Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.09-0011-C0001
Номер на проект: А13-31-1
Наименование: „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, чрез внедряване на информационна система и 7 електронни административни услуги в Национална служба по зърното”
Бенефициент: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.04.2014
Начална дата: 03.06.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството и ефективността на обслужването на гражданите, бизнеса, чрез внедряване на нова информационна система и 7 електронни административни услуги, предоставяни онлайн в Национална служба по зърното, както и още 7 електронни административни услуги за целевите групи администрации.
Дейности: Дейност 1: Анализ и разработка на техническа документация за провеждане на процедура по ЗОП Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на документи за възлагане на обществена поръчка по реда глава 8“а“ от ЗОП и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба в областта /ЗОП и ППЗОП/. Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Проучване и анализ на текущата ситуация, на възможностите и на работните процеси, осигуряващи административните услуги на НСЗ, както и описание на детайлните изисквания към ИС на НСЗ. В тази поддейност се предвижда: 1. Извършване на проучване и изготвяне на анализ на текущата ситуация, както и на работните процеси, осигуряващи административните услуги на НСЗ. Анализът следва да съдържа възможностите за изграждане на уеб базирана ИС, както и конкретните необходимости съобразно нуждите на НСЗ. 2. Изготвяне на доклад съдържащ подробно описание на структурата и детайлните изисквания към ИС на НСЗ/ с минимум 8 модула, включени в системата/, както и детайлна техническа спецификация на необходимото оборудване за инсталиране и пускане в реална експлоатация на ИС на НСЗ. Докладът включва техническо решение относно реализация на служебен обмен на данни и на електронни административни услуги (на минимум 14 електронни административни услуги общо), посочване на изискванията за обезпечаване и имплементиране на стандартите за мрежова и информационна сигурност на системата и за подготовка за вписване на услугите в регистрите по ЗЕУ. Посочените документи подлежат на одобрение от Възложителя. Поддейност 3: Изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка по дейност 2, подготовка на техническа спецификация и определяне на критерии за оценка на офертите, разработване на методика за оценяване; Посочените документи подлежат на одобрение от Възложителя. Поддейност 4: Участие на експерт, предложен от избрания изпълнител по поддейност 1 на дейност 1 в работата на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилите оферти, съобразно утвърдената от възложителя методика за оценяване на предложенията за избор на изпълнител на дейност 2, както и участие на представители на избрания изпълнител по поддейност 1 на дейност 1 при приемане на резултатите от извършените дейности при изпълнение на дейност 2, включително при тестването и окончателно приемане на разработената ИС по дейност 2. изготвяне на експертни становища за съответствие и приложимост/качество при приемане на резултатите от дейност 2, поддейности 2, 3, 4, 6, 7 и 8.
Дейност 2: Разработка и внедряване на ИС на НСЗ за реализиране на служебен обмен на данни и предоставяне на електронни административни услуги. Разработка и внедряване на стандарти за информационна сигурност. Обучение. Дейността обхваща реализирането на следните поддейности: Поддейност 1: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез изготвяне и утвърждаване на документация за участие, назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурата и издаване на решение за избор на изпълнител; Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител. Поддейност 2: Провеждане на работни срещи и задълбочен анализ на техническата спецификация, на процесите, както и на изискванията на НСЗ. Изготвяне на детайлен график съобразно сроковете и условията на проведената процедура по поддейност 1 на дейност 2 и изискванията на НСЗ. Предвижда се да се провеждат регулярни работни срещи с експерти на Изпълнителя и екипа за управление на проекта, както и представители на изпълнителя, избран по дейност 1. Поддейност 3. Архитектурен модел (дизайн) на информационната система на НСЗ. - Архитектурният модел (дизайнът) е стандартна фаза при разработката на приложен софтуер, включваща: проектиране на базата данни, вкл. релации между данните; обособяване на логическите елементи и връзките между тях, групиране на функционалните компоненти, дизайн на потребителския интерфейс, определяне на технически параметри - настройки и параметри на технологичната и системна среда, идентифициране на връзките и достъпа до данни, извън системата. Дейността ще се извършва от Изпълнителя при съобразяване с детайлизираните изисквания към ИС, техническата спецификация, изискванията на Възложителя, както и с хардуерната и комуникационна инфраструктура и системна среда, с които разполага или е предвидено да разполага Възложителят. Ръководителят, координатор/и и при необходимост, други членове от екипа за управление на проекта, както и представител/и на изпълнителя избран по дейност 1, съобразно компетентностите си, ще проследят съответствието и приложимостта на разработения Архитектурен модел (дизайн) на информационната система. Представител/и на изпълнителя избран по дейност 1 ще подготви/ят становище за съответствие и качество. Поддейност 4. Техническо разработване на уеб базирана информационна система на НСЗ, тестване на създадената система, миграция на данни и разработване на техническа и експлоатационна документация. При осъществяването на тази дейност Изпълнителят ще извърши следните последователни дейности: 1. Непосредствената програмна разработка на ИС на НСЗ. По време на разработката Изпълнителят следва да използва собствен хардуер, необходимия системен софтуер и развойни средства. Ръководителят, координатор/и и при необходимост, други членове от екипа за управление на проекта, както и представител/и на изпълнителя избран по дейност 1, съобразно компетентностите си, ще проследят съответствието и приложимостта на разработваната (програмирана) информационна система на НСЗ. Представител/и на изпълнителя избран по дейност 1 ще подготви/ят становище за съответствие и приложимост. 2.Тестване на създадената информационна система - В началния етап от софтуерната реализация от Изпълнителя ще се изисква разработване на прототип на информационната система, който ще подлежи на одобрение от Възложителя. След завършване на софтуерната реализация ще се извърши тестване на разработената система. Тестването ще се извършва по предварително уговорен между 2-те страни график с участието на представители на НСЗ; Тестването се извършва в работната среда на Възложителя. Изпълнителят предава разработения програмен код (Source code) на Бенефициента (НСЗ). Разработеният програмен код (Source code), включително пакети, процеси, процедури, функции, класове, библиотеки и др. файлове, изпълнимият код, както и всички изготвени документи в хода на изпълнението остават собственост на НСЗ. Дейността ще завърши с приемателно тестване, като ще се отчете изпълнението на всички дефинирани изисквания на Възложителя, съдържащи се в пълното описание на предмета на поръчката, както и съответствието на реализацията с функционалната и техническата спецификации. В дейността по приемане ще вземат участие ръководителят и координатор/и и при необходимост, други членове от екипа за управление на проекта, както и представител/и на изпълнителя избран по дейност 1, които съобразно компетентностите си, ще следят за съответствието на изработената система с всички изисквания и техническата спецификация. Представител/и на изпълнителя избран по дейност 1 ще подготви/ят становище за съответствие и качество. 3. Миграция на данни - Дейността включва анализ на съществуващите данни от страна на изпълнителя, съхранявани в електронни таблици, разработване на средства/процедури за миграция и изчистване на данни, същинска миграция, анализ на резултатите. В дейността ще вземат участие ръководителят и координатор/и и при необходимост, други членове от екипа за управление на проекта, както и представител/и на изпълнителя избран по дейност 1, които съобразно компетентностите си, ще съдействат при миграция на данните (от гледна точка на информационните системи в НСЗ) от налични електронни системи и таблици, съдържащи данни, които следва да постъпят в продукта на централно ниво и на териториално ниво; 4. Разработване на техническа и експлоатационна документация -В рамките на дейността Изпълнителят следва да подготви документация, която да позволи безпроблемна работа на потребителите с изградената ИС на НСЗ. Тя включва като минимум: - Ръководство за администриране; - Ръководство за работа със системата; - Наръчник на потребителя по модули; - Инструкция за външни потребители за работа с новите електронни услуги.; - Детайлно описание на базата данни и на системната архитектура; - Описание на Source-кода на системата. Документацията следва да се предостави на български език, на хартиен носител – в 2 екземпляра и в електронен формат. Посочените документи подлежат на одобрение от Възложителя. В приемане на резултатите от дейността, съобразно компетентностите си, ще вземат участие ръководителят и координатор/и и при необходимост, други членове от екипа за управление на проекта, както и представител/и на изпълнителя избран по дейност 1. Последните подготвят становище за съответствие и качество. Поддейност 5: Доставка, инсталиране и пускане в реална експлоатация на техническо обезпечение за разработване и пускане в експлоатация на системата. Дейността включва доставка на необходимото оборудване – сървър/и, мрежови устройства и друга техника необходима за работата на системата. Внедряване на тези устройства в регионалните служби и централното управление на НСЗ. Конфигуриране на доставените хардуерни устройства и изграждане на необходимите структури с цел обезпечаване на информационната сигурност. Необходимото оборудване ще се приеме от служители на НСЗ, ръководител и координатори от екипа за управление на проекта, както и представители на изпълнителя, избран по поддейност 1, съобразно компетентностите си с приемо-предавателни протоколи. Доставеното оборудване следва да има минимум 12 месеца гаранционна поддръжка. Поддейност 6: Реализация на служебен обмен на данни и на електронни административни услуги, поддържани от разработената ИС. Подготовка за вписване на услугите в регистрите по ЗЕУ. Реализацията на тази дейност ще отговори на част от специфичните цели на проекта, като ще бъде реализирана съобразно действащото законодателство, както и според потребностите на целевите групи по най-добрия възможен начин, с цел да отговори на техните потребности, предоставяйки по-добро, по-ефективни, по-бързи и по-качествени административни услуги. В хода на реализация ще бъдат реализирани 14 електронни административни услуги, 7 онлайн електронно административни услуги за гражданите и бизнеса и по една за всяка една от целевите групи администрации при условията на частично и/или пълно автоматизиран обмен на данни, даваща им достъп до сигурна и структурирана информация, съобразно техните потребности. В приемане на резултатите от дейността, съобразно компетентностите си, ще вземат участие ръководителят и координатор/и и при необходимост, други членове от екипа за управление на проекта, както и представител/и на изпълнителя избран по дейност 1. Последните подготвят становище за съответствие и качество. Поддейност 7:. Създаване, обезпечаване и имплементиране на стандарти за мрежова и информационна сигурност - Организацията на мрежовата и информационната сигурност на НСЗ ще се извършва посредством създаване на вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност, в съответствие с изискванията на чл. 26 от НОИОСИС, както и посредством конкретни технологични мерки, каквато е изграждането на сигурна виртуална частна мрежа между централното управление и териториалните структури (звена) на НСЗ и всички други действия. Изпълнителят е необходимо да извърши идентифициране, оценка и анализ на рисковете за информационната сигурност в НСЗ в контекста на новата ИС. Да даде препоръки за създаване на вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност, които да бъдат съгласно изискванията на чл. 26 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност и обективните необходимости на новата ИС. Както и да конфигурира доставените хардуерни устройства и да изгради необходимите структури с цел обезпечаване на информационната сигурност. В приемане на резултатите от дейността, съобразно компетентностите си, ще вземат участие ръководителят и координатор/и и при необходимост, други членове от екипа за управление на проекта, както и представител/и на изпълнителя избран по дейност 1. Последните подготвят становище за съответствие и качество. Поддейност 8. Внедряване на разработената информационната система - Дейността ще се извърши от изпълнителя по проекта, като: 1. Разработената и тествана система се инсталира в работна среда; 2. Стартира реалното използване на системата централното управление и териториалните структури (звена) на НСЗ. След внедряване на системата, изпълнителят е длъжен да я поддържа ганционно за период от минимум 36 месеца, за което не се дължи допълнително заплащане. В дейността ще се включат ръководителят, координатор/и и при необходимост, други членове от екипа за управление на проекта, както и представител/и на изпълнителя избран по дейност 1, които съобразно компетентностите си ще съдействат при фактическото внедряване продукта по отношение на всички модули и включени услуги на централно ниво и на териториално ниво. Представител/и на изпълнителя избран по дейност 1 подготвят становище за съответствие и качество. Поддейност 9. Обучение за работа с разработената система и стандартите за мрежова и информационна сигурност Изпълнителят трябва да извърши обучения за работа с разработената система и стандартите за мрежова и информационна сигурност на 54 служители на НСЗ. За целта ще се проведат 3 /три/ обучения, всяко от които с участието на потребителите на системата, разпределени в зависимост от модулите, които ще се използват от съответните потребители. Продължителността на всяко обучение ще бъде в рамките на минимум 3 последователни дни, по 8 часа на ден. Едно от предвидените обучения ще бъде за обучение на обучители за работа със системата. Материалите за целите на обучението, както и самото обучение следва да бъдат предоставени на български език, на хартиен и електронен носител. Разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки) и за провеждане на самото обучение: наем на зала за обучението, техника, лектори, кетъринг, и материалите за обучение следва да са за сметка на Изпълнителя. В приемане на резултатите от дейността, съобразно компетентностите си, ще вземат участие ръководителят и координатор/и и при необходимост, други членове от екипа за управление на проекта.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Дейността обхваща реализирането на следните поддейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: Поддейност 1: Подготовка на документи за възлагане на обществена поръчка по реда глава 8“а“ от ЗОП и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба в областта /ЗОП /. Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта включващо: Организиране на 2 пресконференции - при старта и при приключване на проекта – за не повече от 100 души до 4 часа, включени кафе паузи и техническо обезпечение; Организиране на информационни дни в териториалните звена на НСЗ – минимум по 2 дни във всички 18 поделения на НСЗ; Организация на 6 кръгли маси с представители на целевите групи – за не повече от 50 души до 4 часа, включени кафе паузи и техническо обезпечение; Изработване на стикери – 30 броя с размер 60см на 30см пълноцветни. Стикерите ще се ползват за обозначаване на проекта в регионалните служби на НСЗ; Подготовка и печат на 5 000 пълноцветни информационни листовки с размер А5 – за информационните дни, пресконференциите и др.; Подготовка и печат на 500 подробни информационни брошури с размер А5 8 страници; Изработка на банер от винил с осигурена стойка към него, който да бъде използван при събитията – приблизителен размер 2 на 1 м.; Изготвяне на електронна информационна брошура; Създаване на специална Категория в интернет страницата на НСЗ, където да бъдат публикувани изготвените електронни материали и информация за развитието и напредъка по проекта; Изработване на информационна табела за обозначаване на проекта в сградата на Централното управление на НСЗ, приблизителен размер 1м на 0.70м.; Изработка на брандирани химикали (автоматични сини) и падове (80л. А4 спирала) по 500 броя; Изработване и публикуване на по 1 прессъобщение в началото и края на проекта за национални, регионалните и специализираните медии, съответно за анонсиране на старта на проекта, целите и очакваните резултати и на 1 прессъобщение при приключване на проекта за отчитащо постигнатите резултати по проекта. –общо 6 прессъобщения. На всички събития, обучения, материали и съобщения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК, като се изписва и името на проекта.
Дейност 4 - Независим финансов одит Дейността включва извършване на независим финансов одит след приключване на проекта и в рамките на неговото изпълнение. За реализиране на дейността ще бъдат извършени следните мерки: Поддейност 1: Подготовка на документи за възлагане на обществена поръчка по реда глава 8“а“ от ЗОП и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, при спазване на изискванията на нормативната уредба в областта /ЗОП /. Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Извършване на независим финансов одит. В съответствие с международните одиторски стандарти, одитът ще включва следното: 1) проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проектите от страна на НСЗ; 2) проследяване ефективното прилагане от страна на НСЗ на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПАК. Извършването на независим финансов одит ще осигури допълнителен механизъм за проследяване изпълнението на дейностите и отчитане на разходи по проекти на ОПАК. В допълнение, независимия финансов одит ще подпомогне НСЗ при отчитане на проекта и проверка и подготовка на задължителните елементи при отчитане на разходите по проектите по ОПАК и изплащане на заявените финансови средства своевременно.
Дейност 5: Организация и управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 423 695 BGN
Общ бюджет: 369 260 BGN
БФП: 369 260 BGN
Общо изплатени средства: 369 260 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 369 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 738 BGN
2015 284 522 BGN
369 260 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 313 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 027 BGN
2015 241 844 BGN
313 871 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 711 BGN
2015 42 678 BGN
55 389 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Подготвени публична покана и приложения към нея, съгласно чл.101б.,ал.1 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка по реда глава 8“а“ от ЗОП;
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Подготвен Анализ.;
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Подготвен доклад
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Пълно описание на предмета на поръчката;
Индикатор 8 (Д) По дейност 1 - Техническата спецификация
Индикатор 9 (Д) По дейност 1 -Документ „Изисквания към технически възможности и квалификация на участниците“;
Индикатор 10 (Д) По дейност 1 - Документ „Критерии за оценка на предложенията и методика при критерий икономически най-изгодна оферта.;
Индикатор 11 (Д) По дейност 1 - Участие в комисия за избор на изпълнител
Индикатор 12 (Д) По дейност 1 - Експертни становища за съответствие и приложимост/ качество при приемане на резултатите от дейност 2, поддейности 2, 3, 4, 6, 7 и 8
Индикатор 13 (Д) По дейност 2 - Подготвена документация за участие в обществена поръчка;
Индикатор 14 (Д) По дейност 2 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 15 (Д) По дейност 2 - Сключен договор за изпълнение с избран изпълнител
Индикатор 16 (Д) По дейност 2 - Протоколи от работни срещи; Анализ на техническата спецификация;
Индикатор 17 (Д) По дейност 2 - Детайлен график за изпълнение на договора
Индикатор 18 (Д) По дейност 2 - Архитектурен модел (дизайн) на информационна система на НСЗ
Индикатор 19 (Д) По дейност 2 - Разработено софтуерно приложение;
Индикатор 20 (Д) По дейност 2 - Изготвяне на становище за съответствие и приложимост на разработената(програмираната) ИС;
Индикатор 21 (Д) По дейност 2 - Протоколи от проведените тестове;
Индикатор 22 (Д) По дейност 2 - Приета от Възложителя ИС– в готовност за опитна експлоатация
Индикатор 23 (Д) По дейност 2 - Разработени програмен код (Source code)
Индикатор 24 (Д) По дейност 2 - Изготвено становище за цялостното съответствие на тестовете по заложените изисквания на НСЗ
Индикатор 25 (Д) По дейност 2 - Спецификация за миграция на данни в ИС на НСЗ
Индикатор 26 (Д) По дейност 2 - Мигрирани данни в ИС
Индикатор 27 (Д) По дейност 2 - Изготвена документация на ИС
Индикатор 28 (Д) По дейност 2 - Ръководство за администриране
Индикатор 29 (Д) По дейност 2 - Ръководство за работа със системата
Индикатор 30 (Д) По дейност 2 - Наръчник на потребителя по модули
Индикатор 31 (Д) По дейност 2 - Инструкция за външни потребители за работа с новите електронни услуги
Индикатор 32 (Д) По дейност 2 - Детайлно описание на базата данни и на системната архитектура
Индикатор 33 (Д) По дейност 2 - Описание на Source-кода на системата
Индикатор 34 (Д) По дейност 2 - Приемо-предавателни протоколи за доставка, инсталиране и пускане в реална експлоатация на техническо обезпечение за разработване и пускане в експлоатация на системата
Индикатор 35 (Д) По дейност 2 - Осъществена свързаност, необходима за служебното предоставяне на данни на целевите групи на проекта;
Индикатор 36 (Д) По дейност 2 - Реализиране на административно електронни услуги;
Индикатор 37 (Д) По дейност 2 - Подготвена документация за стартиране на процедурата по регистриране на електронните услуги, информационните обекти в регистрите по ЗЕУ
Индикатор 38 (Д) По дейност 2 - Документ съдържащ предложение за набор от вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Индикатор 39 (Д) По дейност 2 - Инсталирана и внедрена ИС на НСЗ
Индикатор 40 (Д) По дейност 2 - Проведени обучения на 54 служители за работа с разработената система и стандартите за мрежова и информационна сигурност
Индикатор 41 (Д) По дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 42 (Д) По дейност 3 - Подготвени публична покана и приложения към нея, съгласно чл.101б.,ал.1 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка по реда глава 8“а“ от ЗОП;
Индикатор 43 (Д) По дейност 3 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 44 (Д) По дейност 3 - Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 45 (Д) По дейност 3 - Провеждане на пресконференции, до 4 часа и до 100 души
Индикатор 46 (Д) По дейност 3 - Информационни дни в териториалните звена на НСЗ
Индикатор 47 (Д) По дейност 3 - Провеждане на кръгли маси с до 50 души до 4 часа
Индикатор 48 (Д) По дейност 3 - Изработване на стикери с размер 60см на 30см, пълноцветни
Индикатор 49 (Д) По дейност 3 - Печат на пълноцветни информационни листовки с размер А5;
Индикатор 50 (Д) По дейност 3 - Печат на подробни информационни брошури с размер А5 8 страници
Индикатор 51 (Д) По дейност 3 - Доставка на банер от винил с осигурена стойка към него
Индикатор 52 (Д) По дейност 3 - Изготвяне на електронна информационна брошура
Индикатор 53 (Д) По дейност 3 - Разработка на специална категория в интернет страницата на НСЗ за проекта
Индикатор 54 (Д) По дейност 3 - Изработване на информационна табела за обозначаване на проекта в сградата на ЦУ на НСЗ
Индикатор 55 (Д) По дейност 3 - Изработка на брандирани химикали (автоматични сини)
Индикатор 56 (Д) По дейност 3 - Изработка на падове (80л. А4 спирала)
Индикатор 57 (Д) По дейност 3 - Изработване и публикуване на прессъобщения
Индикатор 58 (Д) По дейност 4 - Подготвени публична покана и приложения към нея, съгласно чл.101б.,ал.1 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка по реда глава 8“а“ от ЗОП
Индикатор 59 (Д) По дейност 4 - Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 60 (Д) По дейност 4 - Сключен договор с избрания изпълнител
Индикатор 61 (Д) По дейност 4 - Изготвени междинен и окончателен одитни доклади при отчитане на проекта
Индикатор 62 (Д) По дейност 5 - Изготвени вътрешни правила за управление на проекта
Индикатор 63 (Д) По дейност 5 - Изпълнени дейности по проекта в рамките на предвидения график
Индикатор 64 (Д) По дейност 5 - Постигнати резултати в предвидените срокове
Индикатор 65 (Д) По дейност 5 - Постигнати индикаторите за изпълнение на проекта;
Индикатор 66 (Д) По дейност 5 - Адекватно и навременно управлявани рискове, проблеми и промени
Индикатор 67 (Д) По дейност 5 - Минимум 2 бр. проведени срещи на екипа месечно


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз