Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0087-C0001
Номер на проект: 58-131-87-87
Наименование: Разработване на интегриран работен проект за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Поликраище
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 02.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: За главна цел на настоящия проект си поставяме осигуряването на пълна проектна готовност за започване на инвестиционен проект за рехабилитация на водопроводна мрежа, изграждане на напорна канализационна мрежа и локална пречиствателна станция за вторично пречистване на отпадни води в с. Поликраище.
Дейности: Дейност 1: Разработване на прединвестиционно проучване за изграждане на ПСОВ, напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Поликраище по Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 1.1 Избор на изпълнител за разработване на предпроектно проучване На основание на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) проектният екип ще събере най-малко три оферти от консултанти за разработването на прединвестиционно проучване. Ще бъде разработено детайлно техническо задание за проучването, на базата на което поканените фирми ще подадат своите оферти. 1.2 Разработване на прединвестиционно проучване Избраният консултант ще направи необходимите проучвания, които ще обхващат:  изясняване на инвестиционното строително намерение;  проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове;  инженерни проучвания;  геодезически проучвания;  технологични проучвания за избор на оптимална технология за пречистване на отпадни води;  Проучвания на решения за третиране и оползотворяване на утайките;  технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение – варианти;  обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива с оглед на предоставяне на обществената услуга;  прогнозни финансово-икономически разчети на инвестицията, както и последващи експлоатационни разходи;  прогнозна оценка на риска. На базата на направените проучвания консултантът ще изготви подробен доклад, въз основа на който общината ще вземе конкретни решения за реализирането на проекта.
Дейност 2: Осигуряване на нормативна обезпеченост за стартиране на проектиране 2.1.Изработване и съгласуване на подробен устройствен план на площадката и парцеларен план за присъединяване към основна инфраструктура 2.1.1 Избор на изпълнител за разработване на ПУП и парцеларен план и внасяне на искане за разработване на ПУП Във връзка с чл.59, ал.1, чл.124, ал.3 и чл.109, ал.9 от ЗУТ и на основание на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП проектният екип ще избере проектант, който притежава пълна проектантска способност по смисъла на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и по условията и реда на Наредбата за проектантска способност от 20.04.04 г. Проектният екип ще подготви мотивирано искане за изработване на ПУП и заедно с документа за собственост и скица на площадката от кадастрална карта ще го внесе за одобрение. 2.1.2. Изработване на ПУП и парцеларен план Избраният проектант ще изработи плановете по предварително разработено задание от проектния екип и на базата на предпроектното проучване. В ПУП ще бъдат определени параметрите на застрояване и отстоянията на застрояване. В парцеларния план ще бъдат отразени трасетата на довеждащата техническа инфраструктура. Плановете ще бъдат изработени в съответствие с Наредба No 8/14.06.2001 за за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове 2.1.3 Съгласуване на ПУП и парцеларен план Екипът по проекта ще осъществи дейностите свързани със съгласуване на плановете с всички експлоатационни дружества, както и с РИОСВ и Басейнова дирекция, като заплати всички необходими такси. 2.2 Смяна на предназначение на земята на определената площадка Екипът по проекта ще внесе заявление за промяна предназначението на земята, заедно с подробния устройствен план и всички съгласувания към него в Областната дирекция “Земеделие и гори”. В срок от 2 месеца дирекцията издава решение за смяната и се заплаща такса.
Дейност 3: Осигуряване на нормативно съответствие на инвестиционното намерение със ЗООС, ЗВ и ЗБР 3.1 Осигуряване на решение по Оценка на въздействието върху околната среда 3.1.1 Подаване на заявление за преценка за ОВОС и извършване на консултации със заинтересованите страни Проектният екип ще информира писмено РИОСВ – Велико Търново за инвестиционното си намерение. Същевременно ще обяви и намерението за изграждане на ПСОВ пред населението на общината, като публикува съобщение на интернет страницата си, в общинския вестник и с писмена обява на информационното табло в сградата на общината. Намеренията ще бъдат съобщени и на ВиК “Йовковци”, БДДР и други заинтересовани страни. При заявен писмен интерес от заинтересованите страни общински експерти ще проведат консултации с тях. На базата на извършените консултации, проектният екип ще направи справка, за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки. Екипът по проекта ще възложи изработването на задание за изготвяне на Доклад по ОВОС като спазва изискванията на чл.10, ал. 2 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 3.1.2 Избор на консултант за разработване на Доклад по ОВОС След внимателно проучване и според изискванията на чл.11, ал.1 и 2, и на основание на чл.2, ал.1, т.2 на НВМОП екипът ще възложи изработването на Доклад по ОВОС по определеното задание. 3.1.3 Разработване на ДОВОС Избраният консултант ще изработи доклада по предписанията на чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и ще оформи нетехническо резюме на доклада като самостоятелно приложение към него. То трябва да представлява кратко изложение на достъпен за обществеността език на информацията в доклада за ОВОС, в обем, не по-малък от 10% от обема на доклада, съдържащо необходимите нагледни материали. 3.1.4 Провеждане на обществено обсъждане на ДОВОС Проектният екип ще внесе доклада за получаване на оценка пред РИОСВ. След получаване на оценката и по предписанията на чл. 16 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда проектният екип ще организира обществено обсъждане на доклада. Ще бъде наета зала за обсъждането и ще бъде публикувана открита покана в местния вестник. Преди обсъждането докладът ще бъде размножен и изпратен на заинтересованите страни и компетентните органи. По време на общественото обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще отрази всички писмени становища, предоставени предварително или по време на обсъждането. Протоколът се изпраща до РИОСВ и в случай на преценка от нейна страна някои от изразените мнения и становища се допълват към ДОВОС. 3.1.5 Издаване на решение по ОВОС В срок от 3 месеца след внасянето на материалите от общественото обсъждане и становището на общината като възложител на доклада РИОСВ ще издаде решение по ОВОС. 3.2 Осигуряване на решение по оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционното намерение с предмета и целите на опазване на защитените зони 3.2.1 Внасяне на заявление за преценка на вероятността инвестиционното намерение да повлияе на защитените зони Проектният екип ще подготви уведомлението по чл.10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и ще го внесе в РИОСВ – Велико Търново. РИОСВ ще установи допустимостта на инвестиционното предложение и ще прецени вероятността за отрицателното му въздействие върху защитените зони. 3.2.2 Избор на изпълнител за подготовка на Доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното намерение с предмета и целите на опазване на защитените зони В случай на преценка, че има вероятност нашето инвестиционно намерение да повлияе негативно върху защитените зони и при издадено решение по чл.20 от наредбата,проектният екип ще възложи на консултант, отговарящ на изискванията на чл. 9 от Наредбата, да изготви оценка на степента на въздействие. 3.2.3 Разработване на доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното намерение с предмета и целите на опазване на защитените зони Избраният консултант ще извърши оценката под формата на доклад, отговарящ на изискванията на чл.23, ал.2, като при необходимост може да проведе консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни институции и организации, резултатите от които се прилагат към доклада . 3.2.4 Издаване на решение за оценка на съвместимостта Изработеният доклад ще бъде внесен за оценка на качеството в РИОСВ. При получаване на положителна оценка на доклада РИОСВ извършва консултации с обществеността и в срок от 30 дни след проведените консултации издава решение по ОС с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Дейност 4: Изработване на работен проект за изграждане на напорна канализационна система, локална ПСОВ и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Поликраище 4.1 Избор на консултант за разработване на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на “Изработване на работен проект за изграждане на напорна канализационна система, локална ПСОВ и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в с. Поликраище” За да осигури провеждане на качествена, пълна и безпристрастна подготовка на процедурата за избор на проектант, проектният екип ще възложи разработването на тръжните документи на консултант с опит в разработването на документация за провеждане на тръжни процедури по ЗОП. В екипа си консултантът задължително ще трябва да включи правоспособен проектант и правоспособен юрист. 4.2 Разработване на тръжни документи На базата на избрания и одобрен от общината вариант от предпроектното проучване за изграждане на ПСОВ консултантът ще изработи техническо задание за проектиране, което ще бъде неразделна част от тръжните документи. След одобряване на заданието от кмета на общината консултантът ще изготви всички приложими за случая документи за провеждане на обществената поръчка, посочени в чл.28, ал.1 от ЗОП. 4.3 Провеждане на открита процедура за избор на изпълните и сключване на договор На основание чл.45а, ал.1, т.1 и ал.9 от ЗОП екипът по проекта ще изпрати по електронен път обявлението за обществена поръчка до Европейската комисия, като непосредствено след това ще го изпрати едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница и до агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване на офертите. След изтичането на крайния срок за подаване на оферти кметът на общината ще назначи комисия за провеждане на процедурата в състав не по-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката, както и ще определи резервни членове. Членовете на комисията, както и нейният председател и секретар ще подпишат декларации за безпристрастност и конфиденциалност в съответствие с чл.35, ал.3 от ЗОП. В определения в заповедта срок за приключване на работата на комисията членовете й ще разгледат, оценят и класират подадените оферти по методиката за икономически най-изгодна оферта и ще съставят протокол за работата си по чл.72, ал.1 от ЗОП. Протоколът на комисията ще бъде подписан от всички членове и ще бъде предаден на кмета заедно с цялата документация. В срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията кметът ще издаде мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците, спечелилия кандидат, определен за изпълнител, както и отпадналите от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. В едномесечен срок след изтичането на срока по чл.120, ал.2 от ЗОП общината ще сключи договор с избрания изпълнител. Не по късно от 7 дни след сключването на договора екипът ще изпрати информация за сключването му до Европейската комисия и агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки. 4.4 Разработване на работен проект На базата на заданието за проектиране и визата за проектиране избраният изпълнител ще разработи работен проект за изграждане и технологично оборудване на ПСОВ, който ще включва:  Част „Водопровод и канализация”  Част „Пътища”  Част „Геодезия”  Част „Корекция на река ” – след ПСОВ  Част „Геология и хидрогеология”  Част „Електро”  Част „Отопление и вентилация” .  Част „Архитектура и строителство ”  Част “Проект за организация и изпълнение на строителството”  Част “Проект безопасност и здраве в строителството”  Част “Временна организация на движението”  Технологичен проект по част ВиК за ПСОВ  Технологичен проект включително машини и съоръжения, анализи и др.  Технологичен проект “Автоматизация и диспечеризация” Всяка част на работния проект ще включва: 1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби: а) ситуационно решение - в М 1:500 и М 1:1000; б) разпределения, разрези, фасади - в М 1:50 и М 1:100; в) детайли - в М 1:20, М 1:5 и М 1:1; г) други чертежи - в подходящ мащаб, в зависимост от вида и спецификата на обекта; 2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни; 3. Изчисления, обосноваващи проектните решения, заложени в заданието за проектиране, както и пълна проектно-сметна документация. Проектантът ще предаде готовия проект на общината, като преди това го съгласува с всички компетентни органи и експлоатационни дружества.
Дейност 5: Осигуряване на нормативна готовност на инвестиционния проект за стартиране на строителство 5.1 Издаване на разрешително за ползване на воден обект на основание на чл.46, ал.1, т.3. от ЗВ Екипът по проекта ще попълни заявление по чл. 60 ал.1 от ЗВ като окомплектова и представи всички документи по чл.60, ал.2 и чл.14 от Наредба № 10/2001 г. на МОСВ за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Документите по чл.14 от Наредба № 10 ще бъдат налични, тъй като са разработени в обхвата на работния проект. Окомплектованото заявление ще бъде внесено чрез РИОСВ – Велико Търново. Разрешителното за заустване ще бъде издадено в срок от 3 месеца с решение на Директора на Басейнова дирекция “Дунавски район”. 5.2 Осигуряване на готовност за издаване на разрешение за строеж 5.2.1 Избор на лицензирана фирма-консултант за изготвянето на оценка на съответствието като комплексен доклад След проучване на регистъра на МРРБ и на основание на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП проектният екип ще избере и възложи на консултант, притежаващ лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти съгласно чл.166, ал.1 от ЗУТ, издаден по реда на "Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор” изготвяне на оценка на съответствието като комплексен доклад. 5.2.2 Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект като комплексен доклад На базата на инвестиционния проект наетият консултант ще извърши оценка за неговото съответствие. Комплексният доклад ще оцени съответствието с:  предвижданията на подробния устройствен план;  правилата и нормативите по устройство на територията;  изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита. В допълнение докладът ще оцени и взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, както и пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления. 5.3 Издаване на разрешително за строеж по чл. 144 от ЗУТ Проектният екип ще подготви писмено заявление за разрешение за строеж заедно със следните документи: 1. Документи за собственост; 2. Виза за проектиране; 3. Три копия от инвестиционния проект 4. Решение по ОВОС 5. Решение за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони 6. Оценка за съответствието на инвестиционния проект като комплексен доклад 7. Разрешително за заустване на отпадни води в повърхностни води. 8. Предварителни договори с експлоатационните дружества. В седемдневен срок от внасянето на писменото заявление главният архитект на общината ще одобри разрешението за строеж.
Дейност 6: Изготвяне на финансов и икономически анализ и анализ на разходите и ползите съобразно Методическите указания на Министерство на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти 6.1 Избор на консултант за изготвяне анализите На основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП изготвянето на финансов и икономически анализ и анализ разходи и ползи на инвестиционния проект за рехабилитация на съществуваща канализационна мрежа и изграждане на канализационна система и ПСОВ в с. Поликраище, ще бъде възложено на външен консултант (консултантска фирма), отговарящ на следните критерии:  Наличие на квалифициран персонал в следните области: финансист/икономист, специалист с познания в областта на ВиК мрежи и съоръжения за пречистване на отпадни води;  Наличие на експерт/и с познания в областта на европейското и национално законодателство във връзка с изграждането и експлоатацията на ВиК и водопречиствателна инфраструктура;  Консултантът (фирмата) трябва да е изпълнил поне 10 договора за предоставяне на консултантски услуги, от които поне един да бъде за изготвяне на анализ разходи-ползи на проект във водния сектор; 6.2. Изготвяне на финансов, икономически анализ и анализ разходи-ползи Анализите трябва да бъдат изработени съгласно Методическите указания на Министерство на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти, като се използват данните и разчетите от работния проект, като и друга статистическа информация и демографски прогнози, която имат отношение към анализите. Екипът за изпълнение на проекта ще предостави на консултанта цялата налична вторична информация. Консултантът може по своя преценка и за своя сметка да извърши допълнителни проучвания за събиране на първична информация, необходима му за изготвянето на анализите. При разработването на анализите, консултантът трябва да използва софтуер, който да е съвместим с програмния продукт на общината за управление на проекти. Консултантът ще представи пълната разработка на анализите, включително анализ на риска и анализ на чувствителността както на електронен, така и на хартиен носител.
Дейност 7: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект 7.1 Избор на консултант за разработка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционен проект За да подсигури качествено изпълнение на изграждането на съоръженията, екипът по проекта ще възложи на основание чл.2, ал.2, т. 2 НВМОП изготвянето на тръжните документи за последващите процедури по възлагане на обществени поръчки в рамките на инвестиционния проект. Основните изисквания към консултанта ще бъдат: да разполага с поне един експерт с познания по Договорните условия на ФИДИК – Жълта книга (1999), както и с правоспособни: юрист, проектант и строителен инженер. В допълнение, консултантът трябва да осигури и специалист в областта на околната среда и по специално, опазване на водите. 7.2 Разработване на тръжна документация Избраният изпълнител ще разработи 2 пълни комплекта тръжна документация – за избор на изпълнител на “Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на ПСОВ и напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа” и за “Осигуряване на строителен надзор при изграждането на ПСОВ и напорна канализация и рехабилитация на водопроводна мрежа” в съответствие с изискванията на ЗОП. Непосредствено след като общината получи готовата тръжна документация, проектният екип ще изпрати по електронен път обявленията за обществените поръчки до Европейската комисия и веднага след това до Държавен вестник за обнародване в електронната му страница и до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. За тези обществени поръчки община Горна Оряховица вече ще е публикувала предварителни обявления до месец март на текущата година.
Дейност 8: Подготовка на формуляр за кандидатстване за получаване на безвъзмездна помощ за инвестиционен проект 8.1 Избор на консултант за разработване на проектно предложение за кандидатстване за безвъзмездно финансиране на инвестиционния проект След приключването на дейностите по осигуряване на пълна проектна документация екипът по проекта ще избере консултант на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП, който да покрива следните изисквания:  да има на разположение експертен персонал с необходимите квалификации и опит за разработване на проектни предложения за финансиране от европейски фондове и програми;  да има разработени поне 10 проектни предложения за кандидатстване за финансиране през последната година, от които поне 3 са били в областта на опазване на околната среда. 8.2 Разработване на проектно предложение Проектният екип ще предостави на консултанта цялата необходима информация и документация, свързана с инвестиционния проект (предпроектно проучване, ДОВОС, работен проект, финансови анализи, тръжна документация, разрешителни и решения от компетентните органи и др.). Консултантът ще разработи и окомплектова пълно проектно предложение за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на инвестиционния проект според изискванията на Управляващия орган на ОП „Околна среда” 2007-2013 и свързаното законодателство.
Дейност 9: Одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител 9.1 Избор на независим одитор Проектният екип ще направи проучване за фирма или физическо лице експерт-счетоводител, вписано в регистъра по чл.19 ал. 1 от Закона за независимия финансов одит и с опит в одитиране на проекти, финансирани от европейски програми и фондове. Ще бъде сключен договор на основание на чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП за извършване на независим финансов одит на проекта и изработването на одиторски доклад. 9.2. Извършване на независим одит и одиторски доклад Екипът по проекта ще предостави цялата необходима документация (финален отчет по проекта, договор за безвъзмездно финансиране, договори с изпълнители, тръжна документация, разходно-оправдателни документи и др.) на лицензирания одитор. На базата на тези документи експерт-счетоводителят ще извърши одит и ще изрази заключенията си в одиторски доклад, който ще съдържа ясно изразено мнение върху одитирания финансов отчет като цяло. Одиторският доклад ще бъде прикрепен към финалния отчет по проекта и представен пред управляващия орган на програмата.
Дейност 10: Популяризиране и публичност на проекта За да осигурим публичност и обществена информираност относно проектните дейности, които предстои да бъдат извършени, предвиждаме предприемането на следните мерки: 1. Пресконференция за стартирането на проекта в конферентната зала на ОбА Горна Оряховица, на която ще бъдат поканени представители на местни печатни и електронни медии, представители на Областна администрация Велико Търново, на РИОСВ Велико Търново, на Басейнова дирекция Дунавски район, които ще бъдат запознати с целите на проекта, както и с последващите консултации и обществено обсъждане във връзка с оценката за влияние върху околната среда. 2. В информационния бюлетин към интернет страницата на община Горна Оряховица всеки месец ще бъдат публикувани съобщения за хода и напредъка на дейностите по проекта. 3. Публикуване на две прессъобщения след подписване на договора за безвъзмездна помощ (1 в национален и 1 в регионален вестник), които ще информират широката общественост за постигнатите до момента резултати, както и ролята на финансовата подкрепа от Европейския съюз и Националния бюджет на Р България за качествената реализацията на проекта. 4. След подписване на договор за безвъзмездна помощ ще бъде изработена и монтирана информационна табела на входа на административната сграда на общината, на която ще бъдат написани името на проекта, срокът за неговото изпълнение и размерът на предоставената безвъзмездна помощ. 5. Публикуване на 2 статии (1 в регионален и 1 в национален вестник) ежедневник след приключването на проекта, информиращи обществеността относно постигнатите резултати, както и относно планираните последващи инвестиционни дейности по изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и рехабилитация на съществуващ водопровод в с. Поликраище. Ръководителят на проекта ще следи дали всички документи по проекта отговарят на изискванията за визуализация, като отговаря всеки един от договорите с външни изпълнители да съдържа изискване относно отбелязването на отличителните знаци на програмата и ЕС.
Дейност 11: Организация и управление на проекта Непосредствено преди стартирането на предвидените дейности екипът по изпълнение и управление на проекта ще се събере на среща за стартиране на проекта. На тази среща членовете на екипа ще се запознаят с приложимите процедури за изпълнението му. Ще бъде обсъден и съставен подробен план за изпълнението на проекта по приложения график и ясно разпределение на конкретните задачи на всеки член на екипа във времето. Предварително разработените от ръководителя на проекта характеристики със задачи за всеки един член на екипа ще бъдат обсъдени и окончателно приети. На срещата екипът по проекта ще обсъди и приеме детайлни правила и процедури за организация и управление, за вътрешен мониторинг и за оценка на напредъка и качественото изпълнение на заложените дейности по проекта, както и план за управление на риска. Всеки член на екипа ще получи копие от приетите документи, както и протокол от провеждането на срещата. През целия цикъл на изпълнение на проекта ръководителят, подпомаган от проектния координатор, ще следи и организира законосъобразното и навременно изпълнение на предвидените дейности, изпълнението на плана за действие и финансовия план, коректна отчетност и ефективно изпълнение на задачите на всеки член на екипа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 835 306 BGN
Общ бюджет: 524 571 BGN
БФП: 524 571 BGN
Общо изплатени средства: 667 671 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 524 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 167 061 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 500 610 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
667 671 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 419 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 133 649 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 400 488 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
534 137 BGN
В т.ч. Национално финансиране 104 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 33 412 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 122 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 534 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз