Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0215-C0001
Номер на проект: ESF-1113-03-02011
Наименование: "Заетост за безработни младежи в "А.Д.Холд" ООД
Бенефициент: "А.Д.ХОЛД" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 07.03.2014
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: - Интегриране на уязвима група на пазара на труда – младежи до 29 г. възраст чрез повишаване на квалификацията им и осигуряване на работно място в „А. Д. Холд” ООД с цел повишаване на икономическата им активност, професионална реализация и утвърждаване практиката за учене през целия живот. - Подобряване ефективността на предоставяните услуги от дружеството чрез наемане на квалифицирана работна сила
Дейности: ДЕЙНОСТ 7: Заетост Успешно завършилите обучението лица (20 бр.) ще бъдат наети на осигурените и оборудвани работни места за период от 12 месеца. Възнагражденията за Бенефициентите ще бъдат в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година. Ще бъдат сключени трудови договори, разработени длъжностни характеристики. Редовно ще се води присъствена форма за явяване / неявяване на работа и ведомост за изплатени заплати.
ДЕЙНОСТ 3: Подбор на безработни младежи Подборът на целевата група ще се осъществи спазвайки изискванията на специално разработената процедура за целта. Непосредствено след стартиране на проекта ще се входира заявка в ДБТ Варна с изискванията към безработните младежи – целева група по проекта, с изисквания към безработните: 5 бр. с минимално образователно равнище за включване в обучение за придобиване на свидетелство/ удостоверение за част от професия 5210202 «Промишлена естетика и дизайн», професия: 521020 Техник – приложник, 521 Машиностроене, Металообработване и металургия и 15 бр. с минимално образователно равнище за включване в обучение за придобиване на свидетелство/ удостоверение по специалност: 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях, 582060 Пътен строител, 582 Строителство. Входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелство за професионална Квалификация, след приключване на курса за квалификация ще са в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗНЗ. След изготвяне на документите по процедурата от ДБТ (Съобщение, Регистър, Заявления, Дълъг списък” и Кратък списък), ще се проведат индивидуални интервюта с заявилите желание за участие бенефициенти и ще се извърши окончателно класиране на подходящите младежи до 29 г. за включване в дейностите по проекта. След провеждането на подбора на представители на целевата група, ДБТ изготвя Протокол с имената на номинираните бенефициенти и резерви (ако такива бъдат определени), удостоверяващ решението на комисията. Ако се определят достатъчен брой (20), одобрени за включване бенефициенти в рамките на 3 дни, след изготвяне на Протокола, ще стартира Професионалното обучение. Ако при първото заседание се формира цялата група, обучението ще стартира с оформена една група от 15 човека за «Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” и една група от 5 човека за част от професия «Промишлена естетика и дизайн». ВО ще подпише индивидуални споразумения/ договори за обучение и стипендия с избраните представители на целевата група за включване в проекта, където ясно ще са регламентирани правата и задълженията на страните по договора и с клауза за условията при определени ситуации при неизпълнение на ангажиментите от двете страни.
ДЕЙНОСТ 1: Управление и одит Сформираният екип, ще е отговорен за успешната реализация на проекта: осъществяване на проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Ще бъдат разработени персонални отговорности и конкретни задачи, които ще се спазват и изпълняват по време на целия проект. Екипът ще извършва оперативния мениджмънт на проекта: Организиране и управление на дейностите по проекта; Сключване на договори с експерти и изпълнители; Организиране и подготовка на тръжна документация и провеждане на търгове, съгласно ПМС 69 / 2013г.; Контрол на обученията; Провеждане на месечни работни срещи; Изготвяне технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и тн. При осъществяването на дейност 1 ще се спазват хоризонталните принципи за утвърждаване на равните възможности, Добро управление на програми и проекти и включване на всички заинтересовани страни. За ефективен вътрешен мониторинг предвиждаме попълване на анкетни карти от целевата група на етап обучение и заетост, които ще бъдат анализирани от ръководителя на проекта. При приключване на дейностите по проекта ще се използват услугите на одитор - задължително, съгласно Насоките за кандидатстване при проекти на стойност над 200 000 лв. Одиторският доклад ще удостовери допустимостта на разходите в съответствие с разпоредбите. Одиторският доклад ще се изготви и ще се приложи към Финален технически доклад и финансов отчет за разходите.
ДЕЙНОСТ 2: Публичност В рамките на дейността предвиждаме разработване на обща визия, съгласно изискванията за визуална идентификация на ЕС. Ще бъде разработен специален дизайн на информационните материали, според визуализацията от Оперативното ръководство за визуализация и публичност. На входа на Административната сграда на „А.Д. Холд” ООД ще се разположи пояснителна табела, разрясняваща и визуализираща помощта от европейските фондове. На закупеното оборудване, на видно място ще се разположат стикери/табели с логото на финансиращата отганизация и бенефициента. На предвидените 2 бр. пресконференции (начална и заключителна) ще са поканени представители на медиите и месните власти, представители на МТСП, АЗ и ДБТ. Банерът с информация за проекта ще се разположи в помещенията, по време на обученията, а в последствие в административните офиси. В предвидените публикации и брошури ще се разпространява направеното по проекта с богата информация за ВО, финансиращата организация, дейностите и резултатите. При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките посочени в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР.
ДЕЙНОСТ 6: Оборудване на работните места на бенефициентите Според задължителните: «Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели светлоотразителни материали», Агенция «Пътна инфраструктура» 2010, МРРБ: «Лицето на табелате се изработва от Светлоотразяващ материал (фолио), апликиран върху основата при окончателното оформяне на лицето на пътен знак и използвани за обезпечаване на видимостта на лицата на пътните знаци, трябва да бъдат напълно съвместими с останалите материали, използвани за изработване на лицата на пътните знаци и табелите. ....... При изработване на стандартни пътни знаци, не се допуска използването на повече от едно парче фолио, /снаждане, наслагване и долепяне/ за основния цвят (лице на знака в съответствие с БДС EN 12899-1). Апликирането на светлоотразяващите фолиа трябва да се извършва при строго спазване на техническите инструкции на производителя на фолиата и съблюдаване на изискванията за естетическо възприемане на знака.». За оборудване на работните место на завършилите част от професия «Промишлена естетика и дизайн» и за да се съблюдават всички изисквания при производството на пътните знаци е необходимо закупуване на специална ергономична работна маса за апликация на пътни знаци. Масата е алуминиева метална конструкция, с функционалност, разработена за целта със специално съоръжение – подвижно рамо с валяк/ролка с пневматика и безмаслен компресор, който равномерно разпределя материала. Валяка/ролката обхваща широчината на цялата маса и фиксира фолиото за прецизното му залепване без гънки или изкривяване. Особено подходяща е при производсттвото на по – големи табели, чиято повърхост е с по – голяма площ и е необходимо гладко и равномерно залепване. Масата е произведена с оборудване за обслужване от 2 бр. работника, но с предвиденият за закупуване 2-ри валяк/ролка, ще могат да работят едновременно 4 човека от обучените бенефициенти. 5 – ят обучен по специалността, ще обслужва т. нар. споделено работно място. Начин на използване: На масата се поставя готова заготовка за пътен знак- изрязано и отпечатано на ситопечат фолио и се притиска с пнвматичния валяк към знака. Отстранява се покритието от едната страна и посредством издърпване на валяка, цялото фолио се залепва за заготовка на пътният знак. С осигуряване на специална маса оборудвана за експлоатация от 4 човека за прецизна поставяне на фолио ще се отговори на високите изисквания при производството на пътни знаци. Новото оборудване ще намали времето за производство на единица продукция с една трета и ще минимизира деформациите и бракуваните елементи. Ергономичната функция на масата за апликация е с корекция на височината, което гарантира, че операторът винаги ще има оптимална работна позиция. За оборудване на работните места на завършилите част от професия „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“ е необходимо закупуване на Мини лаборатория за замерване на условията за полагане на хоризонтална маркиров и положена маркировка /температура, влажност, дебелина при полагане, дебелина на положена маркировка, големина на светлоотразителните перли/. Мини лабораторията за измерване съдържа: Уред за измерване на дебелина на мокър филм - по време на полагане на маркировката се прокарва гребена за измерване и на разграфената му част се вижда дебелината на мокрият филм в микрони; термометър - измерва се температурата на асфалта преди полагане на пътна маркировка; хигрометър - измерва се влажноста в асфалта преди полагане на пътна маркировка; лупа - след извършено полагане на пътна маркировка с лупата се установяват наситеността и големината на светлоотразителните перли; електронен уред за измерване дебелината на положена маркировка - след полагане на пътна маркировка уреда се поставя на земята и посредством натиск се вижда дебелината на изсъхналият филм в микрони. Мини лабораториите са необходими в ежедневната дейност при полагане на пътна маркировка. Предвидените 8 бр. са за 8 от новите работни места, които ще обслужват т. нар. споделено работно място. Използването на квалифициран за дейността пресонал и оборудване ще доведе до минимизиране на дефектите и брака при производство ще доведат до повишаване капацитета на производството, което ще повиши конкурентоспособността на «А. Д. Холд» ООД, и ще създаде условия за постоянна и продължителна заетост на ново назначения персонал – обучените млади и надеждни хора до 29 г. Закупуването на оборудване е необходимо за функционирането на създадените нови работни места за представителите от целевата група, а предназначението му ще се запази за срок от минимум 5 години след приключване на проекта, въпреки амортизациите.
ДЕЙНОСТ 4: Професионално обучение След стартиране на проекта, ще се разработят документите и ще се проведе процедура с 3 оферти по обособени позиции, за избор на изпълнител/и според Постановление № 69/2013 г. за избор на обучаваща организация. Ще се подпише договор/и с Обучаваща/и организация/и, притежаваща/и Лиценз от НАПОО за исканите специалности. Обучението ще се формира според разписаното в Дейност 3: една група от 15 човека - обучение за придобиване на свидетелство/ удостоверение по специалност: 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях, 582060 Пътен строител, 582 Строителство, втора квалификационна степен и 1 група от 5 човека - обучение за придобиване на свидетелство/ удостоверение за част от професия 5210202 «Промишлена естетика и дизайн», професия: 521020 Техник – приложник, 521 Машиностроене, Металообработване и металургия, трета квалификационна степен. Обученията ще включват теоретични знания и практически умения. Обучението за част от професия «Промишлена естетика и дизайн» ще включват модули, усвояване на знания, пряко свързани с работата на успешно завършилите курса: Макетиране и моделиране, Композиция и формообразуване, Промишлени технологии, Материалообработване, Техническа механика, Материали и заготовки. Това са хората, които в последствие, при наемане на работа ще работят в цех „Апликация” и ще нанасят фолиото, приготвено след дигитална обработка на специализиран плотер, върху заготовката на пътния знак. За гарантиране на качеството на продукта е необходима изключителна прецизност на изработката. Обучението за «Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях” – ще включва разширено обучение по модулите, които касаят производството на фирмата, а именно: Изчисляване на площ и обем. Изчисляване и измерване необходимите и вложените материали при изпълнение материали. Полагане на хоризонтална маркировка и монтиране вертикална сигнализация. Познаване пътните знаци и видовете хоризонтална маркировка. Монтиране вертикална сигнализация по дадена схема. Полагане хоризонтална маркировка по дадена схема. Монтира вертикална сигнализация по схема Спазване технологичните изисквания и последователност при полагане на хоризонтална маркировка. Монтиране на вертикална сигнализация. Обучението ще се провежда по мин. 6 ч. на ден, а за всеки присъствен ден на бенефициентите ще се изплаща стипендия по проекта, според договор за обучение и стипендия. Входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете с цел получаване на свидетелство за професионална квалификация след приключване на курса за квалификация ще са в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗНЗ. След приключване на курса, успешното завършване бенефициентите ще се удостовери със свидетелство/ удостоверение за придобитата специалност, или част от такава, съгласно чл.38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО.
ДЕЙНОСТ 5: Ключова Компетентност 4 След провеждане на процедура за избор на изпълнител според Постановление № 69/2013 г. ще се подпише договор с Организация, чиито преподаватели притежават релевантно образование и/или професионален опит за предоставяне на обучение по КК 4 „Дигитална компетентност” 4, съгласно Европейската квалификационна рамка. Ключови компетентности са основните умения и знания, от които всеки човек се нуждае, за да се постигне заетост, лична реализация, социално включване и активна гражданска позиция в динамично променящите се условия на пазара на труда и цялостната макросреда, съгласно Европейската референтна рамка. По време на обучението курсистите ще получат знания за функциите при работа с текст и графика, да могат да въвеждат и форматират по желан начин текст, таблици и графики, да извършват предпечатен преглед и печат. Обучението ще се реализира в рамките на 45 учебни часа и ще завърши със съответен документ за преминато обучение по КК 4 «Дигитална компетентност» за успешно завършилите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 628 BGN
Общ бюджет: 247 175 BGN
БФП: 247 175 BGN
Общо изплатени средства: 58 526 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 247 175 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 526 BGN
2015 0 BGN
58 526 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 210 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 49 747 BGN
2015 0 BGN
49 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 779 BGN
2015 0 BGN
8 779 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз