Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0058-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-30/01.07.2014
Наименование: „С любов и грижа за нашите деца”
Бенефициент: Община Чирпан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 01.07.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - ЦНСТ 1 бр.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: Организация и управление на проекта Обезпечеността на проекта с човешки ресурси с необходимата квалификация, опит и позиция е един от най-важните фактори за успешната му реализация. Членовете на екипа са отговорни за подготовката и проверката за съответствие на цялата документация, свързана с разработването, изпълнението и контрола на проекта. Екипът ще координира дейностите, ще извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им. Екипът ще осъществи подготовката и подбора на персонал, ангажиран в социалната услуга ЦНСТ и ще организира процедури за възлагане на обществени поръчки в рамките на проекта за избор на изпълнител за дейности, пряко произтичащи от подготовката за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в ЦНСТ: за избор на консултанти- за психолог, психиатър, педиатър, за разработване на документация по прием в ЦНСТ и стандартите за работа в ЦНСТ, за дейности по публичност и информация, за материали и консумативи. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки по ЗОП. В тази дейност като цяло се предвижда и да бъдат проведени всички процедури от страна на Община Чирпан за избор на изпълнители по проекта на основание ЗОП. Ще бъде избран и консултант, който ще изготви всички необходими документи за предоставяне на резидентната услуга ЦНСТ, съобразена изцяло с нормативните документи и закони, създадени във връзка с функионирането на услугата. Това ще се случи още в рамките на първият месец от реализацията на проекта, т.к. през вторият месец тази документация трябва да бъде изготвена и от началото на третият месец, със назначаването на персонала на ЦНСТ, трябва да бъде готова.
ДЕЙНОСТ 2: Подбор на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи За всички служители, които се предвижда да бъдат назначени на трудови договори за целият период на реализация на проекта, ще бъде проведена процедура по подбор. 1.Обявяване на период, в който всички желаещи да бъдат наети на трудов договор, като персонал в ЦНСТ подават заявление. 2.Сформиране на Комисия за оценка и подбор. Провеждане на интервю с кандидатите, с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Оценката на членовете на комисията ще е индивидуална за всеки кандидат. Комисията ще изготви списък на оценените кандидати, подредени по низходящ ред Списъкът с резултатите от проведения конкурс ще се постави на специално определено място в сградата на Общината. 3. С лицата, одобрени за длъжностите: „Ръководител на ЦНСТ”, „Социален работник”, „Медицинска сестра“, „Детегледач”, „Санитар“, „Възпитател”, „Поддръжка”, „Хигиенист”, „Логопед”, Рехабилитатор”, „Психолог” и „Специален педагог” ще се сключи трудов договор, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Наетите по трудов договор, ще получат длъжностна характеристика и ще подпишат Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Важното тук е да се уточни, че лицата определени за заемане на длъжностите „Поддръжка”, „Хигиенист”, „Логопед”, Рехабилитатор”, „Психолог” и „Специален педагог”, няма да бъдат назначени едновременно с персонала пряко ангажиран с предоставянето на услугата, който ще бъде назначен на трудов договор и през трите месеца преди реалното стартиране на услугата. Това се налага от обстоятелството, че експертите на длъжностите „Логопед”, Рехабилитатор”, „Психолог” и „Специален педагог” през първите три месеца ще бъдат назначени на граждански договори и тяхната експертна помощ ще бъде единствено при самото настаняване на децата, при посещенията на място. В последствие, след настаняването на децата в ЦНСТ, те ще бъдат назначени на трудов договор по 3 часа на ден, за целият период на предоставяне на услугата. Важно е да се отбележи, че договорите за услуга с тези служители, попадат в рамките на чл. 14, ал.5 от ЗОП и за тях няма да бъде необходимо провеждането на по-тежка процедура по ЗОП. Служителят на длъжност „Хигиенист” ще бъде назначен на работа един месец преди реалното настаняване на децата, а служителя на длъжност „Поддръжка” едновременно с настаняването на децата т.к. техните задължения са пряко свързани с превеждането на ЦНСТ в пълно съответствие с необходимите хигиенни норми, стандарти и в максимално доближаваща се до домашната среда и потребностите на всяко едно дете. По проекта ще бъдат назначени на граждански договори експерти на длъжности „Психиатър” и „Педиатър”, чиято помощ ще бъде необходима за целият период на реализация на проекта, във връзка с преместването на децата в ЦНСТ – Чирпан.
ДЕЙНОСТ 5: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип При настаняване на детето в ЦНСТ, социалният работник изработва оценка на потребностите /специализирана оценка на потребностите на детето / в зависимост от нуждите на детето / и изготвя индивидуален план за грижи, съблюдава прегледа на плана и воденето на досие на детето. На настанените в ЦНСТ ще се осигури задоволяване на основните им жизнени потребности от храна, подслон, сигурност и развитие. Ще се направи необходимото за осигуряване на равнопоставено участие в живота на общността, чрез равен достъп на децата до училище, библиотеки, детски клубове и занимални, спортни клубове, детски площадки и др.; Ще се осигурява достъп до специализирани здравни, социални и други услуги в общността; Ще се предоставя набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; Ще се оказва съдействие на децата за поддържането на връзките им с родители и близки, или при възможност за приемна грижа или осиновяване; Ще се подготвят за самостоятелен живот след напускане на Центъра и включване в живота на общността; Ще бъде оказвана психологическа, рехабилитационна, педагогическа подкрепа, с цел подпомагане развитието и социализирането на детето. Документиране и отразяване на по-важните събития от живота на децата и интегриране на личната история на детето в обгрижването и работата с него.
ДЕЙНОСТ 4: Осигуряване на публичност и разпространение на информация В периода на изпълнението на Проекта ще бъдат използвани различни комуникационни инструменти: - Ще бъдат проведени пресконференции при стартиране и при приключване на Проекта; - Ще бъдат изготвена и монтирани 2 бр. табели – 1 брой за офиса на екипа по проекта в сградата на Община Чирпан и 1 брой за ЦНСТ, на които ще бъде указано, че се осъществява Проект, с финансовия принос на ЕС и ще бъдат поставени и логото на ЕС и на ОП РЧР; - Ще бъде изготвен 1 банер, който ще бъде поставян в залите за провеждане на информационните и обучителните събития; - Ще се изготвят брошури, в които ще бъдат представени целите и дейностите по Проекта; - Ще бъдат направени публикации в местните печатни медии.
ДЕЙНОСТ 3: Подготовка за преместване, преместване на децата и младежите, и настаняването им в ЦНСТ ЧИРПАН Екипът на ЦНСТ ще осъществи контакт със специалистите от отдел „Закрила на детето“, към Дирекция „Социално подпомагане“ – Чирпан, които ще участват във случаите на преместване. Също така ще вземат и участие в планирането и организацията на срещи за преместването на децата. Одобрените по дейност 2 от проекта- педиатър, психолог и психиатър, ще присъстват на срещите с децата и ще дадат становище за разработването на индивидуален план за подготовка и преместване в ЦНСТ – Чирпан, съобразно възрастта и индивидуалните потребности на детето/ младежа. Психологът ще подпомогне процеса на управление на промяната в живота на децата, техните семейства и обгрижващите ги лица, ще допринесе за минимизиране травмата, която децата и младежите с увреждания преживяват по време на процеса на планиране и подготовка на преместване в новите услуги; Психиатърът ще проведе индивидуални психиатрични прегледи или консултации с децата и ще изготви писмено експертно становище по отношение на психичното им поведение, ще подпомага и консултира членовете на екипа на проекта и персонала на ЦНСТ за действията им при преместването на децата. Педиатърът ще извърши индивидуални прегледи на всички деца и младежи, ще изготви писмено експертно становище по отношение на общото им здравословно състояние, ще съдейства при комуникацията със здравните и лечебни заведения на територията на Община Чирпан. За подготовката и преместването на децата и младежите в ЦНСТ ще бъде нает и пряко ангажиран персонал. Ръководителят Социалния работник, детегледачите, психолога и възпитателя, санитарите и медицинските работници ще участват в срещите с децата, ще подготвят всички помещения в ЦНСТ и дворното пространство, около него, ще подпомогнат преместването и настаняването на децата. За всяка проведена среща ще се води протокол. Социалният работник, изготвя оценки по случаите, социални доклади и планове за действие за преместването на всяко дете /младеж, които съгласува с началник ОЗД. На основание на изготвените от водещия случая социален работник от ОЗД документи директорът на Д”СП”- Чирпан издава заповед за ползване на социална услуга ЦНСТ, придружена от необходимите документи, оформени съгласно законосъобразния ред. За всяко дете ще бъдат закупени материали и консумативи, необходими и свързани с подготовката, преместването и настаняването му в ЦНСТ. За преместването на децата в ЦНСТ Чирпан ще бъде нает специализиран транспорт. От важно значение е обстоятелството, че периода на настаняване на деца в ЦНСТ остава отворен от третия месец до края на реализация на проектното предложение. Това наше решение е обусловено от факта, че настаняването на децата и младежите в ЦНСТ е временна мярка за закрила, като крайната цел на тази процедура е осиновяване, настаняване в приемни семейства или реинтеграция в биологичното семейство. По всяко едно време трябва да бъде възможно настаняване, без това да бъде ограничено във времето от периода на реализация на настоящата дейност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 253 765 BGN
Общ бюджет: 212 748 BGN
БФП: 212 748 BGN
Общо изплатени средства: 203 012 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 212 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 235 BGN
2015 151 777 BGN
203 012 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 180 836 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 550 BGN
2015 129 011 BGN
172 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 912 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 685 BGN
2015 22 767 BGN
30 452 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги
Индикатор 3 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз