Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0010-C0001
Номер на проект: А13-22-10
Наименование: Повишаване на организационното съвършенство и ефективността на експерти и ръководители от МЗХ
Бенефициент: Министерство на земеделието и храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 08.05.2014
Дата на приключване: 08.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на организационния и административен капацитет на експерти и ръководители от МЗХ, чрез повишаване на организационното съвършенство, личната и екипната ефективност.
Дейности: Дейност 1. Управление на проектните дейности В рамките на тази дейност се включва - цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за избор на изпълнител; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. Предвижда се в екипа по управление на проекта да влязат представители на бенефициента. Числеността на екипа ще наброява 4 човека – Ръководител на проекта, координатор-2 от дирекция „Човешки ресурси”, координатор-1 от дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”, счетоводител и технически сътрудник. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните мерки: Сформиране на екипа по проекта За изпълнението на проекта ще бъде определен екип от четирима експерта, а именно – Ръководител на проекта, координатор-2 от дирекция „Човешки ресурси”, координатор-1 от дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”, счетоводител и технически сътрудник. В рамките на тази мярка ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа; Провеждане на регулярни месечни срещи В рамките на тази мярка ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта. Организиране и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители Подготовката на документациите за обществени поръчки ще бъде извършена от координатора по управление на проекта от Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”. За избор на изпълнител/и ще бъде съставена комисия, в която ще влизат представители на бенефициента-МЗХ. Изборът на изпълнител/и произтича от действащото национално законодателство и по-специално от ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта Екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази мярка ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 2. Повишаване на организационното съвършенство и квалификацията на служителите в МЗХ, чрез осъществяване на обучения предоставени от ИПА В рамките на дейността ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група и потребностите на МЗХ, чрез осъществяване на следните специализирани обучения: 1. Стратегическо управление и разработване на публични политики: УА-1, от каталог 2014г. на ИПА 2. Оценка на въздействието и нормотворчеството: УА-2, от каталог 2014г. на ИПА 3. Управление на човешките ресурси: УА-3, от каталог 2014г. на ИПА 4. Оценка на индивидуалното изпълнение: УА-4, от каталог 2014г. на ИПА 5. Емоционална интелигентност в управлението- Управление на времето и стреса; Етичност в комуникациите; Процес на вземане на решения: УА-51, от каталог 2014г. на ИПА 6. Предварителна и последваща оценка на въздействието: ПП-2, от каталог 2014г. на ИПА 7. Прилагане на комплексно административно обслужване: ПП-3, от каталог 2014г. на ИПА 8. Прилагане на административно процесуалния кодекс: ПП-5-2- неюристи, от каталог 2014г. на ИПА 9. Прилагане на гражданския процесуален кодекс: ПП-6-2- неюристи, от каталог 2014г. на ИПА 10. Стратегическо управление и разработване на публични политики: УА-1, от каталог 2014г. на ИПА 11. Прилагане на Закона за защита на личните данни: ПП-7-2- експерти, от каталог 2014г. на ИПА 12. Прилагане на Закона за конфликт на интереси: ОПЕА-2, от каталог 2014г. на ИПА 13. Управление на информационни системи: УИС-1, от каталог 2014г. на ИПА 14. Електронно управление (базов курс): ЕП-1, от каталог 2014г. на ИПА 15. Електронни тaблици с MS EXCEL(базов курс): ИТО-2, от каталог 2014г. на ИПА 16. Електронни тaблици с MS EXCEL (надграждащ): ИТО-3, от каталог 2014г. на ИПА 17. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс): ИТО-7, от каталог 2014г. на ИПА 18. Електронни документи и електронен подпис: ЕП-5, от каталог 2014г. на ИПА 19. Стратегическо управление и разработване на публични политики: УА-1, от каталог 2014г. на ИПА 20. Одит на изпълнението в дейността на администрацията: ЕБ-5, от каталог 2014г. на ИПА 21. Подготовка за заверка на годишните финансови отчети на разпоредителите с бюджетни средства: ЕБ-6, от каталог 2014г. на ИПА 22. Годишно счетоводно приключване на бюджетната година: ЕБ-7, от каталог 2014г. на ИПА 23. Ефективно управление на държавната собственост: ЕБ-9, от каталог 2014г. на ИПА
Дейност 3. Повишаване на организационното съвършенство и ефективността на експерти и ръководители от МЗХ, чрез осъществяване на обучения предоставени от избрана обучителна организация В рамките на дейността ще бъдат удовлетворени нуждите на целевата група и потребностите на МЗХ, чрез осъществяване на следните специализирани обучения: 1. "Новите правомощия на институциите в ЕС и актуални процедури, съгласно промените в договора от Лисабон" - специализирано изнесено обучение /3 дни, 2 нощувки/, 3 групи х 15 души – експерти от различни дирекции на МЗХ. 2. "Ефективно управление на времето и работните процеси, чрез осигуряване на лична и екипна ефективност" - специализирано изнесено обучение /3 дни, 2 нощувки/, 3 групи х 15 души – експерти от различни дирекции на МЗХ. Дейността ще бъде обект на проведена процедура по ЗОП. Изборът на изпълнител/и произтича от действащото национално законодателство и по-специално от ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. Общ брой обучени служители, след проведени курсове от избран външен изпълнител – 90.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Настоящият проект предвижда следните мерки за оповестяване приноса на ЕС и изпълнението на проекта: - Информационни плакати – 200бр. - Демонстрационни листовки – 400бр. - Заключителна пресконференция – 1бр. - Папка – 90бр. - Химикал – 90бр. - Тефтер – 90бр. - публикувана информация за проекта на интернет страницата на МЗХ В допълнение, върху всички материали, свързани с проекта ще бъдат поставени флага на ЕС и думите ,,Европейски съюз”; логото и слогана на ОПАК: ,,ОПАК. Експерти в действие”; логото и слогана на ЕСФ: ,,Европейски социален фонд. Инвестиции в хората.”, в съответствие с приетите стандарти. Във всички подходящи документи по проекта ще бъде включено следното изречение: ,,Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. При организирането на събития, при интервюта или всякакъв друг вид публични прояви, свързани с реализирания проект, организаторите изрично ще оповестяват, че проектът се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Дейността за информация и публичност на осъществявания проект и финансовия принос на ЕСФ ще бъде възложена на изпълнител с предварително определени детайли от възложителя, в пълно съответствие с процедурите предвидени в ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 102 BGN
Общ бюджет: 18 740 BGN
БФП: 18 740 BGN
Общо изплатени средства: 18 740 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 220 BGN
2015 4 520 BGN
18 740 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 087 BGN
2015 3 842 BGN
15 929 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 811 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 133 BGN
2015 678 BGN
2 811 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Брой срещи на екипа по проекта
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Брой сключени договори за екипа на проекта
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Брой осъществени процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Брой анализи за напредъка на проекта
Индикатор 7 (Д) По дейност 1: Брой идентифицирани проблеми и предприети действия
Индикатор 8 (Д) По дейност 2: Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 9 (Д) По дейност 2: Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 10 (Д) По дейност 2: Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 11 (Д) По дейност 2: Общ брой обучаеми лица
Индикатор 12 (Д) По дейност 2: Брой служители на държавната администрация
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: Брой проведени обучения от избран изпълнител
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Брой изготвени учебни програми
Индикатор 15 (Д) По дейност 3: Брой получени сертификати за преминато обучение
Индикатор 16 (Д) По дейност 3: Брой осъществени обратни връзки от целевите групи
Индикатор 17 (Д) По дейност 3: Общ брой обучаеми лица
Индикатор 18 (Д) По дейност 3: Брой служители на държавната администрация
Индикатор 19 (Д) По дейност 4: Брой пресконференции
Индикатор 20 (Д) По дейност 4: Брой информационни плакати
Индикатор 21 (Д) По дейност 4: Брой папки
Индикатор 22 (Д) По дейност 4: Брой химикали
Индикатор 23 (Д) По дейност 4: Брой демонстрационни листовки
Индикатор 24 (Д) По дейност 4: Брой тефтери
Индикатор 25 (Д) По дейност 4: Брой публикувана информация за проекта на интернет страницата на МЗХ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз