Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.14-0036-C0001
Номер на проект: A13-22-36
Наименование: Компетентно и ефективно управление на човешките ресурси в Областна администрация на Софийска област
Бенефициент: Областна администрация на Софийска област
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 28.04.2014
Дата на приключване: 28.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на предоставяните услуги на гражданите и бизнеса чрез повишен капацитет на служителите на Областна администрация на Софийска област
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността започва с подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ с Договарящия орган и завършва с приключването на проекта. Ръководителят на проекта сформира и предлага на Областния управител на Софийска област Екип за управление - експерти от областна администрация на Софийска област. Организацията и управлението на проекта включва: • изготвяне на функционални характеристики и подписване на договори с членовете на екипа; • изготвяне на Работен план за изпълнение на дейностите; • разработване на График за провеждане на заседания на екипа за наблюдение, отчитане и проследяване напредъка на изпълнението на проекта; • избор на изпълнител/и на дейностите по проекта; • изготвяне на междинен и окончателен доклад и искания за възстановяване на разходи. Изготвянето на документи за процедурата за избор на изпълнител (и) по ЗОП, ще бъде възложено на външен изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на обучения към Института по публична администрация Служителите на областната администрация ще вземат участие в следните обучения, избрани от каталога на Института за публична администрация за 2014 година: ПП-6-1 - - Правна уредба и прилагане на гражданския процесуален кодекс (за юристи) –3 служители; ПП-6-2 - Правна уредба и прилагане на гражданския процесуален кодекс (за неюристи) -– 4 служители; ЧЕО–1А-1 Курс: Комуникативни умения на английски език (базов курс) -– 4 служители; ЧЕО–1Б-1 Курс: Комуникативни умения на английски език (надграждащ курс) -– 4 служители;
Дейност 3: Провеждане на обучения, извън обхвата на Института по публична администрация Поддейност 3.1. Обучение за успешно общуване в неформална и делова среда – за 50 души Дейността ще обхване всички служители от администрацията на Областна администрация на Софийска област и ще включва слените теми : управление на срещи, управление на времето, управление на стреса и др. . Обученията ще са двудневни, ще се работи по групи, ще се представят психологически модели за манипулация, провокация, дискусии, ще се подготвят презентации, симулации, ролеви игри, решаване на казуси, брейнсторминг и др. Ще се включат всички служители на Областна администрация на Софийска област. Обученията ще сe проведат на две групи от по 25 участника, за да не се нарушава работния процес в областната администрация Поддейност 3.2. Обучения за изграждане на екип за служителите от общата и специализирана администрация – за 50 души Дейността ще обхване всички служители от администрацията на Областна администрация на Софийска област и ще включва широк спектър от теми, насочени от към работата в екип в отделните звена, взаимодействието между служителите от различни звена и взаимодействието им с ръководния състав. Темите на обученията ще включват: оптимизиране на ефективността на работата, мениджмънт и лидерство, формиране, управление и мотивиране на екипа, екипни роли, управление на времето, вземане на решения, умение за задаване на въпроси, умения за слушане, комуникативни стилове и др. Ще се включат всички служители на Областна администрация на Софийска област - както експертите, така и ръководителите им. Обученията ще са тридневни и ще се проведат на две групи от по 25 участника. Във всяко от обученията ще се работи по групи, ще се подготвят презентации, симулации, дискусии, ролеви игри, решаване на казуси и др.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност По тази дейност ще бъдат организирани 2 пресконференции за медиите, представящи проекта и резултатите от него. Ще бъдат изработени и разпространени 100 бр. информационни брошури. Ще бъде използван Интернет като ефективен канал за комуникация чрез публикации на сайта на областната администрация. Ще бъде изработен банер, който да се ползва по време на обученията. Ще бъдат изработени папки и химикалки, които да бъдат използвани по време на обученията по Дейност 3 и при провеждане на пресконференциите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СНЦ "Европейски център в подкрепа на бизнеса"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 573 BGN
Общ бюджет: 35 839 BGN
БФП: 35 839 BGN
Общо изплатени средства: 35 839 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 915 BGN
2015 17 925 BGN
35 839 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 227 BGN
2015 15 236 BGN
30 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 687 BGN
2015 2 689 BGN
5 376 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Брой сключени договори
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Брой подготвени и проведени тръжни процедури
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Брой подготовени технически и финансови доклади и искания за плащане
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - Бр. Обучени служители на областната aдминистрация
Индикатор 8 (Д) По Дейност 2 - Бр. Проведени обучения по теми
Индикатор 9 (Д) По дейност 3 - Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 10 (Д) По Дейност 3 - Бр. Обучени служители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Бр .Проведени пресконференции
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Бр. Разработени, отпечатани и разпространени брошури
Индикатор 13 (Д) По Дейност 4 - Бр. Изработени банери
Индикатор 14 (Д) По Дейност 4 - Бр. изработени папки и химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз