Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1456-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02156
Наименование: "Дистрибуция на кабели и ел.материали "Йорданов-А" ООД"
Бенефициент: "ЙОРДАНОВ-А" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.01.2014
Начална дата: 02.04.2014
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши качеството на живот и икономическата активност на лицето - кандидат чрез развитие на предприемачество и стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Предвижда се това да се осъществи чрез създаване на интернет магазин и малък склад за дистрибуция на кабели и ел.материали.
Дейности: 1. Осигуряване на ефективно управление на проекта. Ще се сформира екип за управление на проекта от ръководител и счетоводител с доказан опит в управлението и отчитането на проекти. Екипа за управление ще стартира реализацията на проекта, ще отговаря за отчетността, ще следи за поставените цели и заложените индикатори, ще изготвят всички видове счетоводни, финансови, технически и периодични доклади свързани с изпълнението на проекта, ще разработи методика на работа при обявяване на тръжни процедури и закупуване на активи.
6. Изработване на интернет сайт. Предвижда се изработването на WEB-Сайт с електронен магазин, с възможност за on-line разплащане, следене на складовата наличност, и контрол на пратките по номер на товарителницата – ще се използва за увеличаване на продажбите, чрез достигане на по-голям брой потребители, както и за продаване на рекламни банери на производители и вносители на кабели, ел.обзавждане и ел.оборудване. Това ще популяризира дейността на фирмата и ще увеличи продажбите, което ще доведе до увеличаване на работните места във фирмата.
4. Наемане на персонал Първоначално, тъй като фирмата няма да има големи приходи Управителя на фирмата ще бъде самоусигуряващо се лице и няма да получава трудово възнаграждение. Той ще отговаря за цялостното функциониране на фирмата, свързано с управление, продажби и връзка с клиенти. С цел успешната дистрибуция и подпомагане на работния процес ще бъде назначено и едно лице като пласьор на стоки на 4-часов работен ден. Това е много важна позиция за конкурентното стъпване на пазара на фирмата, затова ще се назначи човек с опит в областта на търговията и снабдяването с технически и ел.материали и подходящо образование. Служителя ще премине първоначално обучение, което ще се проведе от управителя. След приключване на проекта и увеличаване обема на работа се предвижда наемането и на допълнителен персонал от продавач-консултанти.
3. Подготовка на стратегия за стартирането на самостоятелна стопанска дейност на предприятието Ще се използва опита и подкрепата на консултантски фирми в областта на финансите, правото, маркетинга, рекламата, ценообразуването на услугата с цел успешен старт на предприятието.
2. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта и информиране на обществеността за отпуснатата БФП Дейността ще включва следните етапи: 1. Изработка и монтаж на информационна табела 2. Изработка на информационни стикери, поставени върху цялото закупено по проекта оборудване. 3. Планира се информиране на обществеността за средствата по програмата и чрез интернет сайта на фирмата.
5. Оборудване на новосъздаденото предприятие с необходимите за дейността техника, материали и консумативи. Тъй като управителя ще използва за офис на фирмата собственото си жилище, а за скалад собствено помещение (гараж) разходите, които са необходими за закупуване на активи са сведени до минимум. Ще се закупят следните ДМА: 1. Лаптоп – ще се използва за актуализиране на стоките в интернет магазина и качване на снимки с нови артикули. На него ще работи складов софтуер за контрол на плащанията, продажбите, заявките и доставките. Критерии към конфигурацията на компютъра - да е съвременен (а не морално остарял) за да не се налагат в близко бъдеще разходи за обновяване на хард и софтуер. Да е надежден и при натоварен режим на работа-бизнес клас,бърз и с голяма памет за съхранение на данни. Бързината при обработка на големи масиви от информация е от съществено значение за успеха в дейността ни, тъй като броя на предлаганите артикули е голям (над 20 000 вида). Избрана е преносима версия конмютър (лаптоп) с цел по лесна работа и онагледяване на офертите при посещения на клиенти и обекти. 2. Фотоапарат - необходим е за качественото заснемане на новите арикули и публикуването на снимките им в електронния магазин. Ще се закупят следните материали: Кабели и ел. материали за първоначално зареждане на склада. Подбрани са базови модели и количества от най-продаваните артикули като кабели, фасунги, плафони, предпазители, изолатори и други. Поручени са всички възможни производиели с цел намиране на най-изгодни условия за доставка. Ще се закупят следните консумативи: Копирна хартия, класьори, джобове и папки, ще се използват за ежедневната оперативна дейност на офиса – изготвяне на оферти към клиенти, разпечатване и съхранение на ценови листи от доставчици, договори, фактури и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 980 BGN
Общ бюджет: 19 805 BGN
БФП: 19 805 BGN
Общо изплатени средства: 19 805 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 987 BGN
2015 6 818 BGN
19 805 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 039 BGN
2015 5 796 BGN
16 834 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 948 BGN
2015 1 023 BGN
2 971 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз