Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0002-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-32/25.07.2014
Наименование: Разкриване и функциониране на услугата ЦНСТ за деца
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.04.2013
Начална дата: 25.07.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 2 бр.
Дейности: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) Капацитетът на социалната услуга е 28 деца, настанени в две сгради, изградени със средства по ОП РР. Средствата, необходими за издръжка на дейността са разчетени на база на одобрената финансова рамка за единните стандарти през 2013г. Предоставянето на социалната услуга ще се осъществява изцяло на база на Методическото ръководство за предоставяне на услугата Център за настаняване от семеен тип за деца. Ползвателите активно ще участват в избора на услуги, като им дава възможност да преценят дали услугата, която се предлага, отговаря на техните потребности, а също и дали получават качествена услуга. ЦНСТ се разкрива в две самостоятелни новопостроени сгради, като в близост съществуват здравни, образователни и социални услуги, културни и спортни институции, които са в състояние да отговорят на потребностите на децата от грижа и развитие. За всички деца ще се изготвя социален доклад и План за действие на детето. Персоналът на ЦНСТ ще поддържа лично досие на всяко дете, където ще се отразява работата с детето и напредъка по случая. Приоритетно в ЦНСТ ще се работи в подкрепа на децата да водят независим начин на живот подпомогнати от професионалисти чрез: • изработване на индивидуална програма за предоставяне на услугата в краткосрочен и дългосрочен план; • индивидуална и групово работа за развитие на умения за самообслужване, независимост и социално предоставяне; • предоставяне на грижа за деца за които липсват алтернативи и форми за подкрепа в семейна среда ; Персоналът на ЦНСТ ще провежда екипни срещи и ще изготвя съвместно месечни планове на екипа на ЦНСТ. Този механизъм е инструмент за планиране, координация и екипно договаряне на задачите. В ЦНСТ ще се работи по следните стандарти:  Стандарт №1 Вход на услугата  Стандарт №2 Работа по случай в ЦНСТ  Стандарт №3 Изход от услугата  Стандарт №4 Осигуряване на основни жизнени потребности  Стандарт №5 Грижи за здравето  Стандарт №6 Психологична подкрепа  Стандарт №7 Образование  Стандарт №8 Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време  Стандарт №9 Работа с родители и семейства  Стандарт №10 Работа с общността, други институции и организации
Дейност 1: Организация и управление на проекта През цялото времетраене на проекта екипът по проекта ще подготвя доклади по проекта /съгласно изискванията на Договарящия орган/, като следи за постигане на заложените индикатори. Екипът ще изготвя междинни технически и финансови отчети, а в края на проекта ще бъдат изготвени окончателен технически и финансов отчет. Екипът следи за прецизното оформяне на всички приложими документи, съгласно указанията в Ръководството за бенефициенти по Схемата.
Дейност 4: Дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и настаняване в новоразкритата услуга Подготовката на всяко дете за преместване в новите форми на грижи и услуги е от ключово значение за неговата адаптация, понижаване на травматичните преживявания от раздялата и страхове от промяната. Конкретният бенефициент ще наеме външен изпълнител за дейността, свързана с превоз, преместване и настаняване на децата в ЦНСТ. Ще се даде възможност на персонала да се запознае с децата и те да се подготвят плавно за живота си в новоразкритата социална услуга. Подготвителният процес включва обмен на информация между новия и стария персонал за всяко конкретно дете, опознаване на средата в институцията от новия персонал, посещаване на центровете от децата преди окончателното им преместване и взимане под внимание на мнението им относно разположението и обзавеждането на ЦНСТ. Конкретният бенефициент ще закупи материали и консумативи, пряко свързани с периода на преместването на децата в новоразкритата услуга за период от 3 месеца преди реалното стартиране на услугата – хигиенни и санитарни материали, почистващи средства, различни съдове за еднократна употреба, работно облекло, канцеларски материали за двата ЦНСТ, във връзка с оформянето на документацията по предоставяне на социалната услуга. Конкретният бенефициент ще ангажира външен изпълнител /с опит при предоставяне на социални услуги/, който да изготви необходимите методически документи по отношение на предоставяната услуга. Разработване на методология на социалната услуга с описание на концепцията на услугата, методите и инструментариума, технологията на предоставяне на дейността. Ще се изготвят типови бланки и цялата необходима вътрешна документация, която се изисква в приложимото законодателство: Процедура по прием в ЦНСТ, като в нея се описват ясно следните елементи - изискващата се задължителна документация по приема, откриване на досие на детето в ЦНСТ, настаняване на детето и запознаването му с услугата и правилника за вътрешния ред, предоставяне на детето на вещи за ползване, представяне и запознаване с останалите деца и персонал. Правила и писмени процедури за осигуряване на достъпа до здравни грижи. План за грижи на детето. Процедура за съхранение и използване на потенциално вредни вещества. Политика за посетителите в ЦНСТ. План за действие при агресивно поведение на външни лица и при екстремна ситуация в сградата. Процедури и указания за действия при аварии, бедствия и аварии. План за развитие на услугата, разработен в съответствие с потребностите на децата. Вътрешни правила за финансово управление и контрол. Процедури за мониторинг и вътрешен контрол на предоставяната услуга. Процедура за осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата. Процедура за подаване и разглеждане на жалби. Програма за превенция на насилието над деца. Процедура за реагиране при съмнение или осъществено насилие над децата или персонала.
Дейност 2: Информиране и публичност В рамките на изпълнение на целия проект се планира изпълнението на редица информационни мероприятия, насочени към популяризиране на дейността и пълна прозрачност при реализация на проекта. 1. В началото на изпълнение на проекта ще се изработи информационна брошура за проекта. Планира се изработване на 500 броя екземпляра с цел предоставяне на информация за проекта, за финансирането, за новоразкритата социална услуга. В брошурата ще се представят екипа, планираните дейности, заложените индикатори и очакваните резултати от изпълнение на проекта. 2. В близост до сградите, където се разкрие социалната услуга ще се постави по един информационен билборд. 3. С цел информиране на обществеността се предвижда организиране на три пресконференции по проекта. 3.1.Встъпителната пресконференция има за цел предоставяне на информация за проекта – цели, дейности, очаквани резултати. Ще се представи екипа по проекта, както и пълна информация относно създаването и функционирането на ЦНСТ. 3.2. Пресконференция след разкриване на социалната услуга с цел представяне на социалната услуга, на дейностите, свързани с деинституционализация, очакваните резултати. 3.3. Заключителна пресконференция с цел представяне на постигнатите индикатори и резултати от изпълнение на проекта, както и устойчивостта на новоразкритата социална услуга. По време на изпълнение на проекта ще се проведе информационно събитие „Ден на отворени врати” за информиране на обществеността. Целта е да се популяризират алтернативните социални услуги за деца, както и да се популяризира подкрепата от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Всички желаещи ще имат възможност да видят на място по какъв начин е организирана социалната услуга, как се предоставя тя, какъв е напредъка на проекта.
Дейност 3: Подбор и обучение на персонала, който ще бъде нает в новоразкритата социална услуга Всеки член на персонала в ЦНСТ се назначава на базата на писмена процедура за набиране и подбор. Подборът ще се осъществи през м.1 от изпълнение на проекта, а подбраните лица ще са заети от м.2 от изпълнение на проекта. Изборът на персонал е съобразен с опита на кандидатите в отглеждане, възпитание и грижа за децата. Подборът на персонал се извършва преди стартиране работата на ЦНСТ. Служителите ще се запознаят предварително с децата, като ще се включат в подготвителния процес по преместването им и още на това ниво ще започне изграждането на връзка помежду им. Водещите критерии при подбора са нагласата и чувствителността на кандидатите към работа и общуване с различни деца; емоционалната им зрялост и готовността им да полагат грижи за децата. Изборът на персонал се основава на опита, който имат кандидатите в отглеждане, възпитание и грижа за деца, както и наличието или желание за развитие на допълнителни умения за работа с деца и умения за екипна работа. Подборът се извършва от създадена за целта комисия. Доставчикът определя членовете на комисията. Комисията осъществява подбора на персонала на няколко етапа: • подбор по документи, включващи автобиография и мотивационно писмо; • интервю; Комисията взима своите решения за одобрените кандидати, като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. Управител – 1 лице - отговорен е за организирането, разпределянето, координирането и контролиране на всички дейности в Центъра. Представлява ЦНСТ при установяване на връзки и поддържане на контакти. Изисква се да е с висше образование в социална област. Необходимо е кандидата да има поне 5-годишен професионален опит, опит в управление на социални дейности, хора и финанси. Детегледачи/възпитатели – 10 лица - основните им функции са свързани с ежедневните грижи за децата, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ. Те работят на смени на сумарно работно време. Всеки от тях ще получи допълнителни специфични функции според образованието и опита си. Социален работник – 4 лица - които оказват подкрепа и грижа на децата, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции и НПО, установяване и поддържане на връзка със семейства и близки. Рехабилитатор-1 лице – прилага на рехабилитационни методи за подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части на децата с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот. Медицинска сестра – 2 лица - осигурява здравни грижи за децата. Психолог – 1 лице - изпълнява дейности, ориентирани към цялостното личностно развитие на децата и касае областите: житейска история и идентичност, себеопознаване – темпераментови особености, травмататичен опит и защитни механизми, себеоценка и увереност в собствените способности, проблемни области в отношенията с околните – причини за тях и начини за справяне, техники за контрол и вентилиране на гнева, упражняване в асертивно и себеутвърждаващо поведение. Формира умения и навици у децата, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие, за повишаване пригодността им за успешна социализация и реализация. Хигиенист/Санитар – 6 лица - поддържат хигиената в ЦНСТ и околното му прилежащо пространство, подпомага работата на останалия персонал и ежедневния бит на потребителите. Всеки член на персонала има писмена длъжностна характеристика, която установява: основните длъжностни задължения; основни отговорности, присъщи на длъжността; организационни връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни); необходими компетентности за изпълнение на длъжността; изисквания за заемане на длъжността; общи разпоредби. Неразделна част от длъжностната характеристика е етичният кодекс на работещите с деца. Длъжностните характеристики се преразглеждат веднъж в годината и се актуализират при необходимост. Доставчикът ще предостави на всеки член от персонала въвеждащо обучение преди започване на работа в размер на минимум 35 учебни часа. Въвеждащото обучение цели да запознае обучаващите се с философията и целите на услугата, с организацията на работа и функциите на всеки служител, както и с обхвата на услугата и основната документация. • придобиване на базисни познания за етапите и особеностите в развитието на детето, формиране на умения за разбиране на специфичните нужди и опит на децата отглеждани в институция. • специфики, нужди и подходи на работа с деца с увреждания. • политиката и практиките по отношение на закрилата на детето, основни нормативни документи, институции и партньорски организации свързани с предоставянето на услугата. • работа с поверителна информация и оказване на първа долекарска помощ. При започване на работа в ЦНСТ всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). За три месечния период преди реалното стартиране на социалната услуга ще се назначат 4 лица като консултанти, които ще изпълняват следните функции: - Осъществяване на подготвителен процес за обмен на информация между новия и стария персонал за всяко конкретно дете; - Запознаване на новия персонал със средата и естеството на работа в ЦНСТ;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 314 304 BGN
Общ бюджет: 213 558 BGN
БФП: 213 558 BGN
Общо изплатени средства: 241 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 213 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 59 720 BGN
2015 181 465 BGN
241 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 524 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 762 BGN
2015 154 245 BGN
205 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 958 BGN
2015 27 220 BGN
36 178 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги
Индикатор 4 (Д) Закрити специализирани институции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз