Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.3.01-0040-C0001
Номер на проект: 07-23-171/20.11.2007
Наименование: От широка гражданска подкрепа към устойчиво развитие на региона
Бенефициент: Регионална асоциация на общини “Тракия”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2007
Начална дата: 05.02.2008
Дата на приключване: 05.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: • Подобряване на организационния и експертен капацитет на структурите на гражданското общество • Подобряване на диалога между администрацията и неправителствените организации
Дейности: Дейност 1 Организиране на първоначална среща по проекта и създаване на Направляващ съвет
Дейност 2 Първоначални анализи и проучвания
Дейност 3 Създаване на мобилен екип „Гражданска Агора-Тракия”
Дейност 4 Разработване на стратегия за организационно развитие на РАО „Тракия”
Дейност 5 Създаване на регионална информационна банка и екип за проектно осигуряване
Дейност 6 Трансфер на знания и информация от РАО “Тракия” към по-широк кръг представители на местните НПО и общински служители
Дейност 7 Организиране на заключителна кръгла маса
Дейност 8 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 289 314 BGN
Общ бюджет: 246 787 BGN
БФП: 246 787 BGN
Общо изплатени средства: 238 805 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 246 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 159 800 BGN
2009 66 120 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 885 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
238 805 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 209 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 135 830 BGN
2009 56 202 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 952 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 985 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 23 970 BGN
2009 9 918 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 933 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 821 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласуван план на текущи и предстоящи етапи и теми от цикъла на проекта, Избран направляващ комитет
Индикатор 2 Събрана и анализирана информация за разбирането и необходимостта от широкото включване на местните общности в процеса на взимане на решения и изпълняване на общински политики и инициативи
Индикатор 3 Събрана и анализирана информация за наличния капацитет на РАО "Тракия", НПО и общинските администрации да участват в социално-икономическото и демократично развитие на общините и региона
Индикатор 4 Изучени положителни примери и добри практики в подкрепа на прилагане на принципа на участието- 10 представени и обсъдени случаи за страни от Европа и Балканите 4 избрани и подробно обсъдени теми, характерни за общините от района
Индикатор 5 Подписано е партньорско споразумение между българската организация и РАО "Тракия" - 1 българска организация е избрана да оказва методологическа подкрепа на мобилния екип 3 души са избрани за членове на мобилния екип 3та члена на мобилния екип са премина
Индикатор 6 Разработена стратегия :Стратегическите направления за развитие на асоциацията са ясно дефинирани Разработена е визия за мисията на организацията Разработени са 9 длъжностни характеристики на служителите Разработени са 9 плана за обучение на служите
Индикатор 7 Базата-данни за следене на актуалните финансиращи програми и за следене изпълнението на спечелилите проекти е създадена и внедрена.
Индикатор 8 Помощните образци за актуализиране на базата -данни са разработени Методическото ръководство за превръщане спецификата на общината силна страна при изпълнението на проекти
Индикатор 9 Всичките 9 служители на РАО "Тракия" са преминали успешно специализирани обучения в съответствие с индивидуалните планове за обучение
Индикатор 10 Проведени 5 семинара за придобиване на знания и умения как принципите на кохизионната политика да се транслират към спецификата на всяка община и как това да се отрази в апликациите за финансиране от структурните фондове.
Индикатор 11 Обучени най-малко 36 общински служители и най-малко представители на 26 НПО
Индикатор 12 Проведена кръгла маса; Участие на 15 -представители на регионални и национални организации в кръглата маса;
Индикатор 13 Използвани транспаранти с логата на ЕС и ОПАК
Индикатор 14 Произведени и разпространени 4500 брошури за дейността на мобилния екип “Гражданска Агора-Тракия”;
Индикатор 15 Произведени и разпространени 3500 брошури за дейността на екипа за проектно осигуряване;
Индикатор 16 Произведени и разпространени 1500 двуезични брошури за постигнатите резултати
Индикатор 17 Онлайн библиотека, създадена и вградена
Индикатор 18 Обучителни пакети - 1) Разработване на проекти и 2) Реализация, наблюдение и оценка на проекти
Индикатор 19 Обучени членове на екипа за проектно осигуряване на следните теми-разработване на проекти и реализация, наблюдение и оценка на проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз