Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0051-C0001
Номер на проект: A13-22-51
Наименование: РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЕ, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ
Бенефициент: Държавна Агенция по горите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 08.05.2014
Дата на приключване: 15.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на координацията и комуникацията на държавната горска администрация в управляваните от нея територии с обществото, с цел оптимизиране на предоставяната информация и отчети в съответствие с най-добрите европейски практики
Дейности: Дейност 1: Организация и успешно управление на проекта Ясното формулиране на критерии и преследването на конкретни резултати е предпоставка за обективно управление и изпълнение на проекта. Задачите и отговорностите по осъществяване на дейностите по проекта ще се разпределят между двамата члена на екипа - ръководител и счетоводител. Дейностите по организация и управление предвиждат разделение на задачите съгласно функционалните задължения и отоговорности; създаване на правила за вътрешен контрол и финансова отчетност при управлението на проекта и съхранението на проектната документация; провеждане на процедури за избор на изпълнители; текущ контрол по изпълнение на дейности, възложени на външни изпълнители; текущо отчитане по фази и етапи от изпълнението, както и текущ мониторинг на отделните етапи от проекта, включително и след приключването му.
Дейност 2: Специализирано обучение по оценка на ловни трофеи в съответствие със специфичната дейност на служители от Регионална дирекция по горите - Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен За оценката на европейските видове дивеч от експертите на Международния съвет за опазване на дивеча (CIC), са разработени формули, които включват показатели, изразяващи силата и мощта на животните, красотата на трофеите: дължините и дебелините на отделни елементи на трофея, неговото тегло и красота. Според изискванията на CIC, тези размери трябва да се мерят достатъчно точно и в съответствие с изискванията на формулите на СIС, за да бъдат реални оценките и с достатъчна точност да изразяват естетическата и биологическа значимост на трофеите. Във връзка с гореописаното и с цел надграждане и прецизиране на познанията в съответствие с изискванията на Международния съвет за опазване на дивеча се предвижда провеждане на двудневно обучение за служителите от Регионална дирекция по горите - Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен, пряко отговарящи за извършването на този вид административна услуга. Обучението има за цел да запознае служителите с общите правила и принципи при работата по оценка на ловните трофеи, утвърдени и като изисквания на СIС, както и с начините за прецизно измерване и оценка на ловните трофеи. В обучението ще вземе участие и представител на отдел „Лов и опазване на дивеча”, ИАГ. Всеки от участниците ще получи сертификат за преминатото обучение.
Дейност 4: Обучения по английски език на служителите от Регионална дирекция по горите - Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен Изпълнението на дейността предвижда провеждане на четири продължаващи обучения по английски език за служителите на всяка Регионална дирекция по горите в Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен по английски език, съобразно европейските единни критерии за познания по езици - ниво А 1. Предвижда се обучението да е дългосрочно, без откъсване от работното място и с цел придобиване на по задълбочени и трайни знания. Първоначално ще се избере обучител, който ще идентифицира нуждите на служителите и ще определи най-подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на занятията. За да се установи какъв е напредъкът на служителите ще се провеждат текущи контролни тестове по време на курса и ще се изготвят ежемесечни отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове. В края на курса ще се проведе финален тест и на всеки успешно преминал теста ще бъде издаден сертификат. (40 служители от четирите РДГ). Предвижда се обучението да се проведе в рамките на 150 академични часа, разпределени в рамките на 3 месеца, съобразно заетостта на служителите.
Дейност 5: Изграждане на устойчив механизъм за обучение и повишаване на административната ефективност в Регионална дирекция на горите - Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен В рамките на настоящата дейност се предвижда провеждане на 3 обучения по три теми, а именно: 3.1. Обучение за "Лидерски умения". 3.2. Обучение за "Работа в екип и екипна ефективност" и 3.3. Обучение по "Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда - работа с представители на малцинствени и уязвими групи". 3.1. В обучението "Лидерски умения" ще вземат участие 16 служители с ръководни функции (по 4 от всяка РДГ). Предвижда се включване на теми: лидерски компетенции; техники за подобряване на представянето на другите и самите нас; техники за благоприятна съвместна работа; Ролята на лидера за достигане на високи резултати и т.н. Обучението ще е изнесено в рамките на 2 дни. 3.2. В мотивационното обучение "Работа в екип и екипна ефективност" ще се включат 40 служители от Регионална дирекция на горите - Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен (по 10 от всяка РДГ). В ежедневната си работа служителите се налага да комуникират активно по между си, за да изпълняват ефективно своите задължения. Основни теми, които ще бъдат включени в обучението са: формиране на екипи; роли и връзки в екипа; екипна ефективност; роли на членовете в един екип в обичайна ситуация и при криза. Обучението ще е изнесено 2-дневно. 3.3. Третото обучение "Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда - работа с представители на малцинствени и уязвими групи" Обучението ще бъде изнесено, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция. Обучението ще бъде изнесено, 2-дневно. В него ще вземат участие 12 служители (по трима от всяка РДГ).
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейността ще ще се изпълнява по време на цялата продължителност на проекта. С цел осигуряване на широка публичност и популяризиране на дейностите по проекта, с финансовата подкрепа на ЕС чрез ЕСФ, ще бъдат използвани следните информационни и комуникационни механизми: - Подготовка и публикуване на публикации в регионални печатни и он-лайн медии по време на изпълнение на проекта; - Отразяване на изпълнението на проекта на интернет страниците на ИАГ, Регионална дирекция по горите - Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен; - Информационен банер, който ще се използва по време на провеждане на обученията; - Пресконференция за информиране на обществеността;; - Изработване на химикалки със ситопечат, брандирани папки и ноутпадове за участниците в обученията.
Дейност 3: Обучения от каталога на Интитута по публична администрация С цел укрепване на капацитета на служители от четирите администрации - целева група по проекта се предвижда участие в следните обучения от каталога на ИПА: - Електронни таблици с MS Excel (базов курс) (ИТО-2) Предвижда се в него да вземат участие 16 служители (по четирима от всяка РДГ); - Работа с документи с MS WORD (ИТО-1) Предвижда се в него да вземат участие 16 служители (по четирима от всяка РДГ); - Презентационни умения. MS POWER POINT (ИТО–7) Предвижда се в него да вземат участие 16 служители (всяка РДГ); - Прилагане на административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) (ПП-5-2) Предвижда се в него да вземат участие 4 души (по един от всяка РДГ);
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Мойри Ко ЕООД
ЕЙТ Корпорейт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 491 BGN
Общ бюджет: 79 866 BGN
БФП: 79 866 BGN
Общо изплатени средства: 17 600 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 600 BGN
2015 0 BGN
17 600 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 960 BGN
2015 0 BGN
14 960 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 640 BGN
2015 0 BGN
2 640 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Съставени междинни и окончателен доклад
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Изготвена документация за провеждане на обществена поръчка
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Подписан договор за изпълнение
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Преминато специализирано двудневно обучение, пряко обвързано със специфичната дейност на служителите, занимаващи се с управление на политиките за лов и опазване на дивеча
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Преминати обучения, включени в каталога на ИПА, пряко обвързани със специфичната дейност на служители от Регионална дирекция на горите - Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен;
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 4: Обучени служители от Регионална дирекция по горите - Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен по английски език. съобразно европейските единни критерии за познания по езици - ниво А 1
Индикатор 13 (Д) По дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 14 (Д) По дейност 5: Преминали курса на обучение за лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност и междукултурна комуникация
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: Подготовка и публикуване на публикации в регионални печатни и он-лайн медии
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: Отразяване на изпълнението на проекта както и на интернет старниците на ИАГ, Регионална дирекция по горите - Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: Информационен банер
Индикатор 18 (Д) По дейност 6: пресконференция
Индикатор 19 (Д) По дейност 6: Изработване на химикалки със ситопечат, брандирани папки и нотпадове за участниците в обученията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз