Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0064-C0001
Номер на проект: А13-22-64
Наименование: „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА“
Бенефициент: Изпълнителна агенция по лекарствата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 13.05.2014
Дата на приключване: 13.02.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията и компетентността на служителите в Изпълнителната агенция по лекарствата за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Разработване на процедура за осъществяване на вътрешен мониторинг, в която ще бъде описан механизма за вътрешен мониторинг на проекта • Изготвяне на работен план с подробен график с функциите и отговорностите на екипа. Екипът ще се събира на регулярни работни срещи. Ще се изготвят протоколи от всяка среща. Членовете на екипа ще изготвят текущата документация – финансова, техническа, доклади от срещи, мониторинг и др.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители. Подготовка на тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители ще се извърши съгласно изискванията на УО и българското законодателство. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител/и ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнител/и ИАЛ ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Участие на служители от Изпълнителната агенция по лекарствата в обучения, включени в каталога на ИПА В рамките на тази дейност ще бъдат проведени 6 обучения по каталога на ИПА за 2014 година. Целта, която ще бъде постигната чрез тях, е да се разшири полето на знания и компетентност на администрацията и да се подобри прилагането на релевантното законодателство. 1. Курс „Прилагане правото на ЕС“, за юристи (ЕПФ-1-1) – 2 обучени служители. Чрез този курс се цели да се представят основните особености и елементите на правната система на ЕС. дейност на ВКС за служители, които са юристи. Съдържание на курса: Основни особености на правната система на ЕС;Източници на първичното право на ЕС;Източници на производното право на ЕС-регламент, директива, решение; Международните договори в правото на ЕС; Основни принципи на прилагане правото на ЕС; Допълващи принципи на правото на ЕС; Отговорност на държавите-членки при неизпълнение на правото на ЕС; Задължения на националните органи по прилагане правото на ЕС; Последици от неправилното прилагане правото на ЕС. 2. Курс „Електронни таблици с MS EXCEL“(базов курс) (ИТО-2) - 20 обучени служители. Цели на обучението: да се придобият знания и умения за проектиране, създаване на електронни таблици и използване на основни функции за анализ на данните. Учебно съдържание: Създаване на електронни таблици с MS EXCEL, функции за обработка на данни в таблица, сортиране на данни в таблицата, графично представяне на данни от таблицата, форматиране на печатната страница и отпечатване. 3. Курс „Електронни таблици с MS EXCEL“ (над-граждащ курс ) (ИТО-3) – 10 обучени служители Цели на курса: да се придобият знания и умения за използване на функционалните умения на MS EXCEL за обработка на данните в таблиците. Учебно съдържание: Управление на работните листове; Усъвършенстване на техниката за писане на формули; Потребителски формати и условно форматиране; Защита на клетки и работни листове; Групиране и консолидиране на отчети; Използване на филтър за анализ на данни. 4. Курс „Презентационни умения. MS Power Point“ - (надграждащ курс)-(З-9) – 5 обучени служители Цели на обучението – Да се изградят практически умения за презентиране и ефективна комуникация с аудиторията. Учебно съдържание: Принципи за разработване на добра презентация; Ефективни техники за презентиране и овладяване на аудиторията; Език на тялото; Практически упражнения с видеокамера. 5. Семинар „Работа със списъци и база данни в MS EXCEL“ (З-7) – 5 включени служители Цели на курса: да се придобият знания и умения при обработването на данни в MS EXCEL. Съдържание: Изисквания към данните, предварителен филтър, функции за анализа на базата данни. 6. Семинар на тема „Концепцията за комплексно административно обслужване“ – (УА -7) – 8 включени служители Семинарът е предназначен за служители на ръководни позиции в агенцията и цели да запознаване със същността и принципите на комплексното административно обслужване, правната рамка и добрите практики.
Дейност 4. Провеждане на външни специализирани обучения по ключови компетентности В рамките на тази дейност ще бъдат проведени следните обучения: 1. Обучение по английски език. Обучение по английски език ще преминат общо 20 служители на Изпълнителната агенция по лекарствата. Те ще бъдат включени в курс на обучение, който отговаря на техните нужди, в съответствие с нивото на владеене на езика на всеки от тях. Нивото за начинаещи е съобразено с европейската езикова рамка и не дублира обученията, включени в каталога на ИПА. То е с продължителност от 150 учебни часа и ще се организира в 1 група от 10 служители. След приключването му служителите ще получат сертификат, съобразно тази рамка, като всеки служител ще може: • при слушане да разбира най-често срещани употребявани думи и изрази, свързани с личността и семейството, обкръжение и работа, може да разбира смисъла в обяви и съобщения; • да чете кратки текстове, открива определена информация в текстове като проспекти, менюта, разписания, писма, служебни документи; • да общува при изпълнението на обичайни задачи, които изискват пряк обмен на информация по познати теми, да участва в разговор с кратки реплики; • да направи с прости изречения описание на семейството си и други хора, образование и работа в сегашно и минало време; • да напише кратко съобщение, лично писмо, благодарност. Нивото за напреднали е съобразено с европейската езикова рамка и не дублира обученията, включени в каталога на ИПА То е с продължителност от 150 учебни часа и в него ще бъдат включени 10 служители, в 1 група. След приключването му служителите ще получат сертификат, съобразно тази рамка, като всеки служител ще може: • при слушане да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, свободното време, схваща основното от радио и телевизионни предавания за актуални събития и теми. • да чете текстове, написани предимно на всекидневен език или от професионалната сфера, разбира описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в бизнес писма. • да общува като участва без предварителна подготовка в разговори по професионални и лични теми, актуални събития и теми от ежедневието, да изразява отношението си. Съответните курсове завършват със сертификат за преминатото обучение. 2. Обучение на тема "Работа в екип и екипна ефективност" - 60 обучени служители. Обучението ще бъде организирано за служителите за шест от дирекциите в Изпълнителната агенция по лекарствата. То ще даде обща картина на важността от добрата комуникация и важността от екипната работа за постигане на резултати на различни нива в работата на администрацията и връзката с постигане на цели на стратегическо ниво. Служителите ще бъдат запознати с най-съвременни методи и похвати за работа в екип, екипна ефективност, мотивация на служителите и т.н. В него ще бъдат включени елементи на ролеви игри и повишаване на доверието между служителите, изграждане на екип. Обучението ще е изнесено и с продължителност от 3 дни, като служителите ще бъдат разделени на 2 групи. В първата група ще бъдат включени служителите от дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството“ – отдел „Управление на качеството”, дирекция „Клинични изпитвания”, дирекция „Контрол на лекарствената употреба”, тъй като освен необходимостта от екипност в рамките на дирекцията, е необходимо да се постигне добра комуникация между дирекциите. Същият аргумент е използван и при формиране на втората група – от служители на отдел „Правно-нормативно осигуряване” на дирекция „Правно-нормативно осигуряване и управление на качеството“, дирекция „Контрол на трансфузионната система”, дирекция „Медицински изделия”, дирекция „Анализи на лекарствените продукти“. Основни теми, които ще бъдат включени в обучението са: Визия и мисия на организацията. Индивидуални цели и цели на организацията;Формиране на екипи; Роли и връзки в екипа – формални и неформални; Екипна ефективност; Мотивация; Доверие; Структура и цели на организацията и др. 3. Обучение на тема "Стратегическо планиране" – 20 обучени служители. Това обучение е предназначено за служителите от ръководния персонал на Изпълнителната агенция по лекарствата – изпълнителен директор, заместник изпълнителен директор, главен секретар, директори на дирекции и началници на отдели.. В обучението ще бъдат включени Въведение и общо представяне на процеса на стратегическо планиране. Необходимост, етапи и методи на стратегическо планиране. Визия, мисия и стратегически план. Определяне целите на стратегическия план. Стратегически цели и задачи. Формулиране на задачи, програми за действие и др. Обучението по стратегическо планиране е предназначено за служителите на ИАЛ, от които се очаква да са основния двигател и пример по отношение политиките и добрите практики в областта на ефективното и ефикасно управление на агенцията. В резултат на това обучение ще се повишат знанията и уменията на обучените лица и ще се повиши техния капацитет по отношение на планиране, което ще гарантира в бъдеще високото качество на предоставяне на услугите от служителите на агенцията. Обучението ще е изнесено и с продължителност от 3 дни. Обученията по дейност 4 ще бъдат реализирани от избран/и външен/и изпълнител/и, съгласно дейност 2.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Настоящата дейност е предвидена в проекта като средство за осигуряване на благоприятна, добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевите групи и заинтересованите страни за дейностите, целите, резултатите от проекта и приноса на ЕСФ, ОПАК и бюджета на Р България. По тази дейност ще бъдат организирани една начална и една заключителна пресконференции. На първата пресконференция ще бъде представен проектът, така както е предвиден и очакваните резултати от него. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието. На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати. Предвиждат се да бъдат подготвени и отпечатани 400 брошури, представящи проекта и постигнатите по него резултати.Информация за проекта и резултатите от него ще бъдат публикувани на Интернет страницата на агенцията. Работата на Изпълнителната агенция по лекарствата по проекта ще бъде обозначена с информационна табела.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 887 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 977 BGN
2015 - 16 977 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 431 BGN
2015 - 14 431 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 547 BGN
2015 - 2 547 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сключени договора с членовете на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Процедура за вътрешен мониторинг
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Работен план с подробен график за реализация на проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Проведени срещи с екипа
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Изготвени и предадени доклади до УО на ОПАК
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Разработена документация
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Проведена процедура за избор на изпълнител
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Избрани изпълнители
Индикатор 12 (Д) По дейност 2 - Сключени договори с изпълнители
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Брой проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Брой включени в обученията служители
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 16 (Д) По Дейност 4 - Брой проведени обучения
Индикатор 17 (Д) По Дейност 4 - Брой включени в обученията служители
Индикатор 18 (Д) По Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 19 (Д) По Дейност 5 - Проведени въвеждаща и заключителна пресконференции
Индикатор 20 (Д) По Дейност 5 - Изготвяне на брошура, представяща проекта
Индикатор 21 (Д) По Дейност 5 - Изготвяне на брошура, представяща резултатите от проекта
Индикатор 22 (Д) По Дейност 5 - Публикации в интернет страницата на агенцията
Индикатор 23 (Д) По Дейност 5 - Изготвен информационен банер
Индикатор 24 (Д) По Дейност 5 - Изготвена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз