Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0047-C0001
Номер на проект: A13-22-47
Наименование: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА
Бенефициент: Държавна Агенция по горите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 08.05.2014
Дата на приключване: 15.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на ефективността на Регионална дирекция на горите (РДГ) Бургас, РДГ Сливен; РДГ Стара Загора и РДГ Варна чрез повишаване квалификацията на служителите посредством осигуряване на възможност за обучения съобразно техните компетенции и нужди с цел по-качествено изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 2: Обучения на служители от Регионална дирекция по горите - Бургас, Сливен, Стара Загора и Варна, които са включени в каталога на ИПА С цел укрепване на капацитета на служители от четирите администарции - целева група по проекта се предвижда участие в следните обучения от каталога на ИПА: - Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) ИТО-7 Предвижда се в него да вземат участие 8 служителя с ръководни и изпълнителски функции (по двама от всяка РДГ); - Работа с документи с MS WORD ИТО-1 Предвижда се в него да вземат участие 8 служителя с ръководни и изпълнителски функции (по двама от всяка РДГ) - Електронни таблици с MS Excel (базов курс) ИТО-2 Предвижда се в него да вземат участие 16 служителя с ръководни и изпълнителски функции (по четирима от всяко териториално звено); - Прилагане на административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) ПП-5-2 Предвижда се в него да вземат участие 4 души (по един от всяка РДГ)
Дейност 3: Специализирано обучение по оценка на ловни трофеи в съответствие със специфичната дейност на служители от Регионална дирекция по горите - Бургас, Сливен, Стара Загора и Варна За оценката на европейските видове дивеч от експертите на Международния съвет за опазване на дивеча (CIC), са разработени формули, които включват показатели, изразяващи силата и мощта на животните, красотата на трофеите: дължините и дебелините на отделни елементи на трофея, неговото тегло и красота. Според изискванията на CIC, тези размери трябва да се мерят достатъчно точно и в съответствие с изискванията на формулите на СIС, за да бъдат реални оценките и с достатъчна точност да изразяват естетическата и биологическа значимост на трофеите. Във връзка с гореописаното и с цел надграждане и прецизиране на познанията в съответствие с изискванията на Международния съвет за опазване на дивеча се предвижда провеждане на двудневно обучение за служителите от Регионална дирекция по горите - Бургас, Регионална дирекция по горите - Сливен, Регионална дирекция по горите - Стара Загора и Регионална дирекция по горите - Варна, пряко отговарящи за извършването на този вид административна услуга. Обучението има за цел да запознае служителите с общите правила и принципи при работата по оценка на ловните трофеи, утвърдени и като изисквания на СIС, както и с начините за прецизно измерване и оценка на ловните трофеи. В обучението ще вземе участие и представител на отдел „Лов и опазване на дивеча”, ИАГ. Всеки от участниците ще получи сертификат за преминатото обучение.
Дейност 5: Чуждоезиково обучение Изпълнението на дейността предвижда провеждане на четири продължаващи обучения по английски език за служителите на всяка Регионална дирекция по горите в Бургас, Сливен, Стара Загора и Варна по английски език. съобразно европейските единни критерии за познания по езици - ниво А1. Предвижда се обучението да е дългосрочно, без откъсване от работното място и с цел придобиване на по задълбочени и трайни знания. Първоначално ще се избере обучител, който ще идентифицира нуждите на служителите и ще определи най-подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на занятията. За да се установи какъв е напредъкът на служителите, ще се провеждат текущи контролни тестове по време на курса и ще се изготвят ежемесечни отчети за учебните часове, присъствието на курсистите и резултатите от междинните тестове. В края на курса ще се проведе финален тест и на всеки успешно преминал теста ще бъде издаден сертификат. (40 служители на четирите РДГ). Предвижда се обучението да се проведе в рамките на 150 академични часа, разпределени в рамките на 3 месеца, съобразно заетостта на служителите.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Дейностите по информация и публичност включват: • Публикуване на текуща информация по проекта на Интернет страницата на ИАГ и Регионална дирекция по горите - Бургас, Регионална дирекция по горите - Сливен, Регионална дирекция по горите - Стара Загора и Регионална дирекция по горите - Варна; • Провеждане на пресконференция; • Изработване на информационен банер, даващ информация за проекта; • Публикации в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта; • Изработване на брандирани химикалки, папки и нотпадове за участниците в обученията. Изпълнението на дейността ще бъде възложено съгласно правилата на ЗОП на външен изпълнител.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от служители на агенцията. При стартирането на проекта ще бъде актуализиран и детайлизиран графика на проекта, ще бъде изготвен график на планираните обществени поръчки в съответствие с изискванията на УО на ОПАК. Екипът по управление на проекта ще осъществява текущ мониторинг на изпълнението на проектните дейности, ще следи за спазването на графика за реализиране на проекта, за спазване на заложените финансови разпоредби, както и ще е отговорен за спазването на законовите разпоредби за ефективно и ефикасно разходване на заложените средствата при реализирането на проекта. Екипът ще е отговорен за поддържането на проектното досие. Негова отговорност е и поддържането на постоянна комуникация с целевите групи, УО на ОПАК и с изпълнителите по проекта. Задълженията на екипа за управление на проекта включват и изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта.
Дейност 4: Провеждане на двудневни обучения за въвеждане на устойчив механизъм за обучение относно лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност, както и работа в мултикултурна среда и насърчаване интеграцията на ромите на служителите на Регио Във връзка с надгарждане и прецизиране на административната ефективност на служителите от четирите РДГ - Бургас, Сливен Стара Загора и Варна се предвижда провеждането на двудневни обучения на тема: 4.1. "Ефективна работа и изграждане на мултифункционални екипи". В обучението се предвижда да вземат участие 40 служителя (по 10 от всяка от целевите групи по проекта). Предвижда се обучението да е изнесено. 4. 2. "Работа в мултикултурна среда" В обучението ще бъдат включени по 3 служители от съответната РДГ, чиято работа е пряко свързана с работа в мултикултурна среда, което ще повиши и обогати административния и професионален капацитет на участниците и на свой ред ще улесни личния състав при ефективното и ефикасно изпълнение на всекидневните им служебни задължения. Предвижда се обучението да е изнесено в рамките на два дни.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Мойри Ко ЕООД
ЕЙТ Корпорейт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 511 BGN
Общ бюджет: 69 757 BGN
БФП: 69 757 BGN
Общо изплатени средства: 15 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 900 BGN
2015 0 BGN
15 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 515 BGN
2015 0 BGN
13 515 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 385 BGN
2015 0 BGN
2 385 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: успешно реализиран проект: - разделение на задачите съгласно функционалните задължения и - правила за вътрешен контрол и финансова отчетност при управлението на проекта и съхранението на проектната документация; - провеждане на процедур
Индикатор 5 (Д) По дейност 2: Преминати обучения, включени в каталога на ИПА, пряко обвързани със специфичната дейност на служители от Регионална дирекция по горите - Бургас, Сливен, Стара Загора и Варна
Индикатор 6 (Д) По дейност 2: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) По дейност 3: Преминато специализирано двудневно обучение, пряко обвързано със специфичната дейност на служителите, занимаващи се с управление на политиките за лов и опазване на дивеча
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) По дейност 4: обучения за лидерство, екипност, комуникация и лична ефективност и работа в мултикултурна среда
Индикатор 10 (Д) По дейност 4: Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По дейност 5: Обучения по английски език. съобразно европейските единни критерии за познания по езици - ниво А 1
Индикатор 12 (Д) По дейност 5: Обучени служители
Индикатор 13 (Д) По дейност 6: Публикувана текуща информация по проекта на интернет старницата на ИАГ и РДГ Бургас, Сливен, Стара Загора и - Варна;
Индикатор 14 (Д) По дейност 6: Проведена пресконференция
Индикатор 15 (Д) По дейност 6: Изготвен информационен банер, даващ информация за проекта
Индикатор 16 (Д) По дейност 6: Публикувани статии в печатни и онлайн медии за постигнатите резултати по проекта
Индикатор 17 (Д) По дейност 6: Изработени брандирани химикалки, папки и нотпадове и раздадени на участниците в обученията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз