Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0253-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-04002
Наименование: "Нови работни места за дизайнери моделиери на дамски облекла"
Бенефициент: ТПК "Димитър Благоев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 26.03.2014
Дата на приключване: 26.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на младите хора, чрез създаване и прилагане на механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал, който да допринесе за пълноценното социално-икономическо развитие на България като страна членка на Европейския съюз.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и отчитане на проекта. Със заповед на председателя на ТПК „Д.Благоев” ще бъде утвърден екипът за организация и управление на проекта, както и ще бъде определен офис за администриране на проекта. С членовете на екипа за организация и управление на проекта ще се сключат договори за изпълнение на ангажиментите по проекта, в които ще бъдат разписани задълженията на всяка една страна по договора. Ежемесечно, всеки член от екипа за организация и управление на проекта ще се отчита за свършената работа пред председателя на ТПК „Д.Благоев” или пред изрично упълномощено от него лице. Членовете на екипа за управление и администриране на проекта ще подготвят необходимите документи за провеждане на избор на изпълнители съобразно изискванията на ПМС 69/ 2013 г. След провеждане на избор, ще се подготвят и сключат договори с одобрените изпълнители. Ежемесечно ще се организират работни срещи. Екипът за организация и управление на проекта ще разработи вътрешни правила за изпълнение на проекта. Осъществяване текущ контрол по изпълнение на проекта (вътрешен мониторинг). С цел прозрачност изпълнението на проекта ще бъдат разработени: Система за вътрешен мониторинг, План за изпълнение на дейностите с конкретни ангажименти и срокове.
Дейност 2: Информационна кампания В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат изработени и отпечатани: информационни брошури, плакати, информационна табела, стикери. Ще бъдат направени публикации в печатни медии, имащи за цел популяризиране на проектните дейности и финансовия принос на ЕС към проекта. При изпълнение на дейностите по проекта, ще бъдат спазени всички изисквания, посочени в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Финансовият принос на Европейската общност ще бъде промотиран при всяко публично събитие и публикации.
Дейност 4. Сключване на трудови договори и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност. С 8-те лица от целевата група ще бъдат сключени трудови договори. Ще се подготвят трудови досиета, които ще съдържат всички необходими документи съгласно българското законодателство, като: медицинско свидетелство за работа, свидетелство за съдимост, автобиография, сл.бележка от ДБТ, че преди сключване на трудовия договор, лицето е било с редовна регистрация в ДБТ или насочващо писмо от ДБТ и др. Ще се води ежедневна присъствена форма, а ежемесечно наетите лица ще изготвят отчети за свършената работа, които ще се приемат от председателя на ТПК. Преди сключване на трудовите договори, лицата от целевата група ще преминат през 6 дневно обучение за придобиване на ключови компетенции -придобиване на знания и умения за работа на компютърна система за проектиране, моделиране на облекла и подготовка за изчертаване на кройки. Тези умения ще бъдат приложени при осъществяване на трудовата дейност на новоразкритите работни места. Предвижда се обучението да бъде проведено от организация избрана съгласно изискванията на ПМС 69/2013 г., с която ТПК „Д.Благоев” ще сключи договор. През периода на обучение на лицата от целевата група ще бъдат изплащани стипендии.
Дейност 3: Закупуване и инсталиране на оборудване за новоразкритите работни места. В рамките на изпълнение на проекта ще бъдат закупена: • Компютърна система за проектиране, моделиране на облекла и подготовка за изчертаване на кройки – 1 бр. Системата е необходима за работата на целевата група. С нея се въвеждат данни- проектиране, конструиране, моделиране и градиране на облекла в различни размери и се подготвят за изчертаване настилите за кроене. С горепосоченото оборудване ще се създадат подходящи условия за работа на 8-те лица от целевата група, с които ще бъдат сключени трудови договори.
Дейност 5: Разработване на модели и кройки в различни размери със системата за компютърно проектиране, моделиране и подготовка за изчертаване на кройки. През периода на изпълнение на тази дейност ще бъдат разработени модели и кройки на дамски облекла чрез използване на новата компютърна система за проектиране, конструиране, моделиране и градиране на различни модели дамски облекла в различни размери и подготовка на кройки за изчертаване. Изпълнението на дейността ще доведе до повишаване производителността и конкурентноспособността на модния пазар на ТПК „Д.Благоев” и в същото време ще допринесе за успешната социална интеграция чрез труд на наетите младежи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БОРИЛ ГРУП" ООД
"Хари Катикас" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 517 BGN
Общ бюджет: 107 994 BGN
БФП: 107 994 BGN
Общо изплатени средства: 78 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 994 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 917 BGN
2015 26 080 BGN
78 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 980 BGN
2015 22 168 BGN
67 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 938 BGN
2015 3 912 BGN
11 850 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз