Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0060-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-17/12.06.2014
Наименование: Като в свой дом
Бенефициент: Община Бяла Слатина
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2014
Начална дата: 12.06.2014
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Бяла Слатина
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социални услуги - ЦНСТ 2 бр.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта (ЕОУП), който ще отговаря за постигане на целите и за гарантиране на успешната реализация при спазване на хоризонталните принципи. Екипът за организация и управление ще отговаря за: - оганизиране и управление на дейностите по проекта; - подготовка на документацията при провеждане на процедури за избор на изпълнители и доставчици, съгласно ЗОП; - изготвяне на договори с доставчици и изпълнители; - извършва подбор на персонала на ЦНСТ чрез конкурс по реда на КТ; - извършва подбор на екипа от външни специалисти и консултанти; - извършване на периодичен мониторинг и провеждане на месечни работни срещи; - отчитане на проекта, изготвяне на междинни технически и финансови доклади, справки и др.; - подготовка за преминаване на услугата ЦНСТ към държавно делегирана дейност; Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта се създават и се съхраняват по посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове, визуализирани с името на Проекта, знамето на ЕС, логото на ЕСФ, съгласно Насоките за публичност на ОПРЧР. Дейността ще се реализира пред цялото време на изпълнение на проекта.
Дейност 5: Предоставяне на социалната услуга в два „Центъра за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания Предоставянето на социалната услуга в два „Центъра за настаняване от семеен тип“ осигурява възможност за живот в среда близка до семейната на 24 деца и младежи с увреждания от специализираните институции и на 4 деца от общността при спешна нужда. Услугите са насочени към повишаване качеството на живот на децата, като се гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа. За функционирането на двата ЦНСТ ще се спазват Националните стойности и показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности, както и Методическото ръководство за минимални изисквания за функциониране и качество на услугата, утвърдено от Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Социалните услуги „Центрове за настаняване от семеен тип“ ще се предоставят и управляват от Община Бяла Слатина. Капацитетът на всеки от двата Центъра за настаняване от семеен тип ще бъде по 12 места+ 2 места за кризисно настаняване. Числеността на персонала е определена съгласно Методика за определяне на персонала в специализирани институции и социални услуги в общността, за всеки център по 10,75 щатни бройки персонал. При разпределяне на длъжностите на персонала по видове, са определени общо 18 щатни бройки за длъжности, ангажирани с предоставяне на непосредствена 24 часова грижа за децата- „детегледачи“, социални работници и медицински сестри. Акцент и приоритет се поставя върху осигуряване на експертна грижа за децата при осигурена квалифицирана подкрепа от специалисти, консултанти и помощен персонал. Квалифицираните специалисти – психолог, здравен консултант, консултант - социални дейности рехабилитатор, логопед, арт и трудотерапевт, всеки в своята област, ще подпомагат с експертни съвети и консултации персонала, който ще работи в съответния ЦНСТ. Цялостната визия за предоставяне на социалната услуга ще бъде разписана в План за развитие на социалната услуга. Дейностите по основния документооборот са отговорност на управителя. За всяко дете/младеж с увреждания се извършва специализирана оценка и планиране при предоставяне на социалната услуга, като се зачита желанието на детето и възможността му за самостоятелно вземане на решения. Дейностите по осигуряване на подходяща материална база са изпълнени в рамките на проект BG161PO001/1.1-12/2011/042 „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Сградите са застраховани и по проекта ще се обезпечи дейността по осигуряване на СОТ услуги. Бюджетът на социалните услуги е изработен в съответствие със стандартите за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални стойности и показатели, съгласно Решение №249 от 23 април 2013г. на Министерски съвет. Управлението на бюджета ще се извършва от Община Бяла Слатина - доставчик на социалните услуги, като относно ефективното и целесъобразно разходване на средствата функции ще има и управителя на социалните услуги. Храненето ще се осигурява чрез доставяне на готова храна от ОП “Пазари и социални дейности“ . Децата и младежите ще бъдат записани в подходяща форма на обучение в образователно заведение, съобразно възрастта си. Децата под 12 години ще се придружават извън дома от персонала, при необходимост и след 12 годишна, съобразно индивидуалните нужди. За обезпечаване на дейността свързана с предоставяне на социалната услуга ще бъдат сключени договори с доставчици и изпълнители по реда на ЗОП. Отговорност за извършване на ежедневни домашни дейности, редом с грижата за децата, ще има персоналът, полагащи непосредствени грижи за децата. Според индивидуалните възможности всяко дете ще се включва в дейности по поддържане на дома и домакинството.
Дейност 3. Подбор и назначаване на персонал и специалисти, предоставящи подкрепящи дейности Дейността за подбор и наемане на персонал, специалисти и консултанти ще се осъществи на два етапа. Етап І включва: Подбор и назначаване на персонал за предоставяне на услугата. При определяне на персонала на социалната услуга „ЦНСТ” ще се спазват изискванията на Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Персоналът ще бъде избран чрез провеждане на конкурс по КТ за кандидатите-работещи в ДДМУИ с. Търнава. Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, Заповед №РД01-864 от 30.10.2012 г. на Министъра на труда и социалната политика ще бъдат назначени общо 21.5 човека /от възможно 28 х 0.9 = 25.2 човека/, в двете резидентни услуги (ЦНСТ), на следните длъжности: 1. Ръководител - 1 бр. за двата ЦНСТ; 2. Социални работници - 2 бр. за двата ЦНСТ; 3. Медицинска сестра - 2 бр. за двата ЦНСТ; 4. Детегледач - 14 бр. (по 7 бр. във всеки ЦНСТ); 5. Счетоводител – 0,5 бр. да двата ЦНСТ; 5. Домакин/шофьор - 1 бр. за двата ЦНСТ; 6. Поддръжка сграден фонд/огняр, - 1 бр. за двата ЦНСТ. На кандидатите за персонал в двата ЦНСТ ще бъде предоставена информация за място, срок за подаване на документи и изисквания за кандидатстване за длъжностите в социалните услуги чрез обяви в местни медии, обяви в ДБТ, на таблото с обяви в общината и на сайта на общината за стартиране на процедурата за подбор на персонал. Подборът и наемането на служители ще се осъществява по предварително разработени «Критерии за подбор на персонала на ЦНСТ» В офиса на проекта ще постъпват молби, придружени с професионално СV, мотивационно писмо и копие от диплом за завършено образование. Подборът ще протича в две фази - подбор по документи и интервю. Екипът за управление на проекта прави подбора, съгласно писмената процедура за набиране и подбор. Комисията взима своите решения за одобрените кандидати, като дава равни възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, семейно положение, възраст и др. С одобрените кандидати се сключват трудови договори. При започване на работа в ЦНСТ всеки служител трябва да има ясно разбиране за същността и обхвата на неговата дейност; ценностите и философията, на които е основана тя; отговорностите и задълженията, които трябва да спазва; организационните връзки и взаимоотношения (вътрешни и външни). Тези важни условия и изисквания ще бъдат детайлно описани в длъжностна характеристика, която всеки кандидат ще получи при кандидатстване за работа. Етап ІІ включва: Подбор на специалисти, предоставящи подкрепящи дейности Във връзка с преместването на децата от ДДМУИ с. Търнава и тяхното приспособяване към новия модел на живот в семейна среда, съобразно индивидуалните им потребности, на граждански договори ще бъдат наети 2 лица помощен персонал и 6 лица приложни специалисти и консултанти със следните квалификации: Здравен консултант – 1 медицинско лице, което ще изготви План за здравни грижа на децата и младежите от целевата група. Планът ще бъде изготвен за всяко настанено дете в Центъра и ще включва: медицинска история, превантивни мерки – обусловени от здравното състояние на потребителя, налични алергии, потребности от лечение, имунизации, хранене и диети, лична хигиена и др. информация. Психолог - 1 лице с опит, което ще се направи оценка на индивидуалните потребности и особености, както и с емоционалното състояние на всяко дете/младеж към момента, в който е все още в специализираната институция. Преценката на психолога ще се състои в следното: доколко детето/младежа е подготвен/о и информиран/о за предстоящото преместване, какво е емоционалното му и психическо състояние и как приема преместването си. Психологът ще участва в индивидуалната подготовка на децата/младежите за извеждане от институцията и ще оказва специализирана психологическа подкрепа на изведените деца/младежи. След преместването на децата в двата ЦНСТ, психологът ще анализира индивидуалните специфики на децата и младежите и ще консултира управителя и персонала относно груповата динамика и приспособяването към новия начин на живот в семейна среда, създаването на нагласи в децата за равнопоставено участие в живота на местната общност, индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Логопед – 1 лице лице с опит, което ще организира индивидуални логопедични занятия на децата и младежите с езиково-говорни нарушения, ще изследва езиковата и звуковата страна при различни дефицити, ще отговаря за провеждането на корекция на плавността на речта и ще развива общата и финна моторика. Рехабилитатор – 1 лице, което ще изследва ресурсите и ще извършва дейности за подобряване на физическото състояние на децата и младежите и ще направи обективна оценка относно бъдещото планиране за предоставяне на социалната услуга, по отношение на физическите потребности и статус на децата и младежите. Консултант „Социални дейности“ – 1 лице с необходимия опит, което ще се запознае с досието на всяко дете/младеж и ще добие представа за работата с него до момента, както и за наличието на особености, които следва да се имат предвид. Лицето ще оказва необходимата експертна помощ за предоставяне на качествена грижа, съвместно със здравния консултант ще изготви План за грижи и списък с необходимите помощни средства, приспособления и медицински изделия с възможността за получаването им съгласно разпоредбите на ЗИХУ, ще извършва преглед на плана за грижи, предаване на информацията на всеки член на персонала, както и ще подпомага цялостното предоставяне на социалните услуги. Арт и трудотерапевт – 1 лице с опит в работата с деца с увреждания, което ще предоставя услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване. Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на способностите на всяко дете. Екипът от специалисти и консултанти ще бъде ангажиран с това да осигури компетентна помощ и съдействие при реализиране на дейностите по преместване и адаптация в новата среда, с оглед те да бъдат осъществени по начин, който напълно отчита специфичните потребности на децата и осигурява в най-пълна степен подходящата грижа при функционирането на услугата. Наемането на специалисти и консултанти ще гарантира специализиран подход към потребностите на децата – от здравна, емоционално-поведенческа, психиатрична, възпитателна и социална гледна точка. Помощно - обслужващ персонал – 2 бр. хигиенисти, които ще подпомагат физически функционирането на социалните услуги. На етап подготовка и организиране преместване на децата и младежите в двата Центъра за настаняване от семеен тип е необходимо наличието на хигиенисти, които да подготвят сградите за приемането на децата. Хигиенистите ще са ангажирани с осъществяване на почистване, дезинфекция и цялостна подготовка на помещенията за настаняването на децата. Подборът на всички лица - приложни специалисти, консултанти и помощен персонал ще се осъществи по предварително утвърдени критерии, съобразно очакваният резултат. Наемането на лицата ще се осъществи съгласно нормите на българското законодателство. Наетите специалисти и консултанти ще предоставят почасови услуги в етапа на подготовка и преместване децата/младежите и след след стартиране на социалнната услуга в ЦНСТ. Екипът от специалисти ще идентифицира варианти на действие, препоръки и ще подпомага персонала за бъдещата работа с потребителите на услугата.
Дейност 2. Информиране и публичност За информиране на обществеността и целевите групи по проекта се предвижда провеждане на публична кампания през цялото време на реализиране на проекта. Ще бъдат използвани всички възможности и механизми за огласяване на дейностите по проекта, съгласно Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР.
Дейност 4. Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите с увреждания в двата ЦНСТ 4.1. Подготовка и организиране на преместването Предпологаемият брой на децата и младежите с увреждания, които ще бъдат изведени от ДДМУИ с. Търнава и настанени в двата ЦНСТ, е 19. Очаква се останалите 5 деца/младежи да бъдат от други институции в страната. За преместването на всяко дете и младеж се предвиждат посещения на място в съответната институция за взаимно опознаване. 4.1.1. по 3 посещения на място (за 2 дни с 1 нощувка) на децата настанени в СИ в страната от персонала: - първо и второ посещение: 3 лица (ръководител, детегледач и социален работник) + (психолог и консултант-социални дейности при първо посещение) за запознаване с детето/младежа; - трето опознавателно посещение: 3 лица (ръководител, детегледач и социален работник); 4.1.2. по 3 еднодневни посещения от дете/младеж и значим възрастен (от персонала на ДДМУИ с.Търнава) в гр. Бяла Слатина за запознаване с обстановката и персонала на двата ЦНСТ 4.1.3. по 1 пътуване за преместване на 5-те деца от други СИ в двата ЦНСТ в гр. Бяла Слатина- общо 5 пътувания на 2 лица от персонала. 4.1.4. общо 4 пътувания за преместване на 19-те деца и младежи от ДДМУИ с. Търнава в двата ЦНСТ в гр. Бяла Слатина. Пътуването на персонала до ДДМУИ с.Търнава ще се извърши с МПС на община Бяла Слатина – специализиран бус за хора с увреждания. По проекта се осигурява горивото, храна, подкрепителни напитки и вода по време на посещенията на децата/младежите в ЦНСТ. Ще се сключат застраховки във връзка с пътуването на децата/младежите и във връзка с пътуването на персонала. Предвижда се закупуване на работно облекло и обезпечаване на дейности по трудова медицина за персонала във връзка с процеса на адаптация и преместване. 4.2. Подготовка за преместване и взаимно опознаване Три месеца преди настаняването на децата в новоразкритите социални услуги, наетият и обучен персонал съвместно с наетите външни специалисти и консултанти ще извършват регулярни срещи с децата в СИ, от които ще бъдат изведени. По време на този период персоналът и специалистите ще се запознаят с децата и младежите, с техните лични истории, индивидуални особености, ще се проучат досиета на децата, ще се направи преглед на миналите и настоящи оценки на потребности, ще се изготвят индивидуални планове за грижи и планове за действие. Тъй като дейностите по деинституализация на деца и младежи, тепърва набират опит у нас е необходима помощ от специалисти и консултанти, с опит в тези процеси. За обезпечаване качественото изпълнение на този така важен живота на децата и младежите преход, се предвижда процесът по подготовка и преместване да се направлява главно от наетите външни специалисти и консултанти. Екипът от специалисти ще включва: Здравен консултант, Психолог, Логопед, Консултант „Социални дейности“, Рехабилитатор, Арт и трудотерапевт. Екипът ще подпома развитието на процесите в новосформираните групи и ще анализира възможностите на деца/ младежи, като се прилагат интерактивни форми на работа. За целта, по проекта ще бъдат закупени канцеларски материали, консумативи, материали за арт и трудотерапия, пособия за спорт и физическо развитие. Екипът ще извърши оценка на риска и съвместимостта по между децата, предвидени за настаняване във всеки отделен Център за настаняване от семеен тип. Ще бъде проучено здравословното състояние на всяко от децата и на младежите с оглед с оглед обезпечаване на правилен хранителен режим и при нужда диетична храна при настаняването на децата и младежите в социалните услуги. Персоналът, подпомаган от екипа от специалисти, заедно с децата и младежите ще планират предстоящото преместване и начина на предоставяне на услугата, съобразно индивидуалните потребности на всяко дете. Ръководителят на социалните услуги в двата ЦНСТ ще направи предварително разпределение на социален работник и детегледач за всяко дете. Преди настаняването, децата и младежите, придружени от съответните детегледачи и специалисти ще посетят най-малко три пъти ЦНСТ в гр. Бяла Слатина, в които предстои да живеят. За целта, по проекта ще бъдат закупени необходимите хигиенни, санитарни материали и вещи - дрехи, обувки, козметика, домашни лични вещи, спално бельо, дребни сувенири,лични вещи, към които децата /младежите ще развият чувство на собственост преди преместването и ще подпомогнат разпознаването на новото пространство като „лично“, след поставянето на същите вещи в личните стаи на децата и младежите. Ще се даде възможност на децата/младежите да организират личното пространство в новите си домове, съобразно вкусовете си, възрастовите, половите особености и предпочитания и ще се създаде чувство на „позитивно очакване и радост“ от предстоящата промяна в живота на децата/младежите. Във връзка с преместването на децата и техните лични вещи наетия помощен персонал - 2 лица хигиенисти ще подготвят помещенията и стаите за преместване на децата. За обезпечаване превоза на децата при предварителното посещение в „новите им домове“ община Бяла Слатина ще осигури специализирано превозно средства, а по проекта ще се осигури необходимото гориво. 4.3. Подготовка на документация за преместване и функциониране на двата ЦНСТ Преживяното и наблюденията по време на срещите с децата и младежите се обсъжда с персонала и екипа от специалисти и консултанти, водят се протоколи, анализира се ситуацията, правят се изводи, набелязват се нови стъпки в общуването с цел безпроблемното преместване и адаптация към новите услуги. Задължителната документация ще бъде подготвена с помощта на екипа на проекта и консултантите на услугите. Предвижда се и закупуване на работно облекло за персонала и лицата специалисти, наети във връзка с допълнителните дейности, обезпечаващи процеса на адаптация и преместване на децата/младежите и сключване на договор със Служба по трудова медицина за обезпечаване на дейностите по безопасни и здравословни условия на труд.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 475 974 BGN
Общ бюджет: 423 696 BGN
БФП: 423 696 BGN
Общо изплатени средства: 380 779 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 423 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 95 195 BGN
2015 285 584 BGN
380 779 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 360 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 80 916 BGN
2015 242 747 BGN
323 662 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 279 BGN
2015 42 838 BGN
57 117 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 (Д) разкрити и функциониращи нови социални услуги
Индикатор 4 (Д) Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността, за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз