Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.09-0008-C0001
Номер на проект: А13-31-9
Наименование: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА
Бенефициент: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2014
Начална дата: 24.06.2014
Дата на приключване: 15.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на ИАРА за качествено обслужване на гражданите и бизнеса, чрез усъвършенстване на информационните и комуникационни системи в администрацията.
Дейности: Дейност 7. Дейности за информация и публичност Дейност се предвижда с цел популяризиране на заложените цели и постигнатите резултати по проекта сред широк кръг от заинтересовани лица. В детайли заложената дейност ще се състои от: - Откриваща пресконференция за оповестяване на заложените цели и планираните дейности по проекта; - Информационни брошури - Информационни дипляни - Информационни флайъри - Публикации в пресата - Закриваща пресконференция за представяне на резултатите и ефекта по проекта пред заинтересованите страни; Също така дейността предвижда периодично публикуване на информация за напредъка по проекта на интернет страницата на сайта: http://iara.government.bg/. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания на Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Дейност 1. Организация и управление на проекта. Проектът ще се управлява от квалифициран екип за управление, който ще се състои от следните експерти: ръководител, координатор, и счетоводител. Екипът ще следи за правилното провеждане на всички проектни дейности като следи работата на външните изпълнители като дава насоки и препоръки с оглед правилно протичане на проекта. Екипът ще провежда редовни срещи за отчитане на напредъка по проекта, като предварително ще изготви план-график за изпълнение на проектните дейности. В графика ще бъдат засегнати отделните етапи и логическата рамка на проектния цикъл. За да бъде ефективна работата на ръководния екип, ще бъде проверявано периодично съответствието между заложените цели и постигнатите резултати. Конкретните функции на членовете на екипа ще бъдат разпредени и ще се следи за тяхното спазване чрез система за вътрешен и външен контрол.
Дейност 4. Разработване, тестване и внедряване на софтуерно решение. Въз основа на резултатите от предходната дейност и след проведена процедура по ЗОП се очаква избрания изпълнител да изготви: Дизайн на нова, оптимизирана ИТ инфраструктура Планиране на миграцията от съществуващата към новата ИТ инфраструктура: Общи изисквания Организационни (бизнес) изисквания ИТ инфраструктурата трябва да предостави подходящи средства, чрез които да се гарантира нормалното изпълняне на служебните задържания на служителите на агенцията. Нормативни изисквания Удовлетворяване на изискванията на вътрешната нормативна база и регламентите на ЕК в областта на рибарство и аквакултурите. Общи технически изисквания. Предоставяните ИТ услуги трябва да удовлетворяват следните технически изисквания относно: Сигурността и надеждността на инфраструктурата Контролиран достъп и достъпност на ИТ услугите от всички служители на агенцията чрез всяко от свързаните в локалната мрежа устройства Стандартизирана и интегрираността на инфраструктура Възможност за публикуване в Интернет на публично достъпна и защитена информация Оперативната съвместимост и информационната сигурност: Предоставяните ИТ услуги да са съобразени с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Изисквания към инфраструктурните ИТ услуги Мрежови услуги С цел надеждност е необходимо е да се реализира дублиране и резервиране на основните мрежови ИТ услуги Активна директория Да се реализира Активна директория (Active Directory) като централно хранилище за метаданни за информационно значими ресурси – потребители, групи, поделени директории и публични директории. Да се осигури резервираност на сървърите, предоставящи услугите за активната директория Активната директория трябва да отразява организационната структура на ИАРА и да предоставя релевантни услуги, свързани както с осигуряването на единна, надеждна и сигурна ИТ среда, така и със специфичните особености на работа на агенцията. Да се реализира PKI инфраструктура, като PKI услугите да са интегрирани с активната директория. Инфраструктурните услуги, за които това е технически изпълнимо, да се интегрират с активната директория. Система за автоматична актуализация на операционните системи (Patch Management) Необходимо е да се реализира система за автоматично прилагане на софтуерни актуализации и пачове върху инсталираните операционни системи. Изисквания към ИТ услугите, свързани с продуктивността Новата, оптимизирана ИТ инфраструктура трябва да предоставя и поддържа като минимум следните услуги: Файлови услуги. ИТ инфраструктурата да предоставя и поддържа файлови услуги. Услугите включват предоставяне на дисково пространство, където да се съхраняват файловите ресурси на ИАРА. Необходимо е да се реализира сигурен и надежден достъп на служителите до файловите ресурси, както и процедури за тяхното надеждно съхранение и възстановяване при необходимост. Файловете ресурси трябва да се съхраняват и управляват централизирано. Достъпът до файловите ресурси да се организира чрез единна логическа дървовидна структура. Да се реализира система за възстановяване на изтрити файлове и по-стари версии на файлове, позволяваща на потребителите да възстановяват данни без намесата на ИТ администратор. Да се реализира подходящо ниво на надеждност на съхранение на информацията, до колкото наличните хардуерни ресурси и софтуерни лицензи позволяват това. Услуги за печат. ИТ инфраструктурата да предоставя услуги, които централизирано да управляват печата и свързаните с него устройства за печат (само тези устройства, които имат технически възможности за това). Необходимо също така е да се поддържа централизиран контрол на достъпа до услугите за печат. Услуга за електронна поща. За всички служители на ИАРА да се оптимизират наличните услуги за електронна поща чрез използването на Microsoft Exchange Server 2010 или по-висока версия, в зависимост от лиценза, който ИАРА ще предостави. Услугата трябва да гарантира пощенска кутия за всеки един служител на ИАРА както от централния така и от регионалните офиси на ИАРА. Услугата трябва да предоставя оторизиран достъп на служителите до своите пощенски кутии, както през локалната мрежа, така и през публични мрежи и интернет по сигурни и надеждни протоколи за обмен на информация. Услугата за електронна поща да се конфигурира с възможности за споделяне на календари и задачи. Изисквания към клиентските компютри Изпълнителят следва да стандартизира десктоп конфигурациите на клиентските компютри и да реализира централизирана система за управление на десктоп конфигурациите. Изисквания за интегрираност Оптимизираната ИТ инфраструктура трябва да бъде свързана с ИТ инфраструктурата на дирекция “Европейски фонд за рибарство”, след като последната бъде въведена в експлоатация. Изградената връзка трябва да осигурява интегрирана работа на двете системи. Служителите от дирекция “Европейски фонд за рибарство” трябва безпрепятствено да достъпват ИТ ресурсите както на своите информационни системи, така и на оптимизираната ИТ инфраструктура. Изпълнителят в своята оферта следва да предложи технология за интегриране на двете системи. Изисквания към използваните технологии ИТ инфраструктурата следва да се реализира основно на базата на Microsoft технологиите и продуктите, като например Windows Server 2008/2012, Exchange Server 2010, Windows 7 и други. Лицензите за Microsoft продуктите включително и съответните CAL (Client Access License), които се предоставят по линя на държавната администрация ще бъдат предоставени от ИАРА. В предложението си Изпълнителят следва да представи своето виждане за техническо решение за реализиране на оптимизираната ИТ инфраструктура. Планиране на миграцията от съществуващата към новата ИТ инфраструктура На базата на изготвения проект за оптимизирана ИТ инфраструктура Изпълнителят трябва да изготви подробен план за миграция на ИТ услугите към новата инфраструктура. В своята оферта Изпълнителят следва да представи предварителен план за извършване на миграцията. При изпълнение на настоящата дейност Изпълнителят трябва да разработи детайлен план за миграция, на базата на предварително предложения такъв. Детайлния план за миграция следва да бъде съгласуван и одобрен от Възложителя.
Дейност 3. Изготвяне на детайлна спецификация на изискванията (SRS). Във връзка с тази услуга Изпълнителят като минимум следва да извърши еднократно следните дейности: Оценка на съществуващото положение на ИТ инфраструктурата на ИАРА Реализиране на планираната миграция към новата, оптимизирана ИТ инфраструктура Оценка на съществуващото положение на ИТ инфраструктурата на ИАРА Изпълнителят следва да установи текущото състояние на ИТ инфраструктурата включващо хардуер, софтуер и реализирани ИТ услуги в централно управление на ИАРА. Установеното текущо състояние следва да бъде документирано и представено на агенцията като доклад. Ако по време на оценката на текущото състояние, Изпълнителят установи, че за успешното оптимизиране на ИТ инфраструктурата е необходимо да се извършат допълнителни специфични дейности, той трябва да ги отрази в своя доклад. Такива дейности могат да бъдат например осигуряване на подходящи условия на сървърното помещение, необходимост от закупуване на специализиран софтуер с цел осигуряване на надеждност и сигурност на информацията и други подобни. В техническото предложение изпълнителят трябва да предложи методи и технологии за установяване на текущото състояние, както и структура на доклада описващ състоянието на ИТ инфраструктурата. В резултат на установеното текущо състояние и удовлетворявайки описаните изисквания, Изпълнителят следва да изготви и предложи проект на нова, оптимизирана ИТ инфраструктура оформена в подробна спецификация
Дейност 2. Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчка за проектните дейности. Съобразно действащата нормативна уредба, по проекта следва да се проведат 3 процедури за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки. В рамките на тази дейност ще бъде избран и външен изпълнител, който ще разработи тръжните документации по проекта. Ще се проведат три процедури при спазване изискванията на ЗОП за избор на изпълнители. Първата процедура ще бъде за основните дейности по проекта – 3, 4, 5 и 6, а втората за дейност 7 – организирането на публичните мероприятия за заинтересованите страни, свързани с извършвания функционален анализ и дейностите по информация и публичност.
Дейност 5. Доставка на хардуер за обезпечаване дейността на системата. В рамките на дейността се предвижда изпълнител избран по реда на ЗОП да извърши доставка на активите необходими за ефективното пускане и функциониране на системата разработена в рамките на Дейност 4.
Дейност 8. Одит на проекта. Преди приключването на проекта се извършва задължителен независим одит. В края на проекта ще бъде извършен одит на всички дейности, резултатите от който ще бъдат отразени във финалния доклад на проекта до УО на ОПАК.
Дейност 6. Обучение В рамките на дейността ще се проведе обучение на служителите от централната администрация и териториалните звена, така че те да могат да прилагат адекватно новата система. 50 служители от ИАРА и териториалните звена ще бъдат обучени за работа със системата, включително и предоставянето на електронни услуги.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 776 313 BGN
Общ бюджет: 639 251 BGN
БФП: 639 251 BGN
Общо изплатени средства: 155 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 639 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 155 263 BGN
2015 0 BGN
155 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 543 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 131 973 BGN
2015 0 BGN
131 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 289 BGN
2015 0 BGN
23 289 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Изготвен план за изпълнение
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Отчети за изпълнението
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: изготвени тръжни документации
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: проведени процедури
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: подписани договори
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: подписан договор
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: технически проект
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Нова система
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Електронни услуги
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: Доставени и внедрени Сървъри
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Големи мултифункционни устройства
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Електронни подписи
Индикатор 15 (Д) По дейност 5: Баркод четци
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: Мрежови комуникационни устройства
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: UPS система
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: Изработена програма за обучение
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Изработени комплекти материали за обучения
Индикатор 20 (Д) По дейност 6: - Обучени служители от ИАРА и териториалните звена за прилагане на новaтa нормативна уредба
Индикатор 21 (Д) По дейност 7: Проведени пресконференции
Индикатор 22 (Д) По дейност 7: Разработени и разпространени информационни брошури
Индикатор 23 (Д) По дейност 7: Разработени и разпространени информационни дипляни
Индикатор 24 (Д) По дейност 7: Разработени и разпространени информационни флайъри
Индикатор 25 (Д) По дейност 7: Публикации
Индикатор 26 (Д) По дейност 8: Проведен одит
Индикатор 27 (Д) По дейност 8: Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз