Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0303-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността чрез оптимизиране на енергийното потребление в дейността на "Джебел-96" ООД"
Бенефициент: "Джебел - 96" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2014
Начална дата: 14.04.2014
Дата на приключване: 20.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Джебел
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността чрез оптимизиране на енергийното потребление в дейността на "Джебел-96" ООД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на ОВК инсталация: - зона административна и битова част; - зона столова и кухня; - зона производствено хале; - зона заваръчен цех.
Разходи за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Изготвяне и представяне пред УО/ ДО на финалния финансово-технически отчет по проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на: - Хоризонтален обработващ център модел EC-1600YZT, производство HAAS Automation Inc. – 1 бр.; - Вертикален обработващ център с ЦПУ модел VF-7/50, производство HAAS Au
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
TEXIMP SA
ВИЕС
ЕЕС - Енергийно ефективни системи ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 932 142 BGN
Общ бюджет: 1 864 283 BGN
БФП: 932 142 BGN
Общо изплатени средства: 932 135 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 932 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 557 852 BGN
2015 374 284 BGN
932 135 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 792 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 474 174 BGN
2015 318 141 BGN
792 315 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 678 BGN
2015 56 143 BGN
139 820 BGN
Финансиране от бенефициента 932 142 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Инсталирана ВЕИ мощност в подкрепените предприятия (kWh)
Индикатор 5 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция по предвидените мерки в подкрепените предприятия
Индикатор 7 (Д) Намаляване на производствените разходи
Индикатор 8 (Д) Въведени нови продукти
Индикатор 9 (Д) Намаляване отпадъчен материал и брак
Индикатор 10 (Д) Увеличаване производителността
Индикатор 11 (Д) Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 12 (Д) Брой доставено и внедрено енергийно ефективно производствено оборудване
Индикатор 13 (Д) Брой разкрити нови работни места
Индикатор 14 (Д) Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз