Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.01-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационна мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ-гр. Бобов дол””
Бенефициент: Община Бобов дол
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.05.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Бобов дол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект за техническа помощ е осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационната мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ – гр. Бобов дол”, с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ ”ползи-разходи”, прединвестиционно проучване, идеен и работен проект и попълване на формуляр за кандидатст Разработване на тръжната процедура за избор на изпълнител за разработване на: - предпроектно проучване, включително пълен анализ „разходи-ползи” (в т.ч. финансов анализ, социално-икономически анализ и анализ на чувствителността и риска), в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, както и „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз” и други приложими документи за извършване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”; - прединвестиционно проучване
Дейност 2: Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”. Разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия, по-специално Работен документ № 4 на Европейската Комисия „Ръководство относно методологията за осъществяване на анализ на ползите и разходите”, „Ръководство за осъществяване на анализ на ползите и разходите за инвестиционни проекти, съ-финансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз”, Методическите насоки на Министерството на финансите за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти и други приложими документи за извършване на анализи „ползи-разходи” за инвестиционни проекти в сектор „околна среда”. Цели на дейността: • Правилно, точно и коректно определяне на финансовата норма на възвръщаемост от инвестицията; • Правилно, точно и коректно определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; • Определяне на основните социално-икономически ползи и разходи за инвестиционния проект, количественото им остойностяване и определяне на основните социално–икономически показатели. Резултати от дейността: • Правилно, точно и коректно определена финансовата норма на възвръщаемост от инвестицията; • Правилно, точно и коректно определен размер на безвъзмездната финансова помощ от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”; • Точно, коректно и правилно идентифицирани и остойностени основни социално-икономически ползи и разходи за инвестиционния проект.
Дейност 3: Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията.
Дейност 4: Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект (включително строителни дейности, строителен надзор, техническа помощ за управлението на инвестиционния проект).
Дейност 5: Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с приложимите изисквания, подготвената проектна документация и резултатите от анализа „ползи-разходи”.
Дейност 6: Одит на проекта Осъществяване на одит върху изпълнението на проекта от страна на независим одитор.
Дейност 7: Осигуряване на информация и публичност за проект Осигуряване на информация и публичност за обществеността на територията на община Бобов дол във връзка с изпълнението на настоящия проект и постигнатите цели, ползи и резултати, посредством публикуване на прессъобщения в местно печатно издание, организиране на пресконференции и поставяне на информационен плакат за проекта.
Дейност 8: Последваща оценка на проекта Определяне на основните резултати и социално-икономически въздействия от изпълнението на проекта за територията на община Бобов дол.
Дейност 9: Подкрепа за организацията и управлението на проекта Осигуряване на необходимата подкрепа и съдействие на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на община Бобов дол, с оглед качественото и ефективно управление и изпълнение на проекта, включително разработване на необходимите процедури и образци на документи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 930 000 BGN
Общ бюджет: 519 236 BGN
БФП: 519 236 BGN
Общо изплатени средства: 591 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 519 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 469 653 BGN
2010 183 182 BGN
2011 - 7 830 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 53 821 BGN
591 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 415 389 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 375 723 BGN
2010 146 546 BGN
2011 - 6 264 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 43 057 BGN
472 948 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 93 931 BGN
2010 36 636 BGN
2011 - 1 566 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 10 764 BGN
118 237 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз