Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0451-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и използване на ВЕИ в "СТИЛ ЕМ" ООД"
Бенефициент: "СТИЛ ЕМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 19.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: "Въвеждане на енергоспестяващо оборудване и използване на ВЕИ в "СТИЛ ЕМ" ООД"
Дейности: Саниране на перално помешение и административна сграда за намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд
Извършване на енергиен одит
Доставяне и инсталиране на машините, свързани с производствения процес
Визуализация и публичност на проекта
Доставка и инсталиране на ВЕИ – котел на пелети и соларна инсталация за осигуряване на отопление и гореща вода
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 025 BGN
Общ бюджет: 344 050 BGN
БФП: 172 025 BGN
Общо изплатени средства: 172 025 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 172 025 BGN
172 025 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 221 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 146 221 BGN
146 221 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 25 804 BGN
25 804 BGN
Финансиране от бенефициента 172 025 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 4 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в предприятието
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в предприятието
Индикатор 6 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 7 (Д) Откриване на нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз