индикатор 13 Печатни материали и диск с основни резултати и документи съгласно дейност 11


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз