Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0050-C0001
Номер на проект: A13-22-50
Наименование: УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ
Бенефициент: Държавна Агенция по горите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 08.05.2014
Дата на приключване: 15.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството и ефективността на работата на администрацията в Горска семеконтролна станция (ГСС) Пловдив, Лесозащитна станция (ЛЗС) Пловдив; Лесозащитна станция (ЛЗС) Варна; Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове (ОСБГВ) Свищов; Опитна станция по дъбовите гори (ОСДГ) Бургас чрез повишаване на професионалната компетентност на нейните служители
Дейности: Дейност 5: Дейности за информация и публичност Тази дейност ще бъде извършвана по време на цялата продължителност на проекта. С цел осигуряване на широка публичност и популяризиране на дейностите по проекта, с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ, ще бъдат използвани следните информационни и комуникационни механизми: - Подготовка и публикуване на публикации в регионални печатни и он-лайн медии по време на изпълнение на проекта; - Отразяване на изпълнението на проекта на интернет страниците на ИАГ, ГСС - Пловдив, ЛЗС - Пловдив; ЛЗС - Варна; ОСБГВ - Свищов; ОСДГ - Бургас - Информационен банер, който ще се използва по време на провеждане на обученията; - Провеждане на пресконференция; - Изработване на химикалки със ситопечат, брандирани папки и нотпадове за участниците в обученията.
Дейност 1: Стартиране и успешно управление на проекта С тази дейност се полага началото на проекта и ефективното й реализиране има важно значение за постигане на поставените цели, резултати и състояния. За осъществяването й ще бъдат предприети следните стъпки: • определяне на екип за управление на проекта който ще се състои от двама експерти – ръководител и счетоводител. Същността на административна подготовка се изразява в създаване на административна организация за изпълнение на проекта; мобилизиране на ресурси (финансови, човешки и материални); организиране на счетоводната отчетност; изготвянето на процедури на проследяване и мониторинг, правила за документооборот и други; • провеждане на първа работна среща на екип за управление на проекта, на която да се разпределят основните оперативни задачи и отговорностите на всеки един от тях. Ще бъде изготвен актуализиран график за изпълнение на проектните дейности. Ще бъдат уточнени възможните рискове, които биха довели до забавяне изпълнението на проекта и начините за тяхното преодоляване. • създаване на система за постоянен вътрешен мониторинг по изпълненеито на проекта до неговото финално отчитане. Ще се провеждат месечни работни срещи на екипа и ще се изготвят периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта.
Дейност 3: Обучения за придобиване на специфични ключови компетенции. Изпълнението на дейността предвижда организиране и провеждане на обучения по ключови компетеции /изнесени обучения/. Изнесените обучения ще се проведат по следните теми: 3.1. "Лидерски умения и екипна ефективност". В обучението ще се включат 15 служители с ръководни функции от ГСС - Пловдив, ЛЗС - Пловдив; ЛЗС - Варна; ОСБГВ - Свищов; ОСДГ - Бургас. Обучението предоставя възможност за създаване и усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения на включените в него служители. Предвижда се обучението да е в рамките на два дни. 3.2. "Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация". В обучението ще се включат 15 служители с ръководни функции от ГСС - Пловдив, ЛЗС - Пловдив; ЛЗС - Варна; ОСБГВ - Свищов; ОСДГ - Бургас.. Целта му е личната мотивация на служителите за ефективна реализация на работното място най-вече чрез задълбочаване на знанията за психологическите механизми, чрез които индивидите моделират поведението си. Предвижда се обучението да е в рамките на два дни. 3.3. Организиране и провеждане на Изнесено обучение, за 50 служители на ГСС - Пловдив, ЛЗС - Пловдив; ЛЗС - Варна; ОСБГВ - Свищов; ОСДГ - Бургас на тема: "Изграждане на екип и работа в екип. Усвояване на техники за компетентно поведение в деловата среда". Предвижда се обучението да е в рамките на два дни. Организацията и провеждането на обученията ще бъде извършено от обучаваща организация, с правоспособност за провеждане на такъв тип обучения.
Дейност 4 : Обучение по английски език Изпълнението на дейността предвижда провеждане на чуждоезиково обучение по английски език. Обучението ще се проведе в съответствие с изискванията на Европейската езикова рамка за ниво А 1. Дейността ще стартира с провеждането на входящ тест и последващо сформиране на обучителните групи. При изпълнението на дейността ще се провеждат междинни тестове за определяне нивото на напредък на служителите. На финала ще се проведе финален изпит от няколко компонента за всяко от нивата и на успешно преминалите изпита ще се ще бъде издаден сертификат. Предвижда се обучението да е дългосрочно, без откъсване от работното място и с цел придобиване на по задълбочени и трайни знания. Обучението ще е с продължителност от три месеца с натовареност 150 академични часа. Предвидено е в обучението да се включат общо 50 служители - по 10 за всяка администрация по отделно.
Дейност 2: Участие в обучения от каталога на Института по публична администрация Дейността е насочена към обучения на служители от ГСС - Пловдив, ЛЗС - Пловдив; ЛЗС - Варна; ОСБГВ - Свищов; ОСДГ - Бургас за повишаване на техния капацитет. Обученията ще се провеждат от ИПА след подаване на заявка от съответната администрация За целите на непрекъсването на работния процес и поради факта, че служителите от администрацията следва да бъдат обучавани в работно време ще се изготви точен и конкретен план за посещение. Изпълнението й предвижда участие в следните обучения: - Електронни таблици с MS Excel (базов курс) (ИТО-1) Предвижда се в него да вземат участие 20 служители (по четирима от всяко специализирано териториално звено); - Работа с документи с MS WORD (ИТО-2) Предвижда се в него да вземат участие 20 служители (по четирима от всяко специализирано териториално звено); - Презентационни умения. MS POWER POINT (ИТО-7) Предвижда се в него да вземат участие 20 служители (по двама от всяко специализирано териториално звено); - Прилагане на административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) (ПП-5-2) Предвижда се в него да вземат участие 5 служители (по един от всяко специализирано териториално звено);
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Мойри Ко ЕООД
ЕЙТ Корпорейт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 157 BGN
Общ бюджет: 43 344 BGN
БФП: 43 344 BGN
Общо изплатени средства: 17 831 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 831 BGN
2015 0 BGN
17 831 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 157 BGN
2015 0 BGN
15 157 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 675 BGN
2015 0 BGN
2 675 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Успешно реализиран проект
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - Обучения
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Обучения
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По Дейност 4 - Езикови обучения по английски език
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - Публикации в регионални печатни и он-лайн медии по време на изпълнение на проекта
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Информационен банер
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Бр. пресконференция
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Химикалки със ситопечат
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Брандирани папки
Индикатор 16 (Д) По Дейност 5 - Бр. и нотпадове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз