Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0417-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Внедряване на енергийноефективни мерки във "Водоканалпроект Пловдив" ООД"
Бенефициент: "Водоканалпроект Пловдив" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: "Внедряване на енергийноефективни мерки във "Водоканалпроект Пловдив" ООД"
Дейности: Дейност 6. Финансов одит на проекта
Дейност 1. Обследване за енергийна ефективност
Дейност 3. Доставка на термопомпена инсталация
Дейност 5. Визуализация на проекта
Дейност 2. СМР по фасадно и покривно топлоизолиране и подмяна на дограма на производствената сграда
Дейност 4. Доставка на комплектна инсталация за рехабилитация на подземни тръбопроводи по безизкопна технология
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 989 680 BGN
Общ бюджет: 3 978 445 BGN
БФП: 1 989 222 BGN
Общо изплатени средства: 1 989 206 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 989 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 989 206 BGN
1 989 206 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 690 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 690 825 BGN
1 690 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 298 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 298 381 BGN
298 381 BGN
Финансиране от бенефициента 1 989 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 дял на предприятия, които използват общи и специализирани консултантски услуги
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 6 (Д) Извършено обследване за енергийна ефективност на производствена база
Индикатор 7 (Д) Изпълнени сградни енергоспестяващи мерки по производствената сграда на дружеството (фасадна и покривна топлоизолация и подмяна на дограма)
Индикатор 8 (Д) Доставена и въведена в експлоатация термопомпена инсталация
Индикатор 9 (Д) Доставена и въведена в експлоатация комплектна инсталация за рехабилитация на подземни тръбопроводи по безизкопна технология“
Индикатор 10 (Д) Изпълнена визуализация на проекта (визуализационна табела и стикери върху оборудването)
Индикатор 11 (Д) Изпълнен финансов одит на проекта
Индикатор 12 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
Индикатор 13 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 14 (Д) Прогнозна стойност, с която ще бъдат намалени емисиите на CO2 вследствие реализацията на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз