Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.02-0011-C0001
Номер на проект: А08-14-39/30.07.2008
Наименование: Оптимално изпълнение на обществените функции в сферата на регионалното развитие и благоустройството чрез аутсорс на услуги в обществена полза и публично – частно партньорство.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно използване на публичните ресурси в областта на регионалното развитие и благоустройството в специфични области от компетенцията на МРРБ чрез аутсорс на услуги в обществена полза и публично – частно партньорство (ПЧП).
Дейности: 1. Анализ на функциите на МРРБ за идентифициране на възможностите за оптимизиране на дейността му чрез аутсорс (изнесено възлагане на дейности) чрез обществени поръчки и публично-частно партньорство при изпълнението на услуги в обществена полза.
2. Разработване на наръчник на изнесеното възлагане на дейности (аутсорс).
3. Подготовка на промени в подзаконовата нормативна база в сферата на управление на МРРБ с цел легитимиране на новия управленски подход и създаване на предпоставки за ефективно публично-частно партньрство.
4. Разработване на инструментариум на аутсорса и публично – частното партньорство (ИА-ПЧП) в сферата на МРРБ
5. Провеждане на работни групи, национална конференция и обучителни семинари за изграждане на административен капацитет и мултиплициране прилагането на (ИА-ПЧП).
6. Разработване на форми за инвеститорски интерес с финансова, икономическа и търговска информация за заявяване на потенциални инвестиционни намерения в сферите на управление на МРРБ.
7. Разработване на уеб базиран формат на формите за инвеститорски интерес и създаване на електронна система за подбор на инвеститори при аутсорсинг и публично – частно партньорство в системата на МРРБ
9. Одит
8. Информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 805 353 BGN
Общ бюджет: 127 866 BGN
БФП: 127 866 BGN
Общо изплатени средства: 127 866 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 286 347 BGN
2010 2 589 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 161 071 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 866 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 243 395 BGN
2010 2 201 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 136 910 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 686 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 42 952 BGN
2010 388 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 24 161 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 180 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Анализ на функциите на МРРБ
Индикатор 2 Идентифицирани нормативни актове, в които е необходима промяна
Индикатор 3 Подготвен план за действие за работата на ведомството в сферата на ПЧП
Индикатор 4 Проучени добри практики от страни членки на ЕС на системи
Индикатор 5 Брой публикувани Наръчника "Добри практики аутсорс"
Индикатор 6 Брой експерти запознати с добри практики от страни членки на ЕС
Индикатор 7 Подготвени проекти на измения в нормативни актове
Индикатор 8 Създаден инструментариум за аутсорса
Индикатор 9 Обучени служители за прилагане на инструментариума 4 обучения по 20 обучени
Индикатор 10 Обучени обучители – 4 обучения по 15 участника
Индикатор 11 Брой разработени форми за инвеститорски интерес
Индикатор 12 Брой на разработените електронни форми във уеб базиран формат
Индикатор 13 Брой обучени служители за работа с уеб базирания формат на формите – 30 представители на целевите групи
Индикатор 14 Брой проведени информационни срещи ( пресконференции)
Индикатор 15 Брой произведени и разпространени информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз